رابطه حمایت ادراک شده با آمادگی به اعتیاد و پریشانی روان ‌شناختی با نقش میانجی‌گری احساس تنهایی در دانش‌آموزان

نویسندگان

چکیده

Objective: The aim of the current study was to examine the casual relationship of perceived support with psychological distress and addiction potential with the mediating role of loneliness in school students of slum area in Qom. Method: The participants of this study included 225 high-school male students who were chose by multistage cluster sampling method. Perceived Support Questionnaire, Psychological Distress Questionnaire, Addiction Potential Scale, and Loneliness Scale were administered to the participant for data collection. Path analysis and Bootstrap tests were conducted to explore direct and indirect pathways of the research model, respectively. Results: The results showed that perceived support was the antecedent and psychological distress and addiction potential were the consequences of loneliness in school students. The results indicated that loneliness has a significant mediating role in the relationship of perceived support and with psychological distress and addiction potential. Conclusion: The findings of this study can help school counselors, education psychologist, and teachers reduce student’s problems.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

پیش‌بینی اعتیاد به اینترنت بر اساس حمایت اجتماعی ادراک شده، احساس تنهایی و هراس اجتماعی

هدف از این پژوهش، پیش­بینی اعتیاد به اینترنت بر اساس حمایت اجتماعی ادراک شده، احساس تنهایی و هراس اجتماعی بود. طرح پژوهش، توصیفی از نوع مدل­های همبستگی بود. جامعه پژوهش را دانش­آموزان دختر مقطع دبیرستان (دوره دوم متوسطه) شهر کرج تشکیل می­دادند که در نیمسال اول تحصیلی 95-94 مشغول به تحصیل بودند. حجم نمونه شامل 140 دانش­آموز بود که برای نمونه­گیری، از روش خوشه­ای چند مرحله­ای استفاده شد. به منظور...

متن کامل

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

ارتباط حمایت اجتماعی ادراک شده و احساس تنهایی اجتماعی ـ عاطفی با اعتیاد به اینترنت در جامعه دانشجویی

مقدمه: امروزه جمعیت عظیمی در دنیا از اینترنت استفاده می­نمایند. با وجود مزایای بی­شمار این فناوری و تحولات مثبتی که در زمینه­ ارتباطات ایجاد کرده است، متأسفانه برخی از مطالعات، عوارض خطرناکی را به استفاده از اینترنت نسبت داده­اند که از جمله مخرب­ترین عوارض آن می­توان به اعتیاد اینترنتی اشاره نمود. پژوهش حاضر با هدف تعیین ارتباط مؤلفه­های حمایت اجتماعی ادراک شده و احساس تنهایی اجتماعی ـ عاطفی با...

متن کامل

رابطه کمرویی و احساس تنهایی با اعتیاد به اینترنت

در تحقیق جاری، رابطه کمرویی و احساس تنهایی با اعتیاد به اینترنت در بین دانشجویان رشته مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد اهواز مورد بررسی قرار گرفت. به همین منظور از بین دانشجویان آن دانشگاه 225نفر (128 پسر و 97 دختر) به شیوه تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه کمرویی چک و باس (1983)، احساس تنهایی اپیلائو و کاترونا (1980) و اعتیاد به اینترنت لاو و چنگ (2007) استفاده شد. یافت...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 12  شماره 46

صفحات  157- 172

تاریخ انتشار 2018-09

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022