رابطه خودشیفتگی مدیران با سکوت سازمانی کارکنان

نویسنده

  • رامین صدیقی دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

هدف این پژوهش بررسی رابطه خودشیفتگی مدیران با سکوت سازمانی کارکنان شهر هشترود بود. حجم جامعه مورد مطالعه 319 نفر از کارکنان ادارات دولتی شهرستان هشترود بودند که 175 نفر از آنان با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی و فرمول کوکران به‌عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه‌های محقق‌ساخته بودند. برای تجزیه ‌و ‌تحلیل داده‌ها از رگرسیون استفاده شد. نتایج حاکی از آن بود که بین ابعاد خودشیفتگی مدیران با سکوت سازمانی کارکنان ادارات دولتی شهرستان هشترود رابطه مستقیم و معنی‌دار بود.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

  هدف از این پژوهش تحلیل رابطه شفافیت سازمانی با سکوت سازمانی کارکنان ادارات آموزش و پرورش شهرستان همدان بود. روش پژوهش توصیفی- همبستگی و جامعه آماری آن شامل کلیه کارکنان ادارات آموزش و پرورش شهرستان همدان به تعداد 512 نفر بود که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه‌ای نسبی تعداد 226 نفر برای مطالعه انتخاب شدند. برای گرد‌آوری داده‌ها‌ی پژوهش از دو پرسشنامه: شفافیت سازمانی راولینز(2008) و سکوت سازمان...

  هدف از این پژوهش تحلیل رابطه شفافیت سازمانی با سکوت سازمانی کارکنان ادارات آموزش و پرورش شهرستان همدان بود. روش پژوهش توصیفی- همبستگی و جامعه آماری آن شامل کلیه کارکنان ادارات آموزش و پرورش شهرستان همدان به تعداد 512 نفر بود که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه‌ای نسبی تعداد 226 نفر برای مطالعه انتخاب شدند. برای گرد‌آوری داده‌ها‌ی پژوهش از دو پرسشنامه: شفافیت سازمانی راولینز(2008) و سکوت سازمان...

   سکوت سازمانی و هویت سازمانی دو مفهوم چالش برانگیز برای سازمان ها محسوب می شود و هدف این پژوهش نیز بررسی رابطه ی بین هویت سازمانی و سکوت سازمانی کارکنان شهرداری بندرعباس می باشد. روش پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش گردآوری اطلاعات توصیفی-پیمایشی و مقطعی است. جامعه آماری پژوهش شامل کارکنان شهرداری مرکزی بندرعباس بوده که تعداد 80 نفر به عنوان نمونه به روش نمونه گیری تصادفی ساده، انتخاب ش...

زمینه: در بسیاری از سازمان‎های معاصر، کارکنان از ارایه نظرات و نگرانی‎هایشان در مورد مشکلات سازمان امتناع می‎ورزند. این پدیده جمعی، سکوت سازمانی نامیده می‎شود که ممکن است موجب تأثیرگذاری بر عملکرد مطلوب کارکنان شود. بر همین اساس، این پژوهش در پی آن است تا با بررسی رابطۀ سکوت سازمانی با عملکرد کارکنان، راهکارهایی جهت ارتقاء و بهبود عملکرد کارکنان ارایه دهد. روش: پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی ...

امروزه­ در بسیاری از سازمان‌ها پدیده­ای تحت عنوان سکوت سازمانی حکم‌فرما شده است که در آن کارکنان از ارائه عقیده‌ها و نظرات خود در مورد مشکلات سازمان امتناع می‌ورزند و در بسیاری از موارد ­­سکوت پیشه­ می­کنند. هدف از انجام این پژوهش، تحلیل رابطه جو سکوت سازمان و رفتار سکوت سازمانی در شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران می‌باشد. جامعه­ آماری ­این ­پژوهش ­شامل­ 1400 نفر از کلیه­ کارکنان بخش تولید و فنی ...

زمینه: در بسیاری از سازمان‎های معاصر، کارکنان از ارایه نظرات و نگرانی‎هایشان در مورد مشکلات سازمان امتناع می‎ورزند. این پدیده جمعی، سکوت سازمانی نامیده می‎شود که ممکن است موجب تأثیرگذاری بر عملکرد مطلوب کارکنان شود. بر همین اساس، این پژوهش در پی آن است تا با بررسی رابطۀ سکوت سازمانی با عملکرد کارکنان، راهکارهایی جهت ارتقاء و بهبود عملکرد کارکنان ارایه دهد. روش: پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی ...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود