رابطه خودکارآمدی، استرس شغلی و تاب آوری معلمان با هوش هیجانی دانش آموزان شهر کرمانشاه

نویسندگان

  • چوپانی, پروین دانشگاه رازی
چکیده مقاله:

This study aimed to investigate the relationship between emotional intelligence of students with self-efficacy, resilience and stress job was done. The population of students and teachers of schools in Sarpole zahab are 77 teachers and 328 students from schools in Sarpole zahab available for sampling were selected.The date correlation and descriptive statistics were analyzed. The results showed that students emotional intelligence, self-efficacy, resilience and job stress has a direct and significant relationship. This means that high emotional intelligence of students also increased self-efficacy and resilience teachers and teacher stress  can be caused by other reasons.  

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 31 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

نقش میانجی خودکارآمدی معلمان در رابطه بین هوش هیجانی و فرسودگی شغلی معلمان ابتدایی

       هدف از این تحقیق بررسی تأثیر هوش هیجانی بر فرسودگی شغلی معلمان ابتدایی با میانجیگری خودکارآمدی معلمان بوده است. روش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی و به طور مشخص مبتنی بر مدل معادلات ساختاری بوده است. بدین منظور نمونه‌ای به حجم 225 آزمودنی، از بین معلمان مدارس دولتی ابتدایی شهر بابل در سال تحصیلی91-1392 با روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند. پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلچ و جکسون (1996...

متن کامل

رابطه بین ابعاد الگوهای ارتباطی خانواده و تاب آوری در دانش آموزان: نقش میانجی گری هوش هیجانی

هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش میانجی­گری هوش هیجانی در رابطه بین ابعاد الگوهای ارتباطی خانواده و تاب­آوری در دانش­آموزان دبیرستانی بود. بدین منظور تعداد 222 دانش آموز دختر و پسرمقطع متوسطه با استفاده از روش نمونه­گیری خوشه­ای چند مرحله­ای انتخاب شدند.جهت تحلیل داده­ها از رگرسیون چندگانه و تحلیل مسیر استفاده شد. براساس ماتریس همبستگی، بین ابعاد الگوهای ارتباطی خانواده، هوش هیجانی و تاب­آوری رابطه ...

متن کامل

رابطه هوش هیجانی و سرمایه روانشناختی با فرسودگی شغلی معلمان

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه هوش هیجانی و سرمایه روانشناختی با فرسودگی شغلی معلمان انجام شده است. این پژوهش از نوع توصیفی با طرح همبستگی است و جامعه آماری آن شامل کلیه معلمان زن مقطع متوسطه اول و متوسطه دوم شهرستان ساوه (220N=) شاغل به تدریس در سال تحصیلی95-94 بود. براساس جدول کرجسی و مورگان (1970)، نمونه‌ای به تعداد 136 نفر به روش نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب شدند و به پرسشنامه‌های هوش هیجا...

متن کامل

رابطه هوش هیجانی و شناختی معلمان با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

پژوهش حاضر با هدف شناسایی رابطه بین هوش هیجانی و هوش شناختی معلمان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان انجام شد، جامعه آماری شامل کلیه معلمان (زن و مرد) پایه پنجم ابتدایی شهرستان علی آباد کتول در سال تحصیلی 88-1387 بودند که 75 نفر از آنها به صورت تصادفی ساده به عنوان نمونه در نظر گرفته شدند، ابزار مورد پژوهش شامل آزمون هوش هیجانی بار-ان برای ارزیابی هوش هیجانی، آزمون هوشی و کسلر برای اندازه گیری هوش شن...

متن کامل

رابطه هوش هیجانی و رضایت شغلی معلمان تربیت بدنی

پژوهش حاضر به منظور تعیین نوع رابطه هوش هیجانی و پنج مؤلفه آن با رضایت شغلی معلمان تربیت بدنی انجام گرفته است. روش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی بود و جامعه آماری نیز کلیه معلمان تربیت بدنی استان زنجان در سال تحصیلی 1387 – 1386 بود. از بین 486 معلم تربیت بدنی، 215 نفر با بهره گیری از روش نمونه گیری طبقه ای متناسب به طور تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، شامل پرسشنامه استاندارد هوش هیج...

متن کامل

رابطه هوش هیجانی، شیوه‌های مقابله با استرس و هوش عمومی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پیش دانشگاهی

The purpose of this study is analyzing the relation of emotional intelli-gence, coping strategies against stress, and general intelligence with Orumieh pre-university students’ academic development and achieve-ment. Statistical population was all of male and female high school stu-dents in Orumieh. At first, 310 persons were selected by multistage clus-ter sampling and answered to Bar-On emotio...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال

دوره 7  شماره 12

صفحات  213- 226

تاریخ انتشار 2019-03

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023