رابطه راهبردهای رهبری مثبت‌گرا و مولفه‌های سازمان کوانتومی

نویسندگان

  • آقابابایی, راضیه گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
  • رجایی‌پور, سعید
  • هویدا, رضا
چکیده

اهداف: اندیشه‌های کنونی پیرامون پویایی محیطی و سازمان‌های حیاتی، ظهور سازمان‌های کوانتومی را به همراه داشته است. نقش رهبری در این سازمان‌های تغییریافته، حفظ تعادل بین تنش و نظم است. این پژوهش با هدف تحلیل راهبردهای رهبری مثبت‌گرا و ارتباط آن با میزان کاربست مولفه‌های سازمان کوانتومی انجام شد. روش‌ها: این پژوهش توصیفی- همبستگی در کلیه 575 عضو هیات علمی دانشگاه‌ اصفهان طی سال‌های 1391 و 1392 انجام شد و 101 نفر به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای متناسب با حجم انتخاب شدند. از پرسش‌نامه‌های رهبری مثبت‌گرا و سازمان کوانتومی برای گردآوری داده‌ها استفاده شد. از نرم‌افزار آماری SPSS 15 و آزمون‌های همبستگی پیرسون، T تک‌نمونه‌ای، رگرسیون گام‌به‌گام و تحلیل واریانس یک‌طرفه برای تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده شد. یافته‌ها: بالاترین میانگین در راهبردهای رهبری مثبت‌گرا مربوط به جو مثبت (31/0±97/3) و در مولفه‌های سازمان کوانتومی مربوط به تفکر جمعی (32/0±90/3) بود. از میان راهبردهای رهبری مثبت‌گرا، "جو مثبت" (21/3-=t؛ 002/0=p) و "معنی‌گرایی مثبت" (72/4=t؛ 0001/0=p) قابلیت پیش‌بینی سازمان کوانتومی را داشتند. نتیجه‌گیری: میانگین راهبردهای رهبری مثبت‌گرا و مولفه‌های سازمان کوانتومی در دانشگاه اصفهان در حد نسبتاً مطلوب است. بین راهبردهای رهبری مثبت‌گرا و مولفه‌های سازمان کوانتومی رابطه مثبت وجود دارد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

رهبری کوانتومی: چرایی، چیستی و چگونگی

در این مقاله تلاش شده است با بررسی مقالات موجود، به بررسی ماهیت رهبری کوانتومی به‌عنوان رویکردی نوین در رهبری سازمان‌های قرن بیست و یکم پرداخته شود. بدین منظور با استفاده از روش فراترکیب به‌عنوان یک روش فرامطالعۀ کیفی برای جمع‌بندی نظام‌مند نتایج یافته‌های تحقیقات پیشین، 45 مقالۀ علمی- پژوهشی شناسایی و پس از غربال‌گری، 28 مقاله انتخاب و بررسی شد. درمجموع 84 کد از آنها استخراج و در قالب سه مقولۀ...

متن کامل

رابطه رهبری تحول آفرین و مسئولیت اجتماعی سازمان

امروزه تمام سازمانها بویژه سازمانهای عمومی برای حفظ تصویر مثبت از خود نیازمند رعایت مسئولیتاجتماعی خود هستند.بنابراین آشنایی با مفهوم مسئولیت اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن دارای اهمیت زیادی است.از این رو، پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه رهبری تحول آفرین و مسئولیت اجتماعی سازمان در شهرداریتهران با استفاده از روش پیمایشی انجام شده است؛ جامعه آماری این تحقیق را کارکنان و ارباب رجوعشهرداری تهران تشکیل م...

متن کامل

رهیافتی جامع از نظریه رهبری کوانتومی و کاربردهای آن در سازمان

نظریه ها و الگوهای مدیریت و رهبری همچون بقیه رشته های دانش، تحت تأثیر پارادایم های علمی قرار دارند. دو پارادایم مهم یعنی پارادایم نیوتنی و پارادایم کوانتومیبه طور جدی نظریه ها و الگوهای سازمانی را تحت تأثیر خود قرار داده اند. طرحاصول علوم جدید نیازمند آگاهی از فن های رهبری در سازمان های مدرن است؛ به طوری که این فناوری ها و اصول یک استعاره جدید برای حیات سازمان و کار رهبری ارائه می دهد. این در ح...

متن کامل

رهبری کوانتومی رویکرد دانشگاه های آینده

هدف این مقاله، طراحی مدل رهبری دانشگاهی مبتنی بر رویکرد کوانتومی در نظام آموزش عالی ایران است. روش مطالعه با توجه به هدف آمیخته است. در بخش کیفی با استفاده از روش فرا ترکیب پس از جمع بندی یافته های پژوهش های پیشین با روش کد گذاری باز تعداد 73 کد استخراج گردید. در مرحله بعد با کد گذاری مجدد، مفاهیم شکل گرفته و در نهایت روی مفاهیم نیز کد گذاری دیگری انجام گرفت تا مقوله ها حاصل شد. برای جمع آوری د...

متن کامل

رابطه بین ابعاد رهبری تحول‌آفرین و سازمان یاد‌گیرنده (مورد مطالعه: سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان)

هدف این پژوهش رابطه بین ابعاد رهبری تحول‌آفرین و سازمان یاد‌گیرنده بود. روش تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی بود. جامعه‌ی آماری پژوهش راکارشناسان جهاد کشاورزی استان اصفهان (215 نفر) تشکیل دادند که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان[1] تعداد 136تن به‌عنوان نمونه آماری از طریق نمونه‌گیریت صادفی نسبی انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات دو پرسش‌نامه رهبری چند‌عاملی باس و آولیو (Bas...

متن کامل

رابطه بین سبک‌های رهبری با سازمان یادگیرنده در مدارس ابتدایی

لزوم تحولات گسترده در سازمان­های آموزشی، وجود رهبرانی الهام­بخش، متعهد و اثربخش است تا مدارس را به سازمان­های یادگیرنده ارتقاء دهند. بنابراین هدف از این تحقیق، شناسایی رابطه بین سبک­های رهبری تحولی، تبادلی با سازمان یادگیرنده در مدارس ابتدایی هیأت امنایی و عادی استان همدان است. روش پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی می­باشد. جامعه آماری شامل کلیه معلمان مدارس ابتدایی هیأت امنایی و عادی استان همدان به...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 6  شماره 3

صفحات  165- 169

تاریخ انتشار 2013-10

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022