رابطه سرسختی، ویژگی‌های شخصیتی و سبک‌های مقابله‌ای با رضایت شغلی پرستاران بیمارستان‌های دولتی شهر تبریز

نویسندگان

  • خانجانی, زینب استاد، گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
  • رائف, ملیکه کارشناس‌ارشد، گروه روان‌شناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز، تبریز، ایران
  • عسگری, مصطفی دانشجوی کارشناسی‌ارشد، گروه روان‌شناسی بالینی کودک و نوجوان، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
چکیده

Introduction: The purpose of this study is to determine the relationship between hardiness, personality traits and coping styles with job satisfaction among nurses in state hospitals in Tabriz. Methods:This is a descriptive- correlational study and the statistical population is consisted of nurses working in Tabriz hospitals. The sample consisted of 320 people selected by multi-stage random sampling who responded to four questionnaires: job satisfaction, neo personality, hardiness and coping with the stressful situation. The questionnaires were analyzed by SPSS 16. Results: The results of this study showed that job satisfaction and neuroticism have a negative and meaningful relationship. On the other side, job satisfaction has a positive and meaningful relationship with flexibility, conscientiousness and extraversion. There is no meaningful relationship between pleasure and job satisfaction. Also a positive relationship exists between the problem-oriented coping style and pleasure. There is a negative relation between the emotional-avoidance, coping styles and avoidance with the job satisfaction. Hardiness components had a positive and meaningful relationship with job satisfaction. Also, multivariate regression showed that among predictor variables only the psychoanalytic, flexibility and conscientious variables were able to predict the job satisfaction of nurses. Among the coping styles, the problem-based and avoidance style pre-emptive variables on job satisfaction were effective. All three hardiness components were able to predict the job satisfaction of nurses. Conclusion: The results showed that two dimensions of flexibility and neuroticism had a predictive role in the job satisfaction of nurses. According to the results, in addition to evaluating the public talents and abilities in employee selection, these two dimensions of personality may be more noteworthy.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

رابطه ویژگیهای شخصیتی واسترس شغلی با رضایت شغلی در پرستاران شاغل در بیمارستانهای دولتی شهر یزد

بر اساس نتایج بدست آمده بین ویژگی روان نژندی وبرون گرایی با رضایت شغلی رابطه منفی ومعنی دار وجود دارد.ضریب همبستگی بین ویژگی های شخصیتی روان نژندی و برون گرایی با استرس شغلی مثبت ومعنی دار وضریب همبستگی بین انعطاف پذیری واسترس شغلی منفی ومعنب دار بود .

15 صفحه اول

رابطه سرمایه روانشناختی و ویژگیهای شخصیتی با رضایت شغلی در کتابداران کتابخانه‌های عمومی شهر تبریز

سابقه و هدف: رضایت شغلی از مهمترین متغیرها در حیطه رفتار سازمانی محسوب می‌شود و با عوامل متعددی مرتبط است. در این میان سرمایه روانشناختی و ویژگیهای شخصیتی از عوامل اصلی رضایت شغلی محسوب می‌شوند. هدف این مطالعه تعیین همبستگی سرمایه روانشناختی و ویژگیهای شخصیتی با رضایت شغلی کتابداران کتابخانه‌های عمومی شهر تبریز بود. مواد و روشها: پژوهش حاضر از نوع توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش را ک...

متن کامل

عنوان : رابطه ویژگی های شخصیتی و سرسختی روانشناختی با استرس شغلی پرستاران بیمارستانهای دولتی شیراز

چکیده: هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی و سرسختی روانشناختی با استرس شغلی پرستاران بیمارستانهای دولتی شیراز بود. بدین منظور از پرستاران شاغل در بیمارستان های دولتی شیراز 141 نفر به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای به عنوان نمونه انتخاب شدند و پرسشنامه های شخصیتی پنج عاملی (neo-pi-r) فرم کوتاه 60 سوالی، سرسختی روانشناختی (بارتون) و استرس شغلی (استاینمتز)، اجرا گردید. یافته ه...

رابطه سرمایه روانشناختی و ویژگیهای شخصیتی با رضایت شغلی در کتابداران کتابخانه های عمومی شهر تبریز

سابقه و هدف: رضایت شغلی از مهمترین متغیرها در حیطه رفتار سازمانی محسوب می شود و با عوامل متعددی مرتبط است. در این میان سرمایه روانشناختی و ویژگیهای شخصیتی از عوامل اصلی رضایت شغلی محسوب می شوند. هدف این مطالعه تعیین همبستگی سرمایه روانشناختی و ویژگیهای شخصیتی با رضایت شغلی کتابداران کتابخانه های عمومی شهر تبریز بود. مواد و روشها: پژوهش حاضر از نوع توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش را ک...

متن کامل

طراحی الگوی عوامل تاثیر گذار بر رضایت شغلی پرستاران (مطالعه موردی : بیمارستانهای دولتی شهر ایلام)

مقدمه: پرستاران عمده ترین بخش نیروی انسانی نظام بهداشتی و سلامت را تشکیل می دهند. رضایت شغلی در قلمرو خدمات پزشکی و بیمارستانی همواره مورد توجه پژوهشگران بوده است، زیرا نیروی انسانی شاغل در این حوزه، سلامت جامعه را تضمین می کند. هدف این پژوهش طراحی الگوی عوامل تاثیر گذار بر رضایت شغلی پرستاران در بیمارستانهای دولتی شهر ایلام می باشد. مواد و روش ها: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی از نوع تحلیل محتوا...

متن کامل

پیش بینی فرسودگی شغلی پرستاران بر اساس رضایت شغلی، ویژگیهای شخصیتی و بهزیستی روانشناختی

مقدمه: فرسودگی شغلی یکی از عوامل مؤثر در کاهش کارایی، از دست رفتن نیروی انسانی و ایجاد عوارض جسمانی و روانی پرستاران است. پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین فرسودگی شغلی با رضایت شغلی، ویژگی‌های شخصیتی و بهزیستی روانشناختی در پرستاران انجام شد. روش کار: این مطالعه یک پژوهش کاربردی از نوع همبستگی بود. نمونه‌ای به حجم 240 نفر از پرستاران شهرستان لاهیجان به روش نمونه‌گیری تصادفی منظم انتخاب شدند. ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 26  شماره 4

صفحات  237- 246

تاریخ انتشار 2018-10

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022