رابطه سرمایه روانشناختی و ویژگیهای شخصیتی با رضایت شغلی در کتابداران کتابخانه‌های عمومی شهر تبریز

نویسندگان

  • ، دکتر تورج هاشمی نصرت آبادی, دانشگاه تبریز، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
  • ، دکتر منصور بیرامی, دانشگاه تبریز، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
  • جعفر بهادری خسروشاهی, کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه تبریز
چکیده

سابقه و هدف: رضایت شغلی از مهمترین متغیرها در حیطه رفتار سازمانی محسوب می‌شود و با عوامل متعددی مرتبط است. در این میان سرمایه روانشناختی و ویژگیهای شخصیتی از عوامل اصلی رضایت شغلی محسوب می‌شوند. هدف این مطالعه تعیین همبستگی سرمایه روانشناختی و ویژگیهای شخصیتی با رضایت شغلی کتابداران کتابخانه‌های عمومی شهر تبریز بود. مواد و روشها: پژوهش حاضر از نوع توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه کتابداران کتابخانه‌های عمومی شهر تبریز که در سال 1390 مشغول به کار بودند، تشکیل می‌داد که از این میان تعداد 150 کتابدار بر اساس فرمول کوکران و به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه سرمایه روانشناختی، پرسشنامه ویژگیهای شخصیتی و آزمون رضایت شغلی استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها نیز از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام استفاده شد. یافته‌ها: سرمایه روانشناختی و مؤلفه‌های آن با رضایت شغلی همبستگی مثبت و معنی‌داری دارند. همچنین بین ویژگی شخصیتی برون‌گرایی، همسازی و وظیفه‌شناسی با رضایت شغلی همبستگی مثبت، و بین ویژگیهای شخصیتی روان‌نژندی و تجربه‌پذیری با رضایت شغلی همبستگی منفی و معنی‌دار وجود دارد. از سویی نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که خودکارآمدی، روان‌نژندی، تجربه‌پذیری، وظیفه‌شناسی و سرمایه روانشناختی به ترتیب قادرند تغییرات رضایت شغلی را پیش‌بینی کنند. نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج به دست آمده، توجه و دقت بیشتر در خصوص سرمایه روانشناختی و ویژگیهای شخصیتی افراد برای استخدام کتابداران مناسب و شایسته و همچنین تشکیل کارگروههایی جهت بالا بردن رضایت شغلی در این زمینه احساس می‌شود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

رابطه سرمایه روانشناختی و ویژگیهای شخصیتی با رضایت شغلی در کتابداران کتابخانه های عمومی شهر تبریز

سابقه و هدف: رضایت شغلی از مهمترین متغیرها در حیطه رفتار سازمانی محسوب می شود و با عوامل متعددی مرتبط است. در این میان سرمایه روانشناختی و ویژگیهای شخصیتی از عوامل اصلی رضایت شغلی محسوب می شوند. هدف این مطالعه تعیین همبستگی سرمایه روانشناختی و ویژگیهای شخصیتی با رضایت شغلی کتابداران کتابخانه های عمومی شهر تبریز بود. مواد و روشها: پژوهش حاضر از نوع توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش را ک...

متن کامل

بررسی رابطه سرمایه روانشناختی و ویژگیهای شخصیتی، با سرزندگی معلمان

هدف از این پژوهش بررسی رابطه سرمایه روانشناختی و ویژگی های شخصیتی با سرزندگی معلمان بوده است. روش پژوهش، همبستگی و نمونه آماری 202 نفر از جامعه معلمان ناحیه دو آموزش و پرورش شهر شیراز به روش خوشه‌ای تصادفی بود. ابزار مورد استفاده در پژوهش شامل پرسش‌نامه سرمایه‌روان-شناختی لوتانز، پرسش‌نامه شخصیتی پنج عاملی نئو و مقیاس سرزندگی رایان و فردریک بود و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌ افزار تحلیل آ...

متن کامل

مقایسه ویژگیهای مدیریتی کتابداران زن و مرد کتابخانههای شهر تهران

هدف اصلی پژوهش حاضر مقایسه ویژگیهای مدیریتی کتابداران زن و مرد کتابخانههای شهر تهران است. اینپژوهش به روش پیمایشی - توصیفی انجام شده است. نمونه آماری در این پژوهش مدیران و کارکنان کتابخانههایدانشگاههای خوارزمی، علم و صنعت، امیرکبیر و تهران است که در مجموع 56 مدیر و 104 کارمند مورد بررسی قرارگرفتند.از میان مولفههای مدیریتی مطرح شده، تنها در مولفه "کنترل و نظارت" بین عملکرد مدیران زن و مرد کتابخا...

متن کامل

رابطۀ تکنواسترس با رضایت شغلی کتابداران کتابخانه‎های عمومی شهر اهواز

Purpose: This study investigates relationship between techno stress with job satisfaction of librarians in Ahvaz public libraries .   Methodology: The present study was conducted using a survey method and correlation analysis was used to examine the results. The statistical population of this study consisted of all librarians in Ahvaz public libraries in 1394, of which 71 were chosen as the s...

متن کامل

پیش بینی فرسودگی شغلی پرستاران بر اساس رضایت شغلی، ویژگیهای شخصیتی و بهزیستی روانشناختی

مقدمه: فرسودگی شغلی یکی از عوامل مؤثر در کاهش کارایی، از دست رفتن نیروی انسانی و ایجاد عوارض جسمانی و روانی پرستاران است. پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین فرسودگی شغلی با رضایت شغلی، ویژگی‌های شخصیتی و بهزیستی روانشناختی در پرستاران انجام شد. روش کار: این مطالعه یک پژوهش کاربردی از نوع همبستگی بود. نمونه‌ای به حجم 240 نفر از پرستاران شهرستان لاهیجان به روش نمونه‌گیری تصادفی منظم انتخاب شدند. ...

متن کامل

رابطه سرسختی، ویژگی‌های شخصیتی و سبک‌های مقابله‌ای با رضایت شغلی پرستاران بیمارستان‌های دولتی شهر تبریز

Introduction: The purpose of this study is to determine the relationship between hardiness, personality traits and coping styles with job satisfaction among nurses in state hospitals in Tabriz. Methods:This is a descriptive- correlational study and the statistical population is consisted of nurses working in Tabriz hospitals. The sample consisted of 320 people selected by multi-stage random sa...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 17  شماره 6

صفحات  313- 319

تاریخ انتشار 2013-02

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022