رابطه شایستگی های مدرسان با تجارب دوره و دستاوردهای تحصیلی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان

نویسندگان

  • جعفر ترک زاده هیأت‌علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز؛
  • رحمت الله مرزوقی هیأت‌علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز؛ شیراز
  • مهدی محمدی هیأت‌علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز؛ شیراز
  • ولی احمد کرماج دانشجوی دکتری برنامه‌ریزی درسی دانشگاه شیراز و هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان کردستان

چکیده

هدف: یکی از مهم‌ترین عناصر نظام آموزش عالی و دانشگاه‌ها، اعضای هیأت‌علمی هستند که نقش تعیین‌کننده و انکارناپذیری در تحقق اهداف و رسالت‌های آموزش عالی ازنظر کمی و کیفی دارند، لذا بررسی عملکرد و شایستگی‌های آن‌ها در ابعاد مختلف به‌ویژه در حیطه تدریس و تأثیری که می‌توانند برافزایش کیفیت یادگیری فراگیران و دستاوردهای آنان از تحصیل داشته باشند، بسیار ضروری است. بدین منظور مطالعه‌ای باهدف بررسی رابطه بین شایستگی­های مدرسان با تجارب دوره و دستاوردهای تحصیلی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان کردستان انجام گرفت. روش: روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است. جهت انتخاب نمونه‌های موردنیاز از روش نمونه‌گیری خوشه­ای و تصادفی ساده با توجه به نوع رشته تحصیلی دانشجویان استفاده گردید. جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل دانشجویان سال آخر دانشگاه فرهنگیان استان کردستان در سال 1395 در نظر گرفته شد که 720 نفر برآورد گردید و با استفاده از فرمول کوکران 250 نفر به‌عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. به‌منظور جمع‌آوری داده‌ها، سه پرسشنامه محقق‌ساخته مبتنی بر پرسشنامه استاندارد و استفاده از مقیاس 5 نقطه‌ای لیکرت برای پاسخ به پرسشنامه استفاده گردید. روایی پرسشنامه‌ها با صلاحدید استاد راهنما تأیید گردید. پایایی پرسشنامه‌ها با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ به‌ترتیب برای سه متغیر شایستگی‌های حرفه‌ای مدرسان، تجارب دوره تحصیلی دانشجویان و دستاوردهای تحصیلی آنان مقدار 920/0، 928/0 و 851/0 محاسبه شد. یافته‌ها: نتایج این مطالعه نشان داد که شایستگی‌های مدرسان با تجارب دوره و دستاوردهای تحصیلی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان کردستان رابطه مثبت و معناداری دارد.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه تجارب دانشگاهی با دستاوردهای تحصیلی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان استان فارس بود. این تحقیق از نوع توصیفی همبستگی بود که به روش مقطعی انجام گرفت. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان سال آخر(1400 نفر)مشغول به تحصیل در نیمسال دوم سال تحصیلی 95-94 در دانشگاه فرهنگیان استان فارس بودند که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای بر حسب جنسیت و رشته تحصیلی تعداد 302 نفر طبق جد...

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطۀ تجارب دانشجومعلمان با دستاوردهای آنان از تحصیل در دانشگاه فرهنگیان، پردیس علامه طباطبایی بوشهر بود. همۀ دانشجومعلمان ورودی سال‌های 91 و 92 (465 نفر) این پردیس در سال تحصیلی 93-94 جامعۀ آماری این پژوهش بودند که با به‌کارگیری روش تمام‌شماری انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامۀ دانشجویان دانشکده (Pace & Kuh, 1998) استفاده شد. باتوجه‌به نتایج حاصل از تحلیل رگرس...

Background and Objective: Learning Strategies includes overt and covert behaviors, which are associated with success in learning. On the other hand, training students who are able to live in environments with diverse values, rapid technological changes, and developments in the socio-cultural complex is one of the unique challenges to a university administrator. Therefore, this study was perfo...

مقدمه: با وجود اهمیت تحقق دستاوردها در توسعه کیفی آموزش عالی، به نظر می رسد که در نظام آموزش عالی توجه کافی به این مقوله صورت نپذیرفته‏‏ و مدیریت های دانشگاهی نسبت به میزان تحقق دستاوردهای دانشجویان دانشگاه خود و عوامل تأثیرگذار بر آن، شناخت اندکی دارند، لذا این پژوهش با هدف بررسی رابطه ویژگی های فردی و تجارب دانشگاهی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی با دستاوردهای تحصیلی آنان انجام شد. روش ها: این ...

هدف از پژوهش بررسی رابطه بین مشغولیت تحصیلی با دستاوردهای تحصیلی دانشجویان تحصیلاتتکمیلی دانشگاه بوعلی سینا همدان بود. با استفاده از نمونهگیری تصادفی طبقه ای  نسبی تعداد 922نفر مطابق با جدول کرجسی و مورگان انتخاب شدند. جهت گردآوری دادههای موردنیاز ازپرسشنامههای استاندارد مشغولیت تحصیلی و دستاوردهای تحصیلی استفاده شد. برای بهدست آوردنروایی پرسشنامه ها از روش محتوایی و صوری استفاده شد. ضریب پایای...

پ پرخاشگری از جمله موانع اصلی برقراری ارتباط سالم، مؤثر و هم چنین سازگاری با سایر اعضای جامعه است. سازگاری یکی از مؤلفه های مورد نیاز زندگی اجتماعی است. خانواده به عنوان اولین اجتماعی که فرزندان در آن به یادگیری می پردازند، مهم و قابل تأمل است. از این رو، این پژوهش با هدف شناخت رابطه بین عملکرد خانواده با پرخاشگری دانشجویان انجام شد. مطالعه حاضر از نوع مطالعات همبستگی بود. جامعه آماری پژو...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود