رابطه فرهنگ ‌سازمانی دانشگاه بر اساس ابعاد هافستد با رهبری تحولی

نویسندگان

  • صلاح‌الدین ابراهیمی دانشجوی دکتری، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه تهران، ایران
  • مجتبی حاج خزیمه دانشجوی دکتری، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه تهران، ایران (عهده دار مکاتبات)
چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه فرهنگ‌سازمانی دانشگاه بر اساس ابعاد هافستد (مردسالاری/ زن‌سالاری، فردگرایی/ جمع‌گرایی، تحمل ابهام و فاصله قدرت) با سبک‌های رهبری تحول‌آفرین (رفتارهای آرمانی، ویژگی‌های آرمانی، انگیزش الهام‌بخش، تحریک فرهیختگی و ملاحظات فردی) است. روش اجرای این پژوهش توصیفی (غیرآزمایشی) و طرح پژوهش همبستگی با استفاده از روش‌های مدل یابی معادلات ساختاری است. بدین منظور،209 نفر از اساتید دانشگاه تهران با استفاده از نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند و به پرسش‌نامه فرهنگ‌سازمانی بر اساس مقیاس ابعاد فرهنگی هافستد و پرسشنامه رهبری تحول‌آفرین پاسخ دادند.. یافته­های به‌دست‌آمده با استفاده از روش تحلیل همبستگی نشان داد به‌جز بعد فاصله قدرت که رابطه منفی و معنی­داری با سبک‌های رهبری تحول‌آفرین دارند بقیه ابعاد فرهنگی هافستد رابطه مثبت و معنی­داری با سبک‌های رهبری تحول‌آفرین دارند. نتایج تحلیل معادلات ساختاری نشان داد که ابعاد فرهنگ‌سازمانی هافستد تأثیر معنی‌داری روی سبک‌های رهبری تحول‌آفرین اساتید دارند؛ بنابراین درک روابط میان رهبری و فرهنگ‌سازمانی موجب افزایش اثربخشی رهبری و درنتیجه اطلاعات ارزشمند برای سازمان می‌شود؛ زیرا تعریف سبک‌های رهبری خاص و تطبیق این سبک‌ها بافرهنگ سازمان را می‌توان استراتژی بالقوه برای افزایش عملکرد سازمان دانست.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تحلیل کانونی رابطه فرهنگ سازمانی مدارس بر اساس ابعاد هافستد با نیازهای روانی اساسی دانش آموزان

زمینه و هدف: امروزه نیازهای روانی اساسی نقش مهمی را در محیط های پرورشی ایفا می­کنند. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه فرهنگ سازمانی مدارس با نیازهای روان­ شناختی اساسی  است. روش: روش اجرای پژوهش حاضر توصیفی و طرح پژوهشی همبستگی از نوع همبستگی بنیادی است. بدین منظور، 187 نفر از دانش آموزان پنجم ابتدایی شهر ارومیه با استفاده از نمونه­ گیری تصادفی انتخاب شدند و به مقیاس ابعاد فرهنگی هافستد (آکور، 2006) ...

متن کامل

تحلیل کانونی رابطه فرهنگ سازمانی مدارس بر اساس ابعاد هافستد با نیازهای روانی اساسی دانش آموزان

زمینه و هدف: امروزه نیازهای روانی اساسی نقش مهمی را در محیط های پرورشی ایفا می­کنند. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه فرهنگ سازمانی مدارس با نیازهای روان­ شناختی اساسی  است. روش: روش اجرای پژوهش حاضر توصیفی و طرح پژوهشی همبستگی از نوع همبستگی بنیادی است. بدین منظور، 187 نفر از دانش آموزان پنجم ابتدایی شهر ارومیه با استفاده از نمونه­ گیری تصادفی انتخاب شدند و به مقیاس ابعاد فرهنگی هافستد (آکور، 2006) ...

متن کامل

بررسی و تبیین رابطۀ بین فرهنگ سازمانی بر اساس مدل ‎هافستد و ابعاد کارآفرینی سازمانی

کارآفرینی سازمانی مسئله‎ای است که طی چند سال اخیر تأکید فراوانی بر آن شده است. محققان، رابطۀ کارآفرینی سازمانی با عواملی مانند ساختار و تکنولوژی را سنجیده‌اند؛ اما در این بین، بررسی رابطۀ بین فرهنگ سازمانی و کارآفرینی سازمانی نادیده گرفته شده است. هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی و شناسایی روابط معنادار بین ابعاد فرهنگ سازمانی و کارآفرینی سازمانی است که روی جامعۀ آماری مد نظر، یعنی کارکنان دانشکده‌ها...

متن کامل

بررسی نقش ابعاد فرهنگ سازمانی بر اساس مدل هافستد بر اثربخشی انتقال فناوری

در فرایند انتقال فناوری عناصر بسیاری هستند که روی اثربخشی این فرایند اثرگذار هستند. یکی از این موارد، فرهنگ سازمانی است. فرهنگ سازمانی با تاثیر از فرهنگ ملی کشورها می­تواند زمینه­ساز موفقیت یا عدم موفقیت فرایند انتقال فناوری گردد. به این منظور در پژوهش حاضر نقش فرهنگ سازمانی بر اساس مدل هافستد بر اثربخشی انتقال فناوری مورد بررسی قرار می­گیرد. بر این اساس و به منظور بررسی مدل پژوهش، مدیران و صاح...

متن کامل

بررسی نقش ابعاد فرهنگ سازمانی بر اساس مدل هافستد بر اثربخشی انتقال فناوری

در فرایند انتقال فناوری عناصر بسیاری هستند که روی اثربخشی این فرایند اثرگذار هستند. یکی از این موارد، فرهنگ سازمانی است. فرهنگ سازمانی با تاثیر از فرهنگ ملی کشورها می­تواند زمینه­ساز موفقیت یا عدم موفقیت فرایند انتقال فناوری گردد. به این منظور در پژوهش حاضر نقش فرهنگ سازمانی بر اساس مدل هافستد بر اثربخشی انتقال فناوری مورد بررسی قرار می­گیرد. بر این اساس و به منظور بررسی مدل پژوهش، مدیران و صاح...

متن کامل

رابطه بین نوع فرهنگ سازمانی با رهبری

هدف از نگارش مقاله حاضر، ارائه یافته های حاصل از بررسی رابطه بین نوع فرهنگ سازمانی با رهبری در دانشگاههای دولتی کشور در سال تحصیلی86-1385بوده است. در این مقاله، روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بوده است. حجم نمونه آماری 284 نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه ها استفاده شده که با روش نمونه گیری خوشه¬ای چند مرحله ای انتخاب شده اند. ابزارتحقیق شامل پرسشنامه انواع فرهنگ سازمانی دنیسن و اسپریتزر(1991) و ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 1397  شماره ویژه‌ نامه

صفحات  199- 207

تاریخ انتشار 2019-02-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023