رابطه مصرف رسانه‌ای با گرایش به مصرف موادمخدر (مورد مطالعه: جوانان شهر اردبیل)

نویسندگان

چکیده

Due to its widespread nature among social life institutions and its effectiveness on the process of reducing substance supply and demand, the media have a prominent role in preventing addiction. Indeed, media are appropriate tools for training, spreading knowledge, and engaging in public participation in preventing addiction. The present study aimed to determine the association of media use with tendency to substance use among the youth of the city of Ardabil. The research method was descriptive-correlational. The statistical population of this research included all young people over 18 years old in the city of Ardabil. A sample of 384 people was selected using multi-stage cluster sampling. A researcher-made questionnaire was used for data collection and Pearson correlation coefficient was used for data analysis. The results showed a significant reverse relationship between media use and the inclination to substance use. Also, there is a significant inverse relationship between the use of print and electronic media with tendency to substance use among the youth of the city of Ardabil. In addition, there is a significant positive correlation between the use of foreign media and the tendency to substance use among the youth of this city. The use of various media results in first increasing youth's awareness of addiction and substance use more prevalent, and second causes to fill the youth leisure time with some media such as books, newspapers, television, and the Internet and these factors can consequently reduce the tendency to substance use among young people.

جستجوی کلمه کلیدی

None

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

چکیده زمینه و هدف: دانش‌آموزان در معرض خطرات زیادی هستند که سلامت جسمی و روانی آنان را تهدید می‌کند و انجام فعالیت های علمی در این حوزه از اهمیت بسزایی برخوردار است. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و گرایش به مصرف موادمخدر در شهر زابل می‌باشد. روش‌شناسی: روش تحقیق از نوع پیمایشی و جامعه آماری آن دانش‌آموزان پسر مقطع دوم متوسطه د...

Addiction is a global problem that is facing most of the countries throughout the world. The billions of dollars are the cost of drug addiction, in addition to health care costs and lack of human-resource productivity. Therapeutic actions in many cases do not lead to positive results. Therefore, the importance of preventative efforts and coping with the tendency to misuse substance is clearly u...

وسایل ارتباط جمعی به عنوان مهمترین مجرای ارتباط سیاسی، می توانند نقش تعیین­کننده و حساسی در میزان مشارکت سیاسی داشته باشند. بنابراین مطالعه علمی درباره نقش وسایل ارتباط جمعی در تغییرات مشارکت سیاسی بسیار با اهمیت و ضروری می­باشد. با توجه به این مهم، هدف از این مطالعه، شناسایی رابطه بین میزان مصرف رسانه­ای با مشارکت سیاسی شهروندان است. روش تحقیق، از نوع پیمایشی بوده که طی آن 407 نفر از شهروندان ...

پژوهش حاضر باهدف بررسی رابطه مصرف رسانه‌ای با تغییر سبک زندگی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل به روش پیمایشی انجام‌ شده است. اصلی‌ترین نظریه‌هایی که قادر به تبیین تئوریک مسئله این تحقیق بود نظریه کاشت و نظریـه سبک زندگی بوردیـو است. از ترکیب دو نظریه پیر بوردیو و نظریه کاشت گربنر به رابطه بین سبک زنـدگی و مصـرف رسانه‌ای توجه شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه دانشجویان دا...

مقدمه: مصرف موادمخدر به عنوان عادتی اجتماعی و نامقبول در تمام جوامع بشری مردان و زنان بی شماری را خصوصاً از سنی نوجوانی تا میانسالی با خود درگیر کرده است.مطالعات انجام یافته در این زمینه علل و عوامل مختلف فردی، اجتماعی و خانوادگی را در گرایش به مصذف مواد مخدر موثر می داند. لذا این مطالعه به منظور بررسی علل و عوامل گرایش جوانان به مصرف مواد مخدر در شهر اردبیل انجام گرفت. مواد و روش ها: پژوهش...

مسئله مواد مخدر یکی از نگران کننده ترین مسائل قرن حاضر در همه کشورهاست و برنامه های مبارزه با اعتیاد و مواد مخدر در دستورکار دولت ها و مجامع بین اللملی قرارگرفته است . در ایران سوء مصرف مواد مخدر و اعتیاد سال هاست که به یکی از مسائل حاد اجتماعی- اقتصادی تبدیل شده است و شمار و درصد مصرف کنندگان مواد مخدر و معتادان در حال افزایش است . مبارزه با این پدیده مستلزم شناخت دقیق مسئله در همه ابعاد آن (ا...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود