رابطه مهندسی مجدد فرایندهای کسب و کار و سازمان یادگیرنده

نویسندگان

  • رضا واعظی استادیار دانشگاه علامه طباطبایی
  • زینب عباسی کارشناس ارشد مدیریت دولتی، گرایش سیستم های اطلاعات مدیریت
چکیده مقاله:

این مقاله رابطه میان مهندسی مجدد فرایندهای کسب و کار و سازمان یاد گیرنده را توضیح می دهد. با توجه به اینکه مهندسی مجدد فرایندهای کسب و کار و سازمان یادگیرنده هر دو در زمره رویکردهایی هستند که موضوع تغییر سازمان را دنبال می کنند مقاله حاضر استدلال می کند که رویکردهای مذکور هر یک از زاویه ای خاص به سازمان و تغییر آن نگاه می کنند و به این جهت مدلی را پیشنهاد می کند که بر اساس آن ترکیب بهینه ای از دو روش ایجاد می شود ضمن آنکه جایگاه خاص هر یک را مورد توجه قرار می دهد. فرضیه اصلی تحقیق بیان می کند: مهندسی مجدد فرایندهای کسب و کار و سازمان یادگیرنده می توانند رابطه هم افزایی داشته باشند. در این پژوهش از روش تحقیق توصیفی استفاده شده است و جامعه آماری آن صنعت نرم افزار در ایران است. 4 شرکت نرم افزاری فعال در زمینه تولید، پشتیبانی و آموزش نرم افزار در تهران به طور نمونه انتخاب شده است. 170 پرسشنامه طراحی شده در بین مدیران ارشد، معاونین، مدیران پروژه، مدیران میانی، کارشناسان فرایند و مربیان این شرکتها توزیع شد که از آن میان جمعا 135 پرسشنامه جمع آوری گردید. نتایج به دست آمده از این تحقیق حاکی از آن است که حرکت سازمان در مسیر هر یک از دو رویکرد مهندسی مجدد فرایندهای کسب و کار و یا سازمان یادگیرنده زمینه مساعدی را برای پذیرش تغییرات ناشی از حرکت در مسیر دیگری ایجاد خواهد کرد و در موفقیت اجرای رویکرد دیگر تاثیر گذار خواهد بود. این پژوهش به مدیران سازمان هایی که به دنبال ایجاد تغییر و تحول در سازمان خویش هستند پیشنهاد از نگاه مجزا به هر یک از دو رویکرد اجتناب نمایند و کوشش کنند هر دو رویکرد را در یک فرایند ترکیبی و مکمل دنبال نمایند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

انتخاب رویکرد مهندسی مجدد در تحول سازمان از بهبود مستمر تا بازسازی محدوده کسب و کار

در این مقاله پس از مرور ادبیات موجود و در حال شکل گیری مروری نقادانه بر نظری های موجود مهندسی مجدد فرایندها انجام شده و از منظری راهبردی چارچوبی تکمیلی به هم راه چند فرضیه پیشنهادی به منظور درک نظر یو تبیین بهتر مهندسی مجدد در عمل ارائه گردد

متن کامل

کاربردهای فناوری اطلاعات در مهندسی مجدد فرایند کسب و کار

در این مقاله بعد از بیان مقدمه ای تفضیلی از دلایل روی آوردن سازمان ها به مهندسی مجدد فرایند کسب و کار، مهمترین ویژگی های این فرایند با تاکید بر فناوری اطلاعات معرفی شده و نتایج چند مطالعه عمده درباره زمینه های بکارگیری فناوری اطلاعات برای پیاده سازی آن تشریح در ادامه مهمترین عوامل موثر بر این فرایند با محوریت فناوری اطلاعات توصیف می گردد. سپس به ارتباط ویژه مهندسی مجدد و فناوری اطلاعات پرداخته ...

متن کامل

بررسی چالش های پیاده سازی BPR(مهندسی مجدد فرایندهای کسب وکار) در سازمان های دولتی ایران

BPR روشی است برای بهبود کامل در عملکرد با استفاده از منابع، به گونه ای که حداکثر ارزش افزوده در فعالیت های سازمان به دست آید شود. در مهندسی مجدد، فعالیت های هزینه ‌بر در سطح فرآیندها و یا کل سازمان، به حداقل می‌رسد. مزایای استفاده از BPR در بخش خصوصی کاملاً شناخته شده است، اما تحقیقات کمی در زمینه استفاده از آن در بخش دولتی واینکه چه ‌طور می‌توان آن‌ را در ادارات دولتی پیاده کرد، صورت گرفته است...

متن کامل

انتخاب رویکرد مهندسی مجدد در تحول سازمان از بهبود مستمر تا بازسازی محدوده کسب و کار

در این مقاله پس از مرور ادبیات موجود و در حال شکل گیری مروری نقادانه بر نظری های موجود مهندسی مجدد فرایندها انجام شده و از منظری راهبردی چارچوبی تکمیلی به هم راه چند فرضیه پیشنهادی به منظور درک نظر یو تبیین بهتر مهندسی مجدد در عمل ارائه گردد

متن کامل

بررسی چالش های پیاده سازی bpr(مهندسی مجدد فرایندهای کسب وکار) در سازمان های دولتی ایران

bpr روشی است برای بهبود کامل در عملکرد با استفاده از منابع، به گونه ای که حداکثر ارزش افزوده در فعالیت های سازمان به دست آید شود. در مهندسی مجدد، فعالیت های هزینه بر در سطح فرآیندها و یا کل سازمان، به حداقل می رسد. مزایای استفاده از bpr در بخش خصوصی کاملاً شناخته شده است، اما تحقیقات کمی در زمینه استفاده از آن در بخش دولتی واینکه چه طور می توان آن را در ادارات دولتی پیاده کرد، صورت گرفته است. هد...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 5  شماره 14

صفحات  131- 152

تاریخ انتشار 2006-12-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023