رابطه میان عزت نفس، انگیزه پیشرفت، و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان سال سوم دبیرستان های تهران

نویسنده

چکیده مقاله:

در این پژوهش، برای بررسی رابطه میان عزت نفس، انگیزه پیشرفت، و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان سال سوم دبیرستان های تهران، 856 دانش آموز از مناطق 1، 8، 12، و 17 آموزش و پرورش شهر تهران با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای گزیده شد. آزمودنی ها به پرسش نامه های عزت نفس ایزنک و انگیزه پیشرفت هرمنس پاسخ دادند و میانگین نیم سال درسی گذشته آن ها، نمره پیشرفت تحصیلی آنان دانسته شد. پس از گردآوری داده ها، بررسی آن ها با روش های آماری توصیفی و استنباطی نشان داد: میان عزت نفس، انگیزه پیشرفت، و پیشرفت تحصیلی، میان عزت نفس و انگیزه پیشرفت، میان عزت نفس و پیشرفت تحصیلی، و میان انگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان همبستگی معنادار دارد. میان عزت نفس، انگیزه پیشرفت، و پیشرفت تحصیلی دو گروه دانش آموزان دختر و پسر، و نیز دو رشته علوم انسانی و علوم تجربی تفاوت معنادار دیده نشد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

رابطه فعالیت تحصیلی، انگیزه پیشرفت، هوش هیجانی و متغیرهای بافتی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

در این پژوهش رابطه پیش بین های سن ، جنسیت ، رتبه تولد ، هوش هیجانی ، انگیزه پیشرفت ، ویژگی های خانواده ، مدرسه و فعالیت های تحصیلی دانش آموزان با متغیر ملاک یا پیشرفت تحصیلی آنها بررسی شد .برای اجرای مقیاس ها ، نمونه ای تصادفی شامل 415 دانش آموز دبیرستانی سال سوم رشته علوم تجربی ( 261 دختر و 154 پسر ) شهر تهران انتخاب شدند.تحلیل داده ها مشخص کرد که از میان 16 متغیرپیش بین فقط 6 متغیر جنسیت ...

متن کامل

رابطه فعالیت تحصیلی ، انگیزه پیشرفت ، هوش هیجانی ، و متغییرهای بافتی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

در این پژوهش رابطه پیش بین های سن ، جنسیت ، رتبه تولد ، هوش هیجانی ، انگیزه پیشرفت ، ویژگی های خانواده ، مدرسه و فعالیتهای تحصیلی دانش آموزان با متغییر ملاک یا پیشرفت تحصیلی آنها بررسی شد . برای اجرای مقیاسهای ، نمونه های تصادفی شامل 415 دانش آموز دبیرستانی سال سوم رشته علوم تجربی ( 261 دختر 154 پسر) شهر تهران انتخاب شدند . تحلیل داده ها مشخص کرد که میان 16 متغیر پیش بین فقط 6 متغییر جنسیت ، در...

متن کامل

رابطه خوش بینی تحصیلی معلمان با ادراک حمایت اجتماعی، انگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

هدف این پژوهش، بررسی رابطه خوش بینی تحصیلی معلمان با ادراک حمایت اجتماعی، انگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه ششم می باشد. جامعه آماری پژوهش تمامی معلمان و دانش آموزان پایه ششم شهرستان زاوه بود که از بین آن ها50 نفر معلم و 500 نفر دانش آموز (250 دختر و 250پسر) با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای مرحله ای50 مدرسه و از هر مدرسه یک کلاس و از هر کلاس 10 نفر دانش آموز انتخاب شدند. روش پژوهش ...

متن کامل

رابطه هوش معنوی و عزت نفس با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در ‏ سال تحصیلی۹۰-۸۹‏

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه­ هوش معنوی و عزت نفس دانش آموزان با پیشرفت تحصیلی        آن­ها صورت پذیرفته است. روش تحقیق در این پژوهش پیمایشی و اطلاعات به وسیله پرسشنامه استاندارد شده عزت نفس آیزنگ و هوش معنوی و هم چنین معدل دانش آموزان جمع آوری گردیده است. جامعه آماری تحقیق کلیه دانش آموزان  سال سوم متوسطه (شاخه نظری) ناحیه یک شهر تبریز در سال تحصیلی 90- 1389 بود که تعداد آنان به 1817 نفر بالغ...

متن کامل

اثرات مستقیم و غیرمستقیم کیفیت رابطه والدین (پدر و مادر)، انگیزه پیشرفت و انگیزه تحصیلی بر عزت نفس دانش آموزان

عزت نفس یکی از مباحث مهم روان شناختی و روان درمانی هست و عوامل زیادی از قبیل کیفیت روابط والدین و انگیزه پیشرفت در آن تأثیر می گذارند. هدف این پژوهش بررسی اثرات مستقیم و غیرمستقیم کیفیت روابط والدین (پدر و مادر)، انگیزه پیشرفت و انگیزه تحصیلی بر عزت نفس دانش آموزان هست. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش آموزان مقطع ابتدایی در پایه ششم شهر تهران در سال 1393 بودند که تعداد 247 نفر از دانش آموزان شه...

متن کامل

رابطه طرحواره ­های ناکارآمد اولیه با عزت نفس در میان دانش آموزان دوره دبیرستان شهر دامغان

رابطه طرحواره ­های ناکارآمد اولیه با عزت نفس در میان دانش آموزان دوره دبیرستان شهر دامغان نیره فیروزی فر1 دکتر حکیمه آقایی2 چکیده هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه طرحواره­ های ناکارآمد اولیه با عزت نفس در دانش آموزان مقطع دبیرستان شهر دامغان بود که به روش توصیفی - همبستگی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش، شامل همه نوجوانان (دختر و پسر) 14 تا 18 سال شهر دامغان بوده که در سال تحصیلی94-93 در مقطع...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 1  شماره 4

صفحات  131- 144

تاریخ انتشار 2005-09-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023