رابطه میان نرخ مؤثر سود تسهیلات و سود سپرده‌ها، با تأکید بر نقش بانک مرکزی

نویسندگان

چکیده

یکی از چالش‌های اصلی بانک‌های تجاری در سال‌های اخیر تغییرات نرخ سود سپرده‌های بانکی و نرخ عقود مشارکتی و مبادله‌ای از سوی بانک مرکزی و عدم همخوانی آنها با نرخ تورم است. در تحقیق حاضر به بررسی رابطه علی میان نرخ مؤثر سود تسهیلات و سود سپرده‌ها در بانک‌های تجاری فعال در ایران در دوره زمانی ۱۳۹۰-۱۳۹۴ با استفاده از آزمون علیت گرنجر پرداخته شده است. نتایج تحقیق حاضر نشان می‌دهد که نرخ مؤثر سود تسهیلات در نظام بانکداری ایران متأثر از نرخ مؤثر سود سپرده‌ها است که بیشتر با اصول بانکداری متعارف شباهت دارد. همچنین بر اساس نتایج به دست آمده همبستگی معناداری میان نرخ مؤثر سود تسهیلات با نرخ‌های مصوب و ابلاغی بانک مرکزی وجود ندارد. از سوی دیگر می‌توان بیان کرد که در صنعت بانکداری ایران یک رابطه علی قوی از سمت نرخ سود سپرده‌ها به نرخ سود تسهیلات وجود دارد. این نتیجه از دیدگاه الگوی بانکداری متعارف که مبتنی بر تأمین منابع از بازار سپرده‌ها و سپس صرف آن در بازار تسهیلات با نرخ هزینه تمام شده پول به علاوه حاشیه سود بانک است، به درستی قابل انتظار است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

رابطه میان نرخ مؤثر سود تسهیلات و سود سپرده ها، با تأکید بر نقش بانک مرکزی

یکی از چالش های اصلی بانک های تجاری در سال های اخیر تغییرات نرخ سود سپرده های بانکی و نرخ عقود مشارکتی و مبادله ای از سوی بانک مرکزی و عدم همخوانی آنها با نرخ تورم است. در تحقیق حاضر به بررسی رابطه علی میان نرخ مؤثر سود تسهیلات و سود سپرده ها در بانک های تجاری فعال در ایران در دوره زمانی ۱۳۹۰-۱۳۹۴ با استفاده از آزمون علیت گرنجر پرداخته شده است. نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که نرخ مؤثر سود تسهیل...

متن کامل

ریسک عدم پراخت و رابطه آن با نرخ سود تسهیلات اعطایی

طراحی و استقرار مدل اندازه گیری ریسک عدم پرداخت و یافتن مؤلفه‌های ارتباطی که ریسک عدم پرداخت را تحت تأثیر قرار می‌دهد در نظام بانکی کشور نقش کارآمدی در راستای بالابردن بهره وری بانک‌های کشور در تخصیص بهینه منابع خواهد داشت. از این رو این مقاله ارتباط بین دو متغیر نرخ سود بانکی و ریسک عدم پرداخت را در بانک‌های کشاورزی استان کردستان در فاصله زمانی 1381-1387 مورد بررسی قرار می‌دهد متغیر‌های پیش بی...

متن کامل

رابطه اختلاف میان سود حسابداری و سود مأخذ محاسبه مالیات با رشد و پایداری سود

در این مقاله اختلاف سود حسابداری و سود مأخذ محاسبه مالیات بر رشد و پایداری سود بررسی شده‌است. یافته‌های مقاله با استفاده از داده‌های نمونه انتخابی از 80 شرکت و بکارگیری تحلیل آماری رگرسیون به‌صورت داده‌های ترکیبی نشان می‌دهد که در بازار سرمایه ایران، اختلاف سود حسابداری و سود مأخذ محاسبه مالیات با تغییرات آتی سود خالص بعد از مالیات رابطه معنی‌داری دارد، به‌طوری‌که با افزایش این اختلاف از میزان ...

متن کامل

نقش چسبندگی هزینه‌ها در رابطه میان کیفیت سود و مؤلفه‌های مؤثر برآن

این تحقیق به مطالعه اثر چسبندگی هزینه‌ها بر رابطه کیفیت سود و مؤلفه‌های مؤثر بر آن در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1387 الی 1391 پرداخته است. ازآنجاکه کیفیت سود یک مفهوم نسبی می‌باشد، در این پژوهش از میان عوامل مؤثر بر کیفیت سود متغیرهای پایداری سود، قابلیت پیش‌بینی سود، صادقانه بودن سود و به‌موقع بودن سود انتخاب گردیده است. ما برای انجام پژوهش 84 شرکت را از بین شر...

متن کامل

رابطه مدیریت سود و خطای پیش‌بینی سود (با تأکید بر صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای و پایان دوره‌ای)

هدف این پژوهش، مطالعه ارتباط بین مدیریت سود و خطای پیش‌بینی سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای محاسبه مدیریت سود از اقلام تعهدی اختیاری مدل جونز استفاده‌شده است. فرضیه مورد مطالعه هم در سطح صورت‌های مالی سالانه و هم میان‌دوره‌ای آزمون شده است. در راستای انجام پژوهش اطلاعات 5 ساله (1392-1388) هفتادوپنج شرکت مورد مطالعه قرار گرفت. برای آزمون فرضیه از رگرسیون چند متغی...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 9  شماره 28

صفحات  199- 222

تاریخ انتشار 2016-07

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

copyright © 2015-2021