رابطه میزان استرس والدگری با شیوه های فرزند پروری در والدین کودکان ناشنوا و عادی

نویسندگان

  • صاحبه بریمانی کارشناس ارشدروانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.
  • عباس مسعود زاده دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران.
  • قهرمان محمودی گروه خدمات بهداشتی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.
چکیده مقاله:

زمینه و هدف:یکی از مسؤولیت‌های آموزشی و تربیتی جامعه، شناخت میزان استرس والدین کودکان ناشنوا و تأثیر آن بر فرزند پروری‌شان است تا بدین‌ وسیله بتوان در جهت راهنمایی و مشاوره ایشان در تربیت فرزندانشان، تمهیدات و آموزه‌های مورد نیاز را مهیا نماید. پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین استرس والدگری با شیوه‌های فرزندپروری والدین کودکان ناشنوا و عادی انجام شد. روش بررسی: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی  و به روش همبستگی انجام شده است. جامعة آماری، شامل کلیه والدین دانش‌آموزان دوره ابتدایی آموزش و پرورش ناحیه 2 شهرستان ساری در سال تحصیلی 92-1391به تعداد 3639 نفر بود. بر اساس وضعیت ناشنوا یا شنوا (عادی) بودن، جامعه آماری به دو طبقه تقسیم شده و هر دانش‌آموزی که به این شیوه در نمونه انتخاب می‌شد، یکی از والدینش به عنوان نمونه انتخابی در تحقیق دخالت داده می‌شد. جهت تعیین نمونه افراد ناشنوا از روش در دسترس استفاده گردید. تعداد 50 نفر از والدین دانش آموزان ناشنوا که برای شرکت در این پژوهش اعلام همکاری نمودند انتخاب شدند و برای انتخاب افراد عادی (گروه شنوا) از آن دسته از والدینی که از نظر سن، وضعیت اقتصادی و اجتماعی با گروه افراد ناشنوا همسان سازی شده بودند بر اساس جدول مورگان به تعداد 200نفر  انتخاب  شدند. ابزار  گردآوری داده ها شامل پرسشنامه شیوه‌های فرزندپروری(PAQ) بامریند(1973) و شاخص تنیدگی(PSI)آبدین(1967) بوده است. جهت تحلیل داده ها از  آمار توصیفی و استنباطی و نیز نرم افزار SPSS نسخه 19 استفاده شده است. یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان دادکه بین میزان استرس والدگری با سبک فرزندپروری اقتداری والدین کودکان ناشنوا و عادی رابطه معنادار منفی وجود دارد  (01/0=α<000/0=p).همچنین بین میزان استرس والدگری با سبک فرزندپروری آمرانه و سهل‌گیر والدین کودکان ناشنوا و عادی رابطه معنادار مثبت وجود دارد(01/0 =α ,<000/0=p). بحث و نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد که استرسوالدگری می‌تواند منجر به کاهش سلامت روانی و بهزیستی والدین شود؛ لذا پیشنهاد می شود که جهت کاهش استرس والدگری می توان از سبک فرزندپروری اقتداری برای کودکان ناشنوا و عادی استفاده  کرد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

رابطه ی شیوه های فرزند پروری والدین و کمرویی با خلاقیت در تیزهوشان

هر فرد تیزهوشی، لزومأ خلاق نیست، اما بهره برداری کامل از هوش، بدون خلاقیت میسر نیست . بنابراینمطالعه ی عوامل مرتبط با خلاقیت تیزهوشان ضروری است . هدف از این پژوهش ، مطالعه ی ارتباط میان شیوه ها یفرزندپروری والدین و کمرویی با خلاقیت در تیزهوشان است . به این منظور، تعداد 237 دانش آموز دختر دبیرستانیآزمون » مدارس سمپاد (استعدادهای درخشان ) شهر تهران، با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شد وبه ...

متن کامل

رابطه ی شیوه های فرزند پروری والدین با سخت رویی فرزندان

در این پژوهش، ارتباط بین شیوه‌های فرزندپروری مقتدرانه، استبدادی و سهل‌گیرانه، با سخت‌رویی فرزندان به روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی مورد بررسی قرار گرفت و از تعداد 1036 نفر از دانشجویان دختر و پسر دوره ی کارشناسی ورودی سال تحصیلی 85-84 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن تعداد 300 نفر به تفکیک جنسیت در دو گروه علوم انسانی و علوم زیستی و در محدوده ی سنی 19 تا 25 سال از روش نمونه گیری تصادفی طبق...

متن کامل

رابطه ی شیوه های فرزند پروری والدین با سخت رویی فرزندان

در این پژوهش، ارتباط بین شیوه‌های فرزندپروری مقتدرانه، استبدادی و سهل‌گیرانه، با سخت‌رویی فرزندان به روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی مورد بررسی قرار گرفت و از تعداد 1036 نفر از دانشجویان دختر و پسر دوره ی کارشناسی ورودی سال تحصیلی 85-84 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن تعداد 300 نفر به تفکیک جنسیت در دو گروه علوم انسانی و علوم زیستی و در محدوده ی سنی 19 تا 25 سال از روش نمونه گیری تصادفی طبق...

متن کامل

رابطه شیوه های فرزند پروری والدین با میزان اضطراب اجتماعی کودکان

مقدمه : عوامل بسیاری در بروز اختلالات اضطرابی موثرند،یکی از این عوامل شیوه های فرزند پروری می باشد. پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه بین شیوه های فرزند پروری مادران و میزان اضطراب اجتماعی کودکان دختر و پسر پایه های چهارم و پنجم ابتدایی در شهر کرج انجام گرفت . مواد و روش ها:روش پژوهش ، توصیفی و نمونه مورد بررسی شامل 400 دانش آموز ، 200 نفر دختر و 200 نفر پسر و همچنین مادران آنها بودند. جهت جمع ...

15 صفحه اول

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 2  شماره 3

صفحات  9- 14

تاریخ انتشار 2013-11-01

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023