رابطه هوش‌های چندگانه با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر و پسر رشته‌های علوم انسانی،ریاضی و تجربی

نویسندگان

  • الهه حجازی دانشیار گروه روان شناسی تربیتی و مشاوره دانشگاه تهران، تهران، ایران
  • رضوان حکیم زاده دانشیار گروه روش ها و برنامه درسی و آموزشی دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف: در پژوهش حاضر رابطه بین مؤلفه‌های هوش چندگانه با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر وپسر رشته‌های تحصیلی علوم انسانی، تجربی و ریاضی مقطع  پیش‌دانشگاهی شهرستان مهاباد بررسی شده است. تعداد 320 نفر (176 نفر دختر و 144 نفر پسر) به شیوه نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شدند. روش: روش پژوهش در این مطالعه، توصیفی- همبستگی است. اطلاعات مربوط به متغیرهای تحقیق از آزمون هوش چندگانه گاردنر به‌دست آمد. و جهت سنجش پیشرفت تحصیلی از میانگین نمرات دروسی که دانش‌آموزان در پایان سال تحصیلی کسب می‌کنند استفاده شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد مؤلفه‌های هوش ریاضی و کلامی رابطه مثبت معناداری معناداری با پیشرفت تحصیلی دارند و هوش موسیقایی رابطه منفی معناداری با پیشرفت تحصیلی دارد. نتایج رگرسیون نشان داد که به‌ترتیب مؤلفه‌های هوش ریاضی و هوش کلامی بیشترین سهم را در پیش بینی پیشرفت تحصیلی دارند. نتایج تحلیل واریانس چندمتغیره نیز نشان داد که بین مؤلفه‌های هوش چندگانه گاردنر برحسب رشته‌های تحصیلی تفاوت وجود دارد و آزمون تعقیبی Tuky در مورد مقایسه میانگین سه گروه نشان‌دهنده تفاوت معنادار بین میانگین نمرات رشته انسانی با رشته ریاضی و علوم تجربی در هوش کلامی و بین میانگین نمرات رشته ریاضی  با رشته انسانی و علوم تجربی در هوش ریاضی بود. همچنین نتایج تحلیل واریانس چند متغیره  نشان داد که بین مؤلفه‌های هوش چندگانه گاردنر در دو جنس دختر و پسر تفاوت وجود دارد و این تفاوت در هوش‌های ریاضی و کلامی معنادار می‌باشد.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

هدف: در پژوهش حاضر رابطه بین مؤلفه های هوش چندگانه با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر وپسر رشته های تحصیلی علوم انسانی، تجربی و ریاضی مقطع  پیش دانشگاهی شهرستان مهاباد بررسی شده است. تعداد 320 نفر (176 نفر دختر و 144 نفر پسر) به شیوه نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. روش: روش پژوهش در این مطالعه، توصیفی- همبستگی است. اطلاعات مربوط به متغیرهای تحقیق از آزمون هوش چندگانه گاردنر به دست آمد. و جهت سنج...

در این پژوهش رابطة بین سبکهای یادگیری، سبکهای شناختی و انتخاب رشته‌های تحصیلی دانش‌آموزان پسر دبیرستانی بررسی شد. 300 پسر سال دوم دبیرستانهای تهران که رشته‌های ریاضی، علوم تجربی و علوم انسانی را به عنوان رشته تحصیلی انتخاب کرده بودند، نمونه این بررسی را تشکیل ‌دادند. از پرسشنامة سبکهای یادگیری کلب (LSI) و آزمون شکلهای گروهی نهفته ویتکین (GEFT) استفاده شد تا چهار سبک یادگیری (همگرا، واگرا، جذب‌ک...

هدف از اجرای این پژوهش بررسی رابطۀ انواع سبک‌های تفکّر و سازگاری آموزشی با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه شهرستان کاشان و حومه بود. جامعۀ آماری کلیۀ دانش‌آموزان سال دوم و سوم مقطع متوسطه بودند و به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای 367 نفر به عنوان نمونۀ آماری انتخاب شدند. ابزار اندازه‌گیری دو پرسشنامۀ سبک‌های تفکّر استرنبرگ – واگنر و سازگاری آموزشی سینهاوسینگ و برای سنجش پیشرفت تحصیلی، از...

.افراد مورد مطالعه 329 دختر و 168 پسر از رشته‌های علوم پایه و علوم انسانی مراکز تربیت معلم‌اند که با روشهای نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای و تصادفی خوشه‌ای انتخاب‌ شده‌اند.جمع‌آوری اطلاعات از طریق دو پرسشنامه اطلاعات فردی و تحصیلی‌ و فرم کوتاه عزت نفس کوپر اسمیت که شامل 35 سئوال است صورت گرفت. نتایج به دست آمده،نشان می‌دهد که بین عزت نفس و پیشرفت تحصیلی‌ دانشجویان مراکز تربیت معلم رابطه معناداری وجو...

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش انگیزش تحصیلی (درونی و بیرونی)، خودکارآمدی تحصیلی و رویکردهای مطالعه‌(عمیق، سطحی و راهبردی)در پیشرفت ریاضی دانش‌آموزان است. بدین منظور پژوهش حاضر با روش همبستگی انجام شد و از میان 1232 دانش‌آموز پایه‌های دوم، سوم و چهارم رشته‌های ریاضی و علوم تجربی شهر قاین 310 دانش‌آموز(155 دختر، 155 پسر و144 دانش‌آموز ریاضی، 166 دانش‌آموز تجربی) به صورت تصادفی و با روش خوشه‌ای چند مرح...

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش انگیزش تحصیلی (درونی و بیرونی)، خودکارآمدی تحصیلی و رویکردهای مطالعه‌(عمیق، سطحی و راهبردی)در پیشرفت ریاضی دانش‌آموزان است. بدین منظور پژوهش حاضر با روش همبستگی انجام شد و از میان 1232 دانش‌آموز پایه‌های دوم، سوم و چهارم رشته‌های ریاضی و علوم تجربی شهر قاین 310 دانش‌آموز(155 دختر، 155 پسر و144 دانش‌آموز ریاضی، 166 دانش‌آموز تجربی) به صورت تصادفی و با روش خوشه‌ای چند مرح...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود