رابطه هوش هیجانی با کیفیت زندگی دانشجویان رشته گردشگری (مطالعه موردی: دانشجویان رشته گردشگری دانشگاه مازندران)

نویسندگان

چکیده مقاله:

این مقاله درصدد شناسایی رابطه حیطه­ های درون­فردی، برون فردی، سازگاری، کنترل استرس و خلق عمومی هوش هیجانی با کیفیت زندگی دانشجویان رشته گردشگری دانشگاه مازندران بوده است. با روش تحقیق همبستگی، تعداد 139 نفر نمونه با روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند(85 دانشجو دخترو 54 دانشجو پسر). از دو ابزار استاندارد 90 سوالی هوش هیجانی باراُن و پرسشنامه 26 گویه­ ای استاندارد شده کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی (1996) استفاده شده است. از مدل معادلات ساختاری نیز برای تجزیه و تحلیل استفاده شد. نتایج نشان داد که از 6 شاخص برازش، چهار شاخص برازش عالی و دو شاخص نیز از برازش قابل قبول برخوردار بودند. مدل مفهومی پژوهش با ابعاد هوش هیجانی حدود 58 درصد از واریانس کیفیت زندگی را تبیین می­کند. حیطه درون­فردی توانسته 37 درصد، حیطه برون فردی توانست 38 درصدو حیطه کنترل استرس توانست 29 درصد از واریانس کیفیت ­زندگی را تبیین نماید. اما حیطه سازگاری و خلق عمومی نتوانسته کیفیت زندگی دانشجویان را تبیین نماید. نتایج نشان داده که افرادی با هوش هیجانی بالا توانایی اداره مطلوب وضع روانی، کنترل تکانه ها، همدلی، آگاهی یافتن از احساسات خود و دیگران دارند. هوش هیجانی عاملی است که هنگام شکست و ناملایمات ناشی از دست نیافتن به هدف در شخص امید و انگیزه ایجاد می ­کند که نشانه سلامت فرد است که به طور مستقیم و غیر مستقیم بر کیفیت زندگی اثر مثبت می­گذارد. با ارتقا هوش هیجانی دانشجویان گردشگری می­ توان توان مقابله با این استرس­ ها را افزایش و کیفیت زندگی شان را بهبود بخشید.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 31 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تعیین ارتباط هوش هیجانی با سبک یادگیری دانشجویان رشته پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی اراک

سابقه و هدف: سبک های یادگیری و هوش هیجانی هر دو از جمله ارکان اساسی رسیدن به موفقیت و پیشرفت تحصیلی می باشند. با توجه به اینکه سبک های یادگیری می توانند پرورش داده شوند و جنبه های مختلف هوش هیجانی نیز با روش های مناسب قابل ارتقا هستند، پ‍ژوهش حاضر با هدف تعیین ارتباط هوش هیجانی با سبکهای یادگیری در دانشجویان پزشکی طراحی و اجرا گردید. مواد و روشها: پژوهش حاضر یک مطالعه تحلیلی مقطعی است که دان...

متن کامل

بررسی رابطه بین هوش هیجانی و مهارت مکالمه عربی (نمونه مورد مطالعه: دانشجویان کارشناسی رشته عربی دانشگاه شیراز)

بررسی رابطه بین هوش هیجانی و مهارت مکالمه عربی (نمونه مورد مطالعه: دانشجویان کارشناسی رشته عربی دانشگاه شیراز) چکیده در میان عوامل مختلفی که با فرآیند پیشرفت مکالمه عربی مرتبط هستند، هوش هیجانی می‌تواند نقش مؤثری ایفا نماید. به گونه‌ای که چنانچه دانشجوی رشته زبان عربی دارای کنش‌ها و انگیزش‌های درونی باشد و به مهارت‌های ارتباطی خویشتن آگاهی داشته باشد و در گفتمان‌های کلاسی شرکت نماید، قادر خوا...

متن کامل

بررسی رابطه بین هوش هیجانی و مهارت مکالمه عربی (نمونه مورد مطالعه: دانشجویان کارشناسی رشته عربی دانشگاه شیراز)

بررسی رابطه بین هوش هیجانی و مهارت مکالمه عربی (نمونه مورد مطالعه: دانشجویان کارشناسی رشته عربی دانشگاه شیراز) چکیده در میان عوامل مختلفی که با فرآیند پیشرفت مکالمه عربی مرتبط هستند، هوش هیجانی می‌تواند نقش مؤثری ایفا نماید. به گونه‌ای که چنانچه دانشجوی رشته زبان عربی دارای کنش‌ها و انگیزش‌های درونی باشد و به مهارت‌های ارتباطی خویشتن آگاهی داشته باشد و در گفتمان‌های کلاسی شرکت نماید، قادر خوا...

متن کامل

ارزیابی سطح دانش زیست محیطی دانشجویان رشته مهندسی ( مطالعه موردی: دانشجویان رشته مهندسی دانشگاه صنعتی سهند تبریز)

تعیین دقیق سطح دانش زیست محیطی رشته‌های مهندسی بدلیل اهمیت آن در آینده شغلی آنها و درگیر شدن در فعالیت‌های مرتبط با محیط‌زیست حائز اهمیت است. در این پژوهش به ارزیابی سطح دانش زیست محیطی دانشجویان رشته‌های مهندسی در دانشگاه صنعتی سهند تبریز پرداخته شده است. در این رابطه پیمایش آماری از 360 نفر از دانشجویان دانشگاه با روش نمونه گیری طبقه ای از 3 دانشکده مهندسی دانشگاه در مقاطع کارشناسی و ارشد به ...

متن کامل

ارزیابی کیفیت برنامه درسی رشته های مهندسی از دیدگاه دانشجویان (مطالعه موردی: دانشگاه کاشان)

دانشگاههاومؤسساتآموزش‌عالیدرتمام کشورهای جهان به‌‌عنوان مهم‌ترین و اساسی‌ترین نمادها و شاخصهای سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی محسوب می‌شوند و نقشی تعیین کننده در توسعه پایدار و نیز تربیت شهروندان فرهیخته، آگاه و متخصص ایفا می‌کنند. با توجه به این نقش و اهمیت، بررسی و ارزیابی برنامه‌های درسی دانشگاهی ضرورتی اجتناب ناپذیر است. از این رو، در پژوهش حاضر تلاش شده است تا کیفیت و جایگاه عناصر و مؤلفه‌ها...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال

دوره 6  شماره 22

صفحات  144- 164

تاریخ انتشار 2017-12-16

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023