رابطه ویژگی‌های شخصیتی و اهمال‌کاری سازمانی در کارکنان بیمارستان

نویسندگان

چکیده

هدف از پژوهش حاضر مطالعه رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی و اهمال‌کاری سازمانی در بین کارکنان شاغل در بیمارستان بود. نمونه شامل 100 نفر بود که به روش نمونه‌گیری در دسترس از بخش‌های مختلف درمانی و اداری بیمارستان شهید باهنر تهران انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه‌های پرسشنامه 16 عاملی شخصیت کتل و اهمال‌کاری سازمانی بود. نتایج حاکی از آن است که عامل‌های N، Q2 و Q4 (01/0>p) از ویژگی‌های شخصیتی با خرده‌مقیاس ناکارآمدی از اهمال‌کاری، عامل‌های N و Q4 (01/0>p) با خرده‌مقیاس‌های بیزاری از تکلیف و تشویش ذهنی و عامل Q1 (05/0>p) با خرده‌مقیاس تشویش ذهنی همبستگی مثبت معنی‌دار دارند. همچنین یافته‌های تحلیل آماری رگرسیون نشان می‌دهد عامل‌های N، Q2 و Q3 برای خرده‌مقیاس ناکارآمدی و عامل‌های N، Q1، Q2 و Q4 برای خرده‌مقیاس تشویش ذهنی و عوامل N و Q4 برای خرده‌مقیاس بیزاری از تکلیف (05/0>p) پیش‌بینی‌کننده مناسبی هستند.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 9 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

در عصر کنونی شناخت ویژگی‌های شخصیتی افراد در بسیاری از موقعیت‌های زندگی ضرورت پیدا می‌کند. مطالعات نشان می‌دهد که یکی از علل وعوامل بوجودآورنده تعارض در سازمان‌ها، وجود تفاوت‌های فردی و شخصیتی افراد می‌باشد. به عبارت دیگر، تعارض به این دلیل بروز می‌کند که، افراد همیشه درخصوص اهداف، موضوعات، عقاید وموارد مشابه توافق ندارند و از آنجا که، افراد موجود در سازمان‌ها با ویژگی‌های شخصیتی متفاوتی از جمل...

تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی و تعهد سازمانی کارکنان «شرکت بیمه ایران»صورت گرفته است. روش تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، زمینه‌یابی است. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان« شرکت بیمه ایران »است که در سطح شهر تهران مشغول فعالیت هستند. مدل تحقیق با نمونه‌ای متشکل از 250 نفر از کارکنان «شرکت بیمه ایران» و با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی موردسنجش قرار گرفت. برای سنجش وی...

Introduction: Personnel’s concept of hospital is formed organizational climate and the most common internal factor at hospital that affects organizational climate is personality characteristics of personnel. These characteristics effect on humanistic communications. The aim of this study was to determine the relationship between hospital personnel’s personality characteristics and organizationa...

مقدمه: تیپ شخصیتی مدلی است که بدان وسیله می‌توانیم شخص واقعی را ارزیابی کنیم. یکی از متداول‌ترین طبقه‌بندی‌هایی که روان‌شناسان برای شخصیت به کار می‌برند درون‌گرایی و برون‌گرایی می‌باشد. روش‌ها: در این مطالعه مقطعی از بین 493 نفر جامعه آماری تعداد 215 نفر از کارمندان انتخاب گردیدند. ابزارهای پژوهش؛ پرسشنامه تیپ شخصیتی مکی‌آبادی (2012) و پرسشنامه تعهد سازمانی پورتر و همکاران (1974) بودند. از...

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه منابع قدرت مدیران با ویژگی‌های شخصیتی کارآفرینی کارکنان در ادارات دولتی استان آذربایجان غربی بوده است. نمونه آماری ابتدا به­صورت خوشه‌ای، و سپس در داخل خوشه‌ها به­صورت طبقه‌ای نسبتی از جامعه آماری انتخاب شد. به منظور گردآوری داده‌ها از دو پرسش­نامه سنجش منابع قدرت هینکین و شرایخیم (1989) و پرسش‌نامه سنجش ویژگی‌های شخصیتی کارآفرینی استفاده شده است. روایی و پایایی پر...

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین اهمال‌کاری سازمانی با فرسودگی شغلی انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان ادارات دولتی استان تهران بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی چندمرحله‌ای 100 نفر از آنان به عنوان شرکت‌کددگان در پژوهش انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش دو مقیاس اهمال‌کاری سازمانی و فرسودگی شغلی بودند. تحلیل داده‌‌‌ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون ا...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود