رابطه ویژگی‌های فردی و تجارب دانشگاهی با دستاوردهای تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زنجان

نویسندگان

  • صادقی, طاهره گروه کودک و نوزاد دانشکده پرستاری و مامایی، استادیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد.

چکیده

Background and Objective: Learning Strategies includes overt and covert behaviors, which are associated with success in learning. On the other hand, training students who are able to live in environments with diverse values, rapid technological changes, and developments in the socio-cultural complex is one of the unique challenges to a university administrator. Therefore, this study was performed to investigate the association of personal characteristics and educational experiences of the students of Zanjan University of Medical Sciences with their academic achievements. Materials and Methods: This descriptive correlational study was conducted on the students of Zanjan University of Medical Sciences during 2014-2015 academic year. Students were selected through random stratified sampling based on gender and discipline (N=352). The research tool was the college students’ experiences questionnaire (CSEQ). Data was analyzed using descriptive statistics and multiple regression. Results: All three dimensions of college students’ experiences, including perceptions of quality of environment, quality of effort, and social integration are significant anticipators of their academic achievements respectively and predict 0.415 of achievements variances. Conclusion: Taking into account the personal characteristics and educational experiences of college students for their academic achievements in medical universities is essential. In spite of the impact of academic environments ranging from individuals and facilities for college students, improving these factors contribute to better communication between students and faculty members and.

جستجوی کلمه کلیدی

None

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه تجارب دانشگاهی با دستاوردهای تحصیلی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان استان فارس بود. این تحقیق از نوع توصیفی همبستگی بود که به روش مقطعی انجام گرفت. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان سال آخر(1400 نفر)مشغول به تحصیل در نیمسال دوم سال تحصیلی 95-94 در دانشگاه فرهنگیان استان فارس بودند که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای بر حسب جنسیت و رشته تحصیلی تعداد 302 نفر طبق جد...

مقدمه: با وجود اهمیت تحقق دستاوردها در توسعه کیفی آموزش عالی، به نظر می رسد که در نظام آموزش عالی توجه کافی به این مقوله صورت نپذیرفته‏‏ و مدیریت های دانشگاهی نسبت به میزان تحقق دستاوردهای دانشجویان دانشگاه خود و عوامل تأثیرگذار بر آن، شناخت اندکی دارند، لذا این پژوهش با هدف بررسی رابطه ویژگی های فردی و تجارب دانشگاهی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی با دستاوردهای تحصیلی آنان انجام شد. روش ها: این ...

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطۀ تجارب دانشجومعلمان با دستاوردهای آنان از تحصیل در دانشگاه فرهنگیان، پردیس علامه طباطبایی بوشهر بود. همۀ دانشجومعلمان ورودی سال‌های 91 و 92 (465 نفر) این پردیس در سال تحصیلی 93-94 جامعۀ آماری این پژوهش بودند که با به‌کارگیری روش تمام‌شماری انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامۀ دانشجویان دانشکده (Pace & Kuh, 1998) استفاده شد. باتوجه‌به نتایج حاصل از تحلیل رگرس...

هدف: یکی از مهم‌ترین عناصر نظام آموزش عالی و دانشگاه‌ها، اعضای هیأت‌علمی هستند که نقش تعیین‌کننده و انکارناپذیری در تحقق اهداف و رسالت‌های آموزش عالی ازنظر کمی و کیفی دارند، لذا بررسی عملکرد و شایستگی‌های آن‌ها در ابعاد مختلف به‌ویژه در حیطه تدریس و تأثیری که می‌توانند برافزایش کیفیت یادگیری فراگیران و دستاوردهای آنان از تحصیل داشته باشند، بسیار ضروری است. بدین منظور مطالعه‌ای باهدف بررسی رابطه...

زمینه و هدف: شناسایی علل و همبسته‌های افت تحصیلی که از ناکامی‌های نظام آموزشی محسوب می‌شود، یکی از موضوعات کاربردی و مهم در حوزه پژوهش‌های آموزشی است. با توجه به فقدان بررسی جامع همه مستندات منتشر شده با وجود مقالات متعدد در این زمینه در ایران، هدف از مطالعه حاضر، مرور نظام‌مند متون منتشر شده طی 15 سال گذشته و تعیین نقش عوامل فردی، شخصیتی و اجتماعی مرتبط با افت تحصیلی دانشجویان بود. روش کار: در...

خلاصه سابقه و هدف: یکی از ارکان ضروری و اجتناب ناپذیر بهبود کیفیت نظام آموزشی دانشگاه ها، ارزشیابی مداوم وضعیت تحصیلی دانشجویان در دوره های مختلف است. مطالعه حاضر به منظور بررسی وضعیت تحصیلی دانشجویان و عوامل فردی موثر بر آن در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل در مقطع بالینی انجام شد. مواد و روشها: این مطالعه مقطعی بر روی 127 دانشجوی ورودی سال های 1387 تا 1390 دانشکده دندانپزشکی دانشگاه ...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود