رابطه ویژگی های شخصیتی و استرس شغلی در پرستاران

نویسندگان

  • رضایی, مهدی دانشگاه پیام نور بوکان
  • رضایی, کزال دانشگاه علوم پزشکی کردستان
  • ولیئی, سینا دانشگاه علوم پزشکی کردستان
چکیده مقاله:

مقدمه: پرستاری یکی از حرفه های پر استرس است و استرس شغلی به چالشی برای حرفه پرستاری مبدل شده است. استرس شغلی منجر به کاهش خلاقیت، ناخشنودی شغلی، احساس بی کفایتی، افسردگی و کاهش کیفیت مراقبت های پرستاری می شود. پژوهش حاضر به منظور بررسی ارتباط بین ویژگی های شخصیتی و استرس شغلی کادر درمانی شاغل در بیمارستان امام خمینی سقز صورت گرفته است. روش: در این مطالعه توصیفی به روش همبستگی، 115 نفر از پرستاران بیمارستان امام خمینی سقز در سال 1391 به روش سرشماری و پرسشنامه ویژگی های شخصیتی نئو جمع آوری و با (ENSS) انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه های استرس شغلی و روش های آماری توصیفی، آزمون تی مستقل، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون در سطح معنی دار PASW استفاده از نرم افزار تجریه و تحلیل شدند. p≤0/05 64 %) زن بودند. میانگین و انحراف معیار سن شرکت کنندگان در / 35 %) پرستاران مورد مطالعه مرد و 74 نفر ( 3 / یافته ها: 41 نفر ( 7 وجود (p=0/ و 01 R=0/ 31 سال بود. در مطالعه فعلی بین استرس شغلی و روان رنجورخویی رابطه مستقیم و معنادار ( 38 /9±6/ مطالعه 6 داشت. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که متغیر روان رنجورخویی پیش بینی کننده خوبی برای استرس شغلی است. نتیجه گیری: بین روان رنجورخویی و استرس شغلی ارتباط وجود دارد و توجه به روان رنجورخویی به عنوان یک عامل پیش بینی کننده استرس شغلی در پرستاران ضروری می باشد

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 31 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

رابطه ویژگی های شخصیتی و سبک های مقابله ای با استرس شغلی در پرستاران

مقدمه: پرستاران به علت انجام وظایف حرفه ای خود دچار بحران های اضطراب و استرس می شوند و همین امر، سطح کیفیت خدمات آنان را کاهش می دهد. بنابراین با شناخت رفتار های مقابله ای پرستاران می توان تاثیر استر س های شغلی را بر اساس ویژگی های شخصیتی آنان کاهش داد. هدف: پژوهش حاضر به منظور تعیین رابطه ویژگی های شخصیتی و سبک های مقابله ای با استرس شغلی در پرستاران انجام شد. مواد و روش ها: طرح پژوهش از نوع ...

متن کامل

رابطه استرس شغلی با ویژگی‌های شخصیتی و تجارب معنوی پرستاران

مقدمه: استرس شغلی یکی از موضوعات مهم مرتبط با رفتار انسانی می‌باشد و به دلایل متعددی در عملکرد شغلی تأثیر می‌گذارد. عوامل متعددی با استرس شغلی رابطه دارند، این پژوهش با هدف تعیین رابطه استرس شغلی با ویژگی‌های شخصیتی و تجارب معنوی پرستاران انجام شد. روش کار: این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی در سال 1394 انجام شد. جامعه آماری این پژوهش کلیه پرستاران بیمارستان امام رضا (ع) شهرستان بیرجند بودند که ش...

متن کامل

رابطه ویژگی های شخصیتی و سبک های مقابله ای با استرس شغلی در پرستاران

مقدمه: پرستاران به علت انجام وظایف حرفه ای خود دچار بحران های اضطراب و استرس می شوند و همین امر، سطح کیفیت خدمات آنان را کاهش می دهد. بنابراین با شناخت رفتار های مقابله ای پرستاران می توان تاثیر استر س های شغلی را بر اساس ویژگی های شخصیتی آنان کاهش داد. هدف: پژوهش حاضر به منظور تعیین رابطه ویژگی های شخصیتی و سبک های مقابله ای با استرس شغلی در پرستاران انجام شد. مواد و روش ها: طرح پژوهش از نوع ه...

متن کامل

رابطه میان ویژگی های شخصیتی و عملکرد شغلی

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی با عملکرد شغلی شاغلان بخش کشاورزی است. برای این منظور. فارغ التحصیلان دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران انتخاب و از طریق ارسال پرسشنامه شخصیتی NEO اطلاعات مربوط به 655 نفر از آنها گرد آوری گردید. سپس پنج عامل انعطاف پذیری دلپذیر بودن با وجدان بودن روان رنجوری و برون گرایی با استفاده از 60 سوال مورد ارزیابی قرار گرفت واطلاعات مربوط به محل خدمت نوع شغل سنوا...

متن کامل

عنوان : رابطه ویژگی های شخصیتی و سرسختی روانشناختی با استرس شغلی پرستاران بیمارستانهای دولتی شیراز

چکیده: هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی و سرسختی روانشناختی با استرس شغلی پرستاران بیمارستانهای دولتی شیراز بود. بدین منظور از پرستاران شاغل در بیمارستان های دولتی شیراز 141 نفر به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای به عنوان نمونه انتخاب شدند و پرسشنامه های شخصیتی پنج عاملی (neo-pi-r) فرم کوتاه 60 سوالی، سرسختی روانشناختی (بارتون) و استرس شغلی (استاینمتز)، اجرا گردید. یافته ه...

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال

دوره 1  شماره None

صفحات  27- 34

تاریخ انتشار 2013-12

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023