رابطه ویژگی های شخصیتی و سبک های مقابله ای با استرس شغلی در پرستاران

نویسندگان

  • امیری مجد, مجتبی دانشگاه آزاد اسلامی
  • جعفری, اصغر دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر
چکیده مقاله:

مقدمه: پرستاران به علت انجام وظایف حرفه ای خود دچار بحران های اضطراب و استرس می شوند و همین امر، سطح کیفیت خدمات آنان را کاهش می دهد. بنابراین با شناخت رفتار های مقابله ای پرستاران می توان تاثیر استر س های شغلی را بر اساس ویژگی های شخصیتی آنان کاهش داد. هدف: پژوهش حاضر به منظور تعیین رابطه ویژگی های شخصیتی و سبک های مقابله ای با استرس شغلی در پرستاران انجام شد. مواد و روش ها: طرح پژوهش از نوع همبستگی بود که در سال1391 انجام شد. 108 پرستار از بخش های مختلف بیمارستان های دولتی در شهر همدان به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای تک مرحله ای انتخاب شدند. بوسیله پرسشنامه های ویژگی های شخصیتی نئو با ضریب آلفای کرانباخ به ترتیب برای روان نژندی، گشودگی در تجربه، وظیفه مداری، توافق پذیری و برونگرایی ، 82/0 ، 69/0 ، 76/0 ، 73/0 و 70/0، سبک های مقابله ای لازاروس با ضریب آلفای کرانباخ برای زیرمقیاس مقابله‌ مستقیم70/0، فاصله گرفتن61/0، خود کنترلی70/0، حمایت طلبی اجتماعی76/0، پذیرش مسئولیت66/0، گریز- اجتناب72/0، حل مساله‌ی برنامه‌ریزی شده67/0و ارزیابی مجدد مثبت79/0، و استرس شغلی اسپیلبرگر با روایی و اعتبار به ترتیب 87/0 و 83/0 داده ها جمع آوری شد و با روش های آمار توصیفی شامل میانگین، انحراف استاندارد، واریانس، ضریب همبستگی پیرسون( در سطح معناداری 01/0) و تحلیل واریانس یک راهه تحلیل شد. یافته ها: نتایج نشان داد که ویژگی شخصیتی روان نژندی با استرس شغلی رابطه دارد 297/0 r=). همچنین، ویژگی شخصیتی روان نژندی با سبک مقابله ای گریز- اجتناب رابطه داشت 428/0 (r=. اما بین سبک های مقابله ای و استرس شغلی رابطه وجود ندارد. سبک مقابله ای گریز- اجتناب می تواند نقش واسطه ای در رابطه بین ویژگی شخصیتی روان نژندی و استرس شغلی داشته باشد. نتیجه گیری: راهبردهای مقابله ای می توانند در رابطه بین ویژگی های شخصیتی و استرس شغلی در بیمارستان های دولتی نقش واسطه ای متفاوتی ایفا کنند. در انتخاب پرستاران باید به ویژگی های شخصیتی و راهبردهای مقابله ای آنان توجه شود..

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 31 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

رابطه ویژگی های شخصیتی و استرس شغلی در پرستاران

مقدمه: پرستاری یکی از حرفه های پر استرس است و استرس شغلی به چالشی برای حرفه پرستاری مبدل شده است. استرس شغلی منجر به کاهش خلاقیت، ناخشنودی شغلی، احساس بی کفایتی، افسردگی و کاهش کیفیت مراقبت های پرستاری می شود. پژوهش حاضر به منظور بررسی ارتباط بین ویژگی های شخصیتی و استرس شغلی کادر درمانی شاغل در بیمارستان امام خمینی سقز صورت گرفته است. روش: در این مطالعه توصیفی به روش همبستگی، 115 نفر از پرس...

متن کامل

بررسی رابطه ویژگی های شخصیت، سبک های مقابله با استرس و سطح استرس در زنان باردار

مقدمه: سطوح بالای استرس در دوران بارداری به طور آشکاری با پیامدهای منفی در زمینه سلامت مادر و نوزاد در ارتباط است. به همین جهت انجام پژوهش هایی که به بررسی عوامل محافظت کننده زنان باردار و فرزند آینده آنها در مقابل پیامدهای زیان بار سطوح بالای استرس می پردازند، ضروری به نظر می رسد. هدف از این مطالعه بررسی رابطه ویژگی های شخصیت، شیوه های مقابله با استرس و سطح استرس 80 زن باردار است.   روش‌کار:...

متن کامل

بررسی نقش ویژگی های شخصیتی در پیش بینی سبک های مقابله با استرس در دانشجویان پسر

هدف پژوهش حاضر،بررسی نقش ویژگی های شخصیتی درپیش بینی سبک های مقابله بااسترس دردانشجویان پسردانشگاه فرهنگیان شهر اصفهان بوده است. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری کلیه دانشجویان پسردانشگاه فرهنگیان استان اصفهان درسال تحصیلی1394- 1393بوده اندکه از میان آنها120نفر به صورت تصادفی چندمرحله ای انتخاب شدند.ابزارجمع آوری داده ها پرسشنامه های سبک های مقابله بااسترس پارکرواندلر(1961)و و...

متن کامل

رابطه ویژگی های شخصیتی و استرس شغلی در پرستاران

مقدمه: پرستاری یکی از حرفه های پر استرس است و استرس شغلی به چالشی برای حرفه پرستاری مبدل شده است. استرس شغلی منجر به کاهش خلاقیت، ناخشنودی شغلی، احساس بی کفایتی، افسردگی و کاهش کیفیت مراقبت های پرستاری می شود. پژوهش حاضر به منظور بررسی ارتباط بین ویژگی های شخصیتی و استرس شغلی کادر درمانی شاغل در بیمارستان امام خمینی سقز صورت گرفته است. روش: در این مطالعه توصیفی به روش همبستگی، 115 نفر از پرستار...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال

دوره 1  شماره 4

صفحات  36- 44

تاریخ انتشار 2013-03

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023