رابطه یادگیری سازمانی و گرایش کارآفرینانه در سازمان‌های دولتی: مورد مطالعه: سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی

نویسندگان

  • داوود امین فنک دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی دانشگاه زنجان
  • روح اله رضائی دانشیار گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی دانشگاه زنجان
  • محمد بادسار استادیار گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی دانشگاه زنجان
چکیده مقاله:

در محیط پویا و پیچیده کنونی، توسعه ‏ی گرایش کارآفرینانه یک شرط ضروری برای حفظ بقاء و رقابتی ماندن سازمان‌ ها به شمار می ‌آید که در این زمینه، یادگیری سازمانی از نقش کلیدی برخوردار است. با توجه به اهمیت موضوع، این تحقیق توصیفی- همبستگی با هدف بررسی رابطه ‏ی بین یادگیری سازمانی و گرایش کارآفرینانه در سازمان ‌های دولتی انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق را 1004 نفر از کارشناسان سازمان‌ جهاد کشاورزی در استان آذربایجان غربی تشکیل ‌دادند که تعداد 240 نفر از آنان از طریق روش نمونه‌ گیری تصادفی طبقه‌ای با انتساب متناسب انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه‎های استاندارد (پس از متناسب‌ سازی پرسش ‌ها با زمینه مرتبط با پژوهش) استفاده گردید. روایی محتوایی پرسشنامه با نظر گروهی از متخصصان تأیید شد و روایی سازه و پایایی ترکیبی آن نیز از طریق برآورد مدل اندازه‌ گیری و پس از انجام اصلاحات لازم به دست آمد. نتایج به دست آمده از تحقیق، مدل مفهومی پژوهش را تأیید نمود، به نحوی که رابطه ی بین یادگیری سازمانی و گرایش کارآفرینانه مثبت و معنی ‌دار بوده و یادگیری سازمانی 52 درصد از واریانس گرایش کارآفرینانه را تبیین کرد. با توجه به یافته ‌های پژوهش، می‎توان نتیجه گرفت افزایش یادگیری سازمانی به‌طور مستقیم منجر به بهبود گرایش کارآفرینانه در کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی می شود

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تأثیر گرایش کارآفرینانه بر عملکرد سازمانی در سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی

در سال‌های اخیر، گرایش کارآفرینانه به عنوان یک عنصر اساسی در بهبود عملکرد سازمانی مورد توجه قرار گرفته است. بر این اساس، هدف این تحقیق توصیفی- همبستگی بررسی تأثیر گرایش کارآفرینانه بر عملکرد سازمانی در سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی بود. جامعه آماری این تحقیق را 1040 نفر از کارشناسان سازمان‌ جهاد کشاورزی در استان آذربایجان غربی تشکیل می‌دادند که با توجه به جدول Bartlett et al. (2002)،...

متن کامل

بررسی عملکرد سازمانی و تاثیر یادگیری سازمانی و گرایش کارآفرینانه بر آن (مورد مطالعه: سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی)

هدف اصلی این مطالعه بررسی عملکرد سازمانی و تاثیر یادگیری سازمانی و گرایش کارآفرینانه بر آن در سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی بود. به لحاظ روش تحقیق، این پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق را 1004 نفر از کارشناسان سازمان¬ جهاد کشاورزی در استان آذربایجان غربی تشکیل می¬دادند که با توجه به جدول کرجسی- مورگان (1970)، تعداد 260 نفر از آنان از طریق روش نمونه¬گیری...

بررسی رابطه بین گرایش کارآفرینانه و عملکرد در سازمان جهاد کشاورزی استان همدان: نقش میانجی یادگیری سازمانی و جهت‌گیری یادگیری

چکیده هدف این پژوهش توصیفی- همبستگی بررسی رابطه گرایش کارآفرینانه و عملکرد در سازمان جهاد کشاورزی استان همدان بود. همچنین نقش میانجی یادگیری سازمانی و فردی و جهت‌گیری یادگیری بررسی شد. جامعه آماری تحقیق مشتمل بر 50 تن از مدیران که به روش تمام شماری انتخاب شدند. داده‌های پژوهش با استفاده از پرسشنامه‌های استاندارد گردآوری شد. روایی محتوایی پرسشنامه با نظر متخصصان مورد تایید قرار گرفت و روایی سازه...

متن کامل

بررسی میزان متعالی بودن جو سازمانی و رابطه آن با یادگیری سازمانی در سازمان های دولتی استان آذربایجان غربی

هدف عمده پژوهش حاضر بررسی و سنجش میزان متعالی بودن جو سازمانی و رابطه آن با یاگیری سازمانی در سازمان های دولتی استان آذربایجان غربی می باشد. در تحقیق حاضر از نظریه دانیل گولمن به عنوان مبنای مطالعاتی و چارچوب نظری جو سازمانی واز نظریه جورج هوبر به عنوان مبنای مطالعاتی یادگیری سازمانی استفاده شده است. فرضیه های تحقیق شامل یک فرضیه اصلی و 6 فرضیه فرعی می باشد. روش تحقیق در این پژوهش از نظر ماهیت ...

متن کامل

از سرمایه اجتماعی به عملکرد شغلی: نقش میانجی گرایش کارآفرینانه در سازمان جهاد کشاورزی استان همدان

هدف این پژوهش بررسی روابط بین سرمایه اجتماعی و گرایش کارآفرینانه با عملکرد شغلی بود. جامعه آماری شامل کلیه کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان همدان به تعداد 635 نفر بوده و حجم نمونه بر اساس جدول کرجسی و مورگان به تعداد 242 نفر تعیین شد که با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. داده‌های پژوهش با استفاده از پرسشنامه‌‌های استاندارد گرد‌آوری گردید. روایی پرسشنامه توسط گروهی از مت...

متن کامل

رابطه بین ابعاد رهبری تحول‌آفرین و سازمان یاد‌گیرنده (مورد مطالعه: سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان)

هدف این پژوهش رابطه بین ابعاد رهبری تحول‌آفرین و سازمان یاد‌گیرنده بود. روش تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی بود. جامعه‌ی آماری پژوهش راکارشناسان جهاد کشاورزی استان اصفهان (215 نفر) تشکیل دادند که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان[1] تعداد 136تن به‌عنوان نمونه آماری از طریق نمونه‌گیریت صادفی نسبی انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات دو پرسش‌نامه رهبری چند‌عاملی باس و آولیو (Bas...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 12  شماره 2

صفحات  107- 121

تاریخ انتشار 2017-02-19

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023