رابطه‌ ی بین ویژگی های شخصیتی مادران با ویژگی های شخصیتی و خلاقیت فرزندان

ثبت نشده
چکیده

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

رابطۀ ویژگی های شخصیتی مادران با خلاقیت دختران

از جمله عوامل موثر در فرایندهای حل مسئله و اساساً زندگی، خلاقیت است. با توجه به اهمیت گسترده خلاقیت در فعالیت­ ها و کارکردهای بشری، شناسایی عوامل موثر و دخیل در آن به یکی از جذابیت ­های پژوهش بدل شده است. هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه ویژگی ­های شخصیتی مادران و خلاقیت دختران است. نمونه پژوهش مشتمل بر 360 زوج مادران و دانش ­آموزان دختر دوره متوسطه شهر قزوین بود. برای جمع آوری داده­ ها از آزمون سن...

متن کامل

رابطه ی بین ویژگی های شخصیتی و سطح هیجان ابرازشده در مادران بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی

پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه‌ی بین ویژگی‌های شخصیتی مادران بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی با سطح هیجان ابراز شده آنها انجام شده است. روش‌کار: در این پژوهش 40 بیمار (20 مرد و 20 زن) مبتلا به اسکیزوفرنی که بین ماه‌های اردیبهشت و خرداد 1388 در بیمارستان ابن‌سینای مشهد بستری بودند به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. میزان هیجان ابراز شده‌ی مادر با تکمیل مقیاس سطح هیجان ابراز شده توسط بیمار و و...

متن کامل

بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و سطح خوشبینی والدین با میزان خوشبینی فرزندان نوجوان آنها

خوش بینی یکی ار ویژگی های شخصیتی است که نقش مهمی را در پیشگیری از افسردگی ایفا می کند. با توجه به شیوع بالای افسردگی در بین نوجوانان و با در نظر گرفتن نقش همه والدین در شکل گیری ویژگی های شخصیتی فرزندان، این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و سطح خوش بینی والدین با میزان خوش بینی فرزندان نوجوان آنها انجام شده است. نمونه پژوهش شامل ۳۸۴ نفر از دانش آموزان مقطع متوسطه شهر تهران (۲۰۳ د...

متن کامل

رابطه ی بین روایت از رویا و مولفه های تجارب خواب با ویژگی های شخصیتی دانشجویان

این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین روایت از رویا و مولفه های تجارب خواب با ویژگی های شخصیتی دانشجویان دانشگاه اراک انجام شد. گروه نمونه شامل 75 دانشجو با میانگین سنی77/1 = 75/21 بود که به روش نمونه گیری داوطلبان از میان دانشجویان دانشگاه اراک انتخاب شدند. آزمودنی ها ضمن ارایه مجموعه گزارش رویاهای خود در مدت 6 ماه، به پرسشنامه های پنج عاملی شخصیت نئو و زمینه یابی تجارب خواب آیوا پاسخ دادند. پس از ...

متن کامل

رابطه بین ویژگی های شخصیتی مادران با خلاقیت دختران

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابط? میان ویژگی های شخصیتی مادران و خلاقیت دختران بوده است. به همین منظور تعداد 360 دانش آموز دختر در دور? متوسطه شهر قزوین با میانگین سنی 15 سال و 7 ماه (دامن? سنی 14 تا 18 سال) پس از اعمال متغیرهای کنترل به صورت نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند. آزمودنی های دختر پژوهش آزمون سنجش خلاقیت عابدی را در یک جلسه اجرا نمودند. همچنین مادران این آزمودنی ها...

15 صفحه اول

رابطه بین ویژگی های شخصیتی و عملکرد مدیران

اغلب سازمان ها با اهداف خاصی ایجاد شده اند که برای جهت نیل به آن اهداف از عوامل در اختیار خود خصوصا مدیریت بهره می جویند. شخصیت بعنوان یکی از موضوعات قابل بحث در این مقاله عاملی اثرگذار در موفقیت مدیران است. هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و عملکرد مدیران ستادی وزارت امور اقتصادی و دارا یی استان تهران است. این پژوهش از نوع توصیفی– همبستگی است که برای انجام آن، به روش نمونه گیر...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 5  شماره 11

صفحات  123- 140

تاریخ انتشار 2016-09-01

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022