رابطه ی علی تعارض آشکار و تعارض نهان بین والدین با عملکرد تحصیلی با میانجی گری رابطه ی والد فرزند، رفتار ضداجتماعی و افسردگی در دانش آموزان دبیرستانی

نویسندگان

  • الهه عزیزی مهر دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز
چکیده مقاله:

روابط والدین با همدیگر یکی از عوامل موثر و اساسی در رفتار فرزندان است.  چه رابطه ای بین تعارض بین والدین و عملکرد تحصیلی فرزندان وجود دارد؟  رابطه ی والد-فرزند، رفتار ضد اجتماعی و گوشه گیری/افسردگی چه نقشی در رابط فوق ایفا می کنند؟  در پاسخ به پرسش های فوق مدلی طراحی شد که رابطه علی تعارض آشکار و نهان بین والدین با عملکرد تحصیلی با میانجی گری رابطه ی والد-فرزند، رفتار ضد اجتماعی و گوشه گیری/افسردگی در دانش آموزان دختر سال اول دبیرستان های دولتی شهرستان دزفول را مورد بررسی قرار داد. نمونه این تحقیق شامل 200 دانش آموز دختر بود که با روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند. در این پژوهش، آزمودنی ها پرسشنامه تعارض بین والدین (IPC)،مقیاس رابطه­ی والد-فرزند (PCRS) و سیاهه رفتاری کودک (YSR) را تکمیل کردند. عملکرد تحصیلی دانش آموزان از روی معدل تحصیلی آن­ها به­دست آمد. ارزیابی مدل پیشنهادی با استفاده از روش الگویابی معادلات ساختاری انجام گرفت. جهت آزمون روابط غیرمستقیم از آزمون بوت استراپ استفاده شد. بر اساس نتایج این پژوهش، مدل پیشنهادی از برازش قابل قبولی با داده ها برخوردار بود و تمام مسیرها، به جز مسیر رابطه­ی والد-فرزند به گوشه گیری/افسردگی، مسیر رفتار ضداجتماعی به عملکرد تحصیلی و مسیر  گوشه گیری/افسردگی به عملکرد تحصیلی معنی دار بودند. نتایج مسیرهای غیرمستقیم چندگانه نشان داد که تعارض آشکار بین والدین با عملکرد تحصیلی، از طریق رابطه ی والد-فرزند و رفتار ضداجتماعی، تعارض نهان بین والدین با عملکرد تحصیلی از طریق رابطه­ی والد-فرزند و گوشه­گیری/افسردگی و  متغیر رابطه­ی والد-فرزند با عملکرد تحصیلی از طریق رفتار ضداجتماعی و گوشه­گیری/افسردگی روابط معنی داری داشتند. در مجموع، 60% از واریانس عملکرد تحصیلی از طریق متغیرهای مدل پیشنهادی تبیین شد

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی رابطه علی تعارض آشکار و تعارض نهان بین والدین با عملکرد تحصیلی با میانجی گری رابطه والد-فرزند، رفتار ضداجتماعی و گوشه گیری/افسردگی در دانش آموزان دختر دبیرستانی شهرستان دزفول

پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه ی علّی تعارض آشکار و تعارضنهان بین والدین با عملکرد تحصیلی با میانجی‏گری رابطه ی والد-فرزند، رفتار ضد اجتماعی و گوشه-گیری/افسردگی در دانش‏آموزان دختر سال اول دبیرستان‏ شهر دزفول انجام شد. پژوهش بر روی یک نمونه 200 نفری مورد بررسی قرار گرفت. در تحقیق حاضر، فرض بر این بود که ابعاد تعارض آشکار و نهان بین والدین نه تنها رابطه مستقیم با عملکرد تحصیلی دارند، بلکه از طری...

15 صفحه اول

بررسی رابطه ی باورهای فراشناخت باخودتنظیمی تحصیلی و تعارض دانش آموزان و والدین

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه‌ی باورهای فراشناخت با خودتنظیمی تحصیلی و تعارض دانش آموزان و والدین انجام شد. روش پژوهش همبستگی بود. جامعه‌ی مورد نظر تمامی دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر تهران در سال تحصیلی 95-1394 بودند که از ببین آنها206 نفر به روش نمونه گیری خوشه‌ای تصادفی انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده‌ها پرسشنامه باورهای فراشناخت ولز و کاترایت-هاتون (2004)و بروک، پرسشنامه خود تنظیمی ...

متن کامل

بررسی رابطه ی تعارض والد - فرزند و خودپنداره ی تحصیلی دانش آموزان با رضایت از زندگی آن ها

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ی تعارض والد- فرزند و خودپنداره ی تحصیلی دانش آموزان با رضایت از زندگی آن ها بود. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه ی پژوهش کلیه ی دانش آموزان مقطع راهنمایی شهرستان نمین بودند که از میان آن ها 293 نفر با روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش، مقیاس رضایت از زندگی (swls)، پرسشنامه خودپنداره ی مربوط به مدرسه یی یسن چن و پرسشنامه تعارض...

متن کامل

بررسی رابطه تعارض زناشویی و نظارت والدین با انگیزه تحصیلی دانش آموزان

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه­ی تعارض زناشویی و نظارت والدین با انگیزه ­ی ­تحصیلی دانش ­آموزان پایه اول متوسطه شهر اهواز بود. نمونه مورد مطالعه شامل 481 دانش آموز (77 پسر و 404 دختر) بودند که از بین دانش ­آموزان سال اول دبیرستان­های شهر اهواز با روش تصادفی چند مرحله­ای انتخاب شدند. مقیاس تعارض زناشویی(PMCS)، مقیاس نظارت والدین(PMS)، سنجه اطلاعات عمومی مدرسه (GSIM) ابزارهای مورد استفاده در این پژوه...

متن کامل

رابطه علی متغیرهای انگیزشی و عملکرد تحصیلی با میانجی گری درک مفهومی در دانش آموزان پسر و دختر پایه هشتم

هدف از انجام پژوهش حاضر آزمایش رابطه علی متغیرهای انگیزشی با عملکرد تحصیلی درس علوم تجربی با میانجی گری درک مفهومی دانش آموزان پسر و دختر پایه هشتم شهر داراب بود. روش پژوهش همبستگی بوده است. به روش نمونه گیری تصادفی 390 نفر (194 دختر و 196 پسر) انتخاب شدند. در پژوهش حاضر از سه پرسشنامه انگیزش تحصیلی هارتر، نگرش سنج تحصیلی و آزمون محقق ساخته درک مفهومی علوم تجربی، استفاده شد. در بخش توصیفی، از م...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 3  شماره شماره ی 2

صفحات  1- 16

تاریخ انتشار 2014-04-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023