× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

رابطۀ بین معیارهای شخصیتی و رفتارهای کاهندۀ کیفیت حسابرسی

نویسندگان

  • سمانه طریقی دکترای اقتصاد، دانشکدۀ مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد علوم و تحقیقات
  • محمد محمدی دکترای مدیریت اجرایی کسب و کار(DBA) دانشکدۀ مدیریت دانشگاه تهران،

چکیده

رفتارهای کاهندة کیفیت حسابرسی که ناشی از اعمال حسابرسان در طیِّ دورة حسابرسی است، سبب کاهش اثربخشی در جمع‌آوری شواهد حسابرسی می‌شود. این رفتارها می‌تواند کیفیت حسابرسی را تحت‌تأثیر قرار دهد و به اعتبار حرفه نیز خدشه وارد کند.هدف از پژوهش حاضر، شناخت رفتارهای کاهندة کیفیت حسابرسی رایج بین حسابرسان اجرایی در سطح ارشد و تبیین ارتباط آنها با شخصیت حسابرسان و تعهدات سازمانی آنهااست. به همین منظور، تعداد 215 پرسشنامه به‌عنوان نمونه، به روش نمونه‌برداری بدون جای‌گذاری برای مؤسسات حسابرسی خصوصی سراسر ایران، ارسال و داده‌های مورد نیاز، با استفاده از پرسشنامةتوزیع‌شده در بین جامعة ‌آماری پژوهش گردآوری شده است.بااستفاده از تحلیل‌های آماری، رگرسیون چندمتغیره و همبستگی پیرسون، تلاش شده است تا صحت فرضیه‌های پژوهش مورد آزمون قرار گیرند.یافته‌های پژوهش، بیانگر آن استکه بروز رفتارهای کاهندة کیفیت حسابرسی مطرح‌شده در پژوهش، به‌طور مستقیم، دارای رابطة معنادار با شخصیت حسابرسان است. همچنین، بروز رفتارهای کاهندة کیفیت حسابرسی با تعهدات سازمانی، دارای رابطة معنادار به‌صورت معکوس است.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

با رشد رقابت در حرفه حسابرسی، موسسات حسابرسی ضرورت ارایه خدمات خود با کیفیت هر چه بیشتر به بازار را دریافته اند. اظهار نظر شرکای حسابرسی به طور کلی جدای از کار جمع آوری شده به وسیله کارمندان حسابرسی نیست، چون شرکای حسابرسی بر اساس پرونده های تهیه شده توسط حسابرسان اظهار نظر می کنند بنابر ین عملکرد حسابرسان بر کیفیت حسابرسی تاثیر گذار می باشد.رفتارهای کاهنده کیفیت حسابرسی که ناشی از اعمال حسابرس...

چکیده   مقدمه: موضوع کیفیت حسابرسی از زمان گزارش کمیسیون کوهن، که به وسیله جامعه حسابداران رسمی آمریکا در سال 1978 میلادی منتشر شد و انگیزه­های اساسی پژوهش‌های مرتبط با آن، توجه ویژه­ای را به خود جلب کرده است. هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین ابعاد پنج‌گانه شخصیت با وقوع رفتارهای کاهنده­ کیفیت حسابرسی و نقش جنسیت در رغبت به رفتارهای مذکور است. ...

زمینه: استفاده کنندگان به ویژه سرمایه­گذاران، به عنوان تأمین کنندگان سرمایه و مهم­ترین گروه استفاده کننده از اطلاعات حسابداری و گزارش­های مالی، به اطلاعات مالی قابل اتکا نیاز دارند و با توجه با اینکه نقش حسابرس، ارزیابی کیفیت اطلاعات برای استفاده کنندگان است، پژوهش حاضر به ارزیابی رابطه بین اخلاق حرفه ای حسابرس و کیفیت حسابرسی می‌پردازد. روش: روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه شامل حسا...

عملکرد حسابرسان شاغل در گروه‌های حسابرسی می‌تواند کیفیت حسابرسی را نیز تحت‌تأثیر قرار دهد و باعثِ کاهش اثر‌بخشی در جمع‌آوری شواهد حسابرسی شود. این رفتارها، کیفیت ‌حسابرسی را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد و به اعتبار حرفه نیز خدشه وارد می‌سازد. هدف از پژوهش حاضر، شناخت عوامل مؤثر بر بروز رفتار‌های کاهندۀ کیفیت رایج بین حسابرسان اجرایی در سطح ارشد و ارتباط آن با رضایت شغلی آنان است. پژوهش حاضر از نوع توص...

هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین کیفیت حسابرس و کیفیت حسابرسی با اجتناب مالیاتی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. دوره زمانی پژوهش، 1391-1381 بوده و نمونه انتخابی شامل 130 شرکت می‌باشد. برای تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش در حالت تلفیقی (ترکیبی)، از مدل‌های رگرسیونی چند متغیره در نرم‌افزار اقتصادسنجیEViews استفاده شده است. در این پژوهش، اجتناب مالیاتی، متغیر وابسته و ک...

زمینه: پژوهش‌ها نشان می‌دهد که، سازمان‌هایی که تأکید بیشتری بر رفتارهای فرانقش دارند نسبت به دیگر سازمان‌ها، سالم‌تر و موفقترند. می‌توان اذعان داشت، در سازمان‌هایی که سطح بالایی از رفتارهای شهروندی وجود دارد، می‌توان عملکرد بهتری را مشاهده کرد. در این زمینه، رابطه رفتارهای فرانقش با متغیرهای متعددی مورد آزمون قرار گرفته است که در همین زمینه عدالت سازمانی به‌عنوان یکی از پیش شرط‌های مهم رفتارهای...