رابطۀ رفتار مربیگری با انسجام تیمی و کارایی مشارکتی بازیکنان زن لیگ برتر هاکی ایران

نویسندگان

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطۀ رفتار مربیگری با انسجام تیمی و کارایی مشارکتی بازیکنان زن لیگ برتر هاکی ایران به‌شکل توصیفی ـ پیمایشی انجام شده است. جامعۀآماری پژوهش راکلیةبازیکنان زن ششمین دورۀ لیگ برتر هاکی ایران تشکیل دادند (130 نفر) که ازاینتعداد، 90نفر به‌صورت داوطلبانه در پژوهش شرکت کردند. نتایج نشان می‌دهد که رابطۀ مثبت و معناداری بین رفتارهای مربیگری تقویت، آموزش فنی اقتضایی، آموزش فنی عمومی و سازماندهی با انسجام تیمی وجود دارد؛ اما، بین آموزش فنی تنبیهی و تنبیه با انسجام تیمی، رابطۀ منفی و معناداری مشاهده می‌شود. علاوه‌براین، بین رفتارهای ‌آموزش فنی اقتضایی اشتباه، تشویق عمومی، آموزش فنی‌ عمومی، تقویت، روابط عمومی‌ و حفظ کنترل با کارایی مشارکتی، رابطۀ مثبت و معناداری وجود دارد؛ در‌حالی‌که رابطۀ میان رفتارهای تشویق اقتضایی مشروط به اشتباهو سازماندهی با کارایی مشارکتی، منفی و معنادار می‌باشد. بین کارایی مشارکتی با انسجام تیمی نیز ارتباط معناداری مشاهده می‌شود. به‌طورکلی، می‌توان گفت مربیان هاکی بانوان جهت ارتقای انسجام و کارایی بازیکنان می‌توانند رفتارهای مربیگری ذکر‌شده را در تیم‌های خود به‌کار گیرند. 

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارتباط سبک رهبری مربیان با پویایی تیمی بازیکنان زن لیگ برتر هاکی ایران

چکیده: هدف: هدف این پژوهش، تعیین ارتباط بین سبک رهبری مربیان با پویایی تیمی بازیکنان زن لیگ برتر هاکی ایران است. روش شناسی: این تحقیق، یک پژوهش توصیفی از نوع زمینه یابی می باشد که به شکل میدانی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق را کلیه بازیکنان زن لیگ برتر هاکی ایران به تعداد 77 نفر تشکیل داده اند که از مجموع این تعداد، 70 بازیکن به پرسشنامه های تحقیق پاسخ دادند و نتایج بر حسب 70 پرسشنامه مو...

ارتباط رفتار مربیگری با انگیزش موفقیت و عملکرد تیمی بازیکنان لیگ برتر هندبال کشور

هدف پژوهش حاضر، بررسی میزان ارتباط رفتارهای مربی با انگیزش موفقیت و عملکرد تیمی ورزشکاران لیگ برتر هندبال بود. بدین­منظور از پرسش نامه رفتار مربیگری (cbq) مارتین و بارنز (1999) و پرسش نامه انگیزش رقابت ورزشی ویلیس (sai) برای بررسی انگیزش موفقیت استفاده شد. برای ارزیابی عملکرد تیم های هندبال، رتبه آن ها در جدول ملاک قرار گرفت. پایایی ابزار تحقیق پس از یک مطالعه مقدماتی با استفاده از آزمون آلفای ...

متن کامل

ارتباط رفتار مربیگری با جو اخلاقی تیمی در ورزشکاران تیمی لیگ برتر

هدف از پژوهش حاضر، بررسی ارتباط رفتار مربیگری با جو اخلاقی تیمی در ورزشکاران تیمی لیگ برتر است. جامعۀ آماری پژوهش، شامل ورزشکاران زن و مرد در رشته­ های، والیبال، بسکتبال، هندبال و فوتبال به تعداد 1395 نفر است که با استفاده از فرمول کوکران 300 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. توزیع پرسشنامه به‌صورت تصادفی است و برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه­ های اطلاعات فردی، پرسشنامۀ رفتار مربیگری (مارتین و ب...

متن کامل

نقش ابعاد هوش فرهنگی در تسهیل انسجام تیمی بازیکنان لیگ برتر والیبال ایران

هدف: هدف از مطالعة حاضر تعیین ارتباط بین هوش فرهنگی با انسجام گروهی تیم های لیگ برتر والیبال ایران بود. روش‌شناسی: روش تحقیق از نوع همبستگی و جامعه آماری این پژوهش را کلیه بازیکنان والیبال لیگ برتر ایران در سال 1392 تشکیل داده‌اند (180N~). با توجه به جدول مورگان، با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی 118 نفر، نمونة آماری این پژوهش را تشکیل ‌دادند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد هوش فره...

متن کامل

ارتباط رفتار مربیگری با جو اخلاقی تیمی در ورزشکاران تیمی لیگ برتر

هدف از پژوهش حاضر، بررسی ارتباط رفتار مربیگری با جو اخلاقی تیمی در ورزشکاران تیمی لیگ برتر است. جامعۀ آماری پژوهش، شامل ورزشکاران زن و مرد در رشته­ های، والیبال، بسکتبال، هندبال و فوتبال به تعداد 1395 نفر است که با استفاده از فرمول کوکران 300 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. توزیع پرسشنامه به صورت تصادفی است و برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه­ های اطلاعات فردی، پرسشنامۀ رفتار مربیگری (مارتین و ب...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 9  شماره 41

صفحات  211- 232

تاریخ انتشار 2017-04-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023