راهکارهای فرا ظرفیت بیمارستانی در بلایا و عوامل مرتبط با آن؛ یک مرور نظام مند

نویسندگان

  • شعبانی کیا, حمیدرضا
  • وفایی نجار, علی
چکیده

مقدمه: با توجه به نقش مهم بیمارستانها در ارائه مراقبتهای سلامت به قربانیان بلایا، موضوع فراظرفیت بیمارستانی همواره مورد توجه گردانندگان بیمارستانها بوده است. لذا هدف مطالعه حاضر شناسایی راهکارهای فراظرفیت بیمارستانی در بلایا و عوامل مرتبط با آن بود. روش کار: در این مرور نظاممند در مرحله اول کلید واژههای مناسب انتخاب شده و استراتژی جستجو تعیین گردید. سپس بانکهای اطلاعاتی خارجی و داخلی جستجو شده و از بین کل مقالات یافت شده، بر اساس معیارهای ورود و خروج، در مجموع 17 مقاله مرتبط در مرحله سوم انتخاب شدند. در مرحله چهارم اطلاعات مقالات منتخب استخراج گردیده و در مرحله آخر یافتههای کلیدی این مقالات تفسیر شده و در قالب جداول تطبیقی گزارش گردیدند. یافتهها: راهکارها و عوامل شناسایی شده در چهار حیطه تقسیمبندی گردیدند. بیشتر مطالعات حیطه نیروی انسانی به موضوع علل عدم حضور کارکنان بیمارستان در محل کارشان در زمان فراظرفیت بیمارستانی پرداختهاند. دو راهکار اصلی در حیطه افزایش فضاها، معلق کردن پذیرشها انتخابی و ترخیص زودرس میباشند. در حیطه دارو/تجهیزات، تأمین برخی اقلام از قبیل داروها حمایتی پایهای و اکسیژن برای فراظرفیت بیمارستانی ضروری شناخته شدند. کنترل رفت و آمدها به بیمارستان، تقسیمبندی فضاها و مشخص بودن وظایف همه کارکنان بیمارستان، از اجزای اصلی شناسایی شده در حیطه برنامهها و ساختارهای بودند. نتیجه گیری: به طور کلی راهکارهایی چهار گانه برای فراظرفیت بیمارستانی وجود دارند که به کار گیری آنها میتواند بیمارستانها را در پاسخگویی و تأمین هر چه بهتر خدمات سلامت مورد نیاز قربانیان بلایا توانمند سازد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مرور سامانمند (نظام مند) و فراتحلیل (متاآنالیز) شیوع و عوامل عفونت‌های بیمارستانی در ایران

زمینه و اهداف: فراوانی گزارش‌شده‌ی انواع عفونت‌های بیمارستانی در کشور بسیار متفاوت است. به نظر می‌رسد مرور سامانمند و فراتحلیل مستندات مرتبط برآورد دقیقتری از مختصات این موضوع جهت سیاستگذاری­های صحیح ارائه دهد.  لذا هدف از این مقاله مرور سامانمند و فراتحلیل شیوع و عوامل عفونت‌های بیمارستانی در ایران می باشد. مواد و روش کار: تمام مقاله‌ های منتشر شده در مجلات ایرانی و بین‌المللی، گزارش نهایی طرح...

متن کامل

گستره فناوری بلاکچین: یک مرور نظام مند از کاربردها، مزایا، چالش‌ها و فناوری-های مرتبط

بلاکچِین در ابتدای ظهور مکانیزمی برای ارائه رمزارز بیتکوین بود ولی به زودی از هدف اولیه خود فاصله گرفت و صنایع گوناگون را در نوردید. هدف این مقاله شناسایی کاربردها، مزایا، چالشها و فناوری‌های مرتبط با بلاکچین است. تحقیق از نوع مرور نظام مند است. ابتدا 295 منبع شناسایی و سپس در 4 مرحله و با حذف منابع غیر مرتبط، تعداد 90 منبع معتبر بین سالهای 2014 تا 2021 تحلیل و محورهای مرتبط با بلاکچین استخراج گ...

متن کامل

طراحی مدل فرا ترکیب عوامل مؤثر بر طلاق با مرور نظام مند مطالعه های پیشین

مقدمه و اهداف: هولمز و همکاران، تنش طلاق را در بالای جدول تنش های جهان قرار داده اند. این تنش جهانی در ایران روز به روز در حال افزایش است؛ به طوری که پدیده ی طلاق درایران، مقام چهارم را به خود اختصاص داده است. هدف این پژوهش ارایه ی مدل جامع و نظام مند از عوامل مؤثر بر طلاق در کشور می باشد. روش کار: روش پژوهش در این مطالعه، کیفی و نوعی از متامطالعه به نام متاترکیب است که برای گردآوری داده ها از ...

متن کامل

Mentoring در آموزش دانشجویان اتاق عمل: یک مرور نظام مند

مقدمه: نتایج تحقیقات نشان داده شکاف نسبتاً عمیقی در روند آموزش مهارتهای اتاق عمل و عملکرد بالینی وجود دارد. به طوری که آموزش‌های بالینی موجود، توانایی لازم برای انجام مهارتها را به دانشجو نمی‌دهد. یکی از رویکردهای نوین آموزشی، برنامه منتورینگ می‌باشد. مطالعه حاضر با هدف مرور سیستماتیک روش منتورینگ در آموزش دانشجویان اتاق عمل انجام شد. روش کار: مطالعه حاضر به شیوه مرور سیستماتیک انجام شد. جستجوی...

متن کامل

بررسی عوامل مرتبط با طول مدت اقامت بیمارستانی: یک مرور سیستماتیک

مقدمه: طول مدت اقامت در بیمارستان یا (Length of Stay (LOS به عنوان یک برآوردگر غیر مستقیم از مصرف منابع و بهره‌وری در داخل بیمارستان به کار می‌رود. شناسایی عوامل مرتبط با این شاخص جهت بهره بردای بهینه از منابع، ارزشمند می‌باشد. مطالعه حاضر با هدف بررسی عوامل مرتبط با LOS به صورت مرور سیستماتیک انجام شد. روش: در این پژوهش که به صورت مرور سیستماتیک انجام شده است، مطالعات با استفاده از عبارات جستج...

متن کامل

فهرست نویسی اجتماعی آری یا نه؟: یک مرور نظام مند

هدف: هدف از این پژوهش، مروری نظام‌­مند بر پژوهش‌های انجام شده در زمینه ضرورت به کارگیری فهرست­‌نویسی اجتماعی در کتابخانه‌ها و شناسایی خلأهای پژوهشی موجود است. روش/ رویکرد پژوهش: روش پژوهش مرور نظام‌مند و همچنین تحلیل محتواست. بدین منظور پژوهش‌های مرتبط در 4 پایگاه‌ اطلاعاتی در بازه زمانی 2005 تا 2016 مورد جستجو قرار گرفت و پس از 3 مرحله غربالگری تعداد 19 ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 9  شماره 4

صفحات  99- 106

تاریخ انتشار 2018-03

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022