رتبه‌بندی شاخص‌های مدیریت زنجیرة تأمین خدمات در ورزش

نویسنده

  • مظفر یکتایار استادیارمدیریت ورزشی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران
چکیده

مدیریت زنجیرة تأمین، مدیریت فرایند کامل تهیة کالا و خدمات برای مصرف‌کنندة نهایی است. امروزه، فضای رقابتی جهانی و رقابت تنگاتنگ برای تداوم حیات و داشتن سهم بیشتر از بازار، باعث ایجاد فضای پیچیده و بسیار سختی برای تصمیم‌گیری مدیران شده است. در سالن‌های ورزشی به‌عنوان ارائه‌دهندگان خدمات، عرضة خدمت باکیفیت در طیفی وسیع و با هزینه‌ای پایین است و انجام سریع آن به پیاده‌سازی مدیریت زنجیرة تأمین در باشگاه نیاز دارد؛ امانخستین و مهم‌ترین قدم در این‌ زمینه، شناسایی شاخص‌های مدیریت زنجیرة تأمین خدمات در ورزش است. جامعة آماری این پژوهش 80 نفر از مدیران باشگاه‌ها و هیئت‌های ورزشی استان کردستان بودند که به شیوة تمام‌شمار هدفمند برای شرکت در پژوهش انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسش‌نامة 34 سؤالی مدیریت زنجیرة تأمین براساس مقیاس‌های الرام و همکاران (2004) بود. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها و رتبه‌بندی شاخص‌ها از روش تصمیم‌گیری چندمعیاره و نرم‌افزار آماری تاپسیس فازی سولور (2013) استفاده شد. نتایج نشان داد که مهم‌ترین شاخص‌ها به‌ترتیب رضایت مشتریان، جذب حامی مالی و ظرفیت ارائة خدمات و کم‌اهمیت‌ترین شاخص‌ها ازنظر مدیران، ارزیابی تأمین‌کنندگان بودند. اجرای بهینة مدیریت زنجیرة تأمین خدمات در باشگاه‌ه اسبب افزایش بهره‌وری،‌ ارزش‌افزایی و رضایت مشتریان، ارتقای سرویس‌دهی، افزایش کارایی و اثربخشی، افزایش گردش مالی و چابکی مدیریت می‌شود.  

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

استراتژی عملیات در محیط زنجیرة تأمین

در فضای کسب و کار کنونی که پیچیدگی، پویایی و غیر‌قابل پیش‌بینی بودن از ویژگی‌های اصلی آن است، مدیران عملیاتی با چالش‌های عمده‌ای روبرو هستند. استفاده از اصطلاح اقتصاد شبکه‌ای نشان دهنده نقش دانش و همکاری توأم با اشتراک مساعی در فعالیت‌های اقتصادی عصر حاضر است. یکی از الگوهای نوین مدیریت عملیات برای فعالیت در اقتصاد شبکه‌ای، «مدیریت زنجیره تأمین» است که با توجه به الزامات اقتصاد نوین به طور جدی ...

متن کامل

استراتژی عملیات در محیط زنجیرة تأمین

در فضای کسب و کار کنونی که پیچیدگی، پویایی و غیر قابل پیش بینی بودن از ویژگی های اصلی آن است، مدیران عملیاتی با چالش های عمده ای روبرو هستند. استفاده از اصطلاح اقتصاد شبکه ای نشان دهنده نقش دانش و همکاری توأم با اشتراک مساعی در فعالیت های اقتصادی عصر حاضر است. یکی از الگوهای نوین مدیریت عملیات برای فعالیت در اقتصاد شبکه ای، «مدیریت زنجیره تأمین» است که با توجه به الزامات اقتصاد نوین به طور جدی ...

متن کامل

الگویی مبتنی بر مهندسی همزمان برای مدیریت تنوع محصول در زنجیرة تأمین صنعت پوشاک

با توجه به اهمیت تنوع و سفارشی­سازی محصول در دهه­های اخیر، شرکت­های بزرگ تولیدی الگوهای مدیریتی را جستجو می­کنند که با کمترین تغییرات و نوسان­های ساختاری و فرایندی در درون زنجیرة تأمین، آن­ها را قادر به تولید و عرضة محصولات بسیار متنوع کند. به عبارت دیگر، آن­ها به دنبال افزایش سطح تنوع و سفارشی­سازی محصولات به منظور توسعة توان رقابتی از یک سو، و حفظ کارایی زنجیرة تأمین از سوی دیگر، هستند. در ای...

متن کامل

الگویی مبتنی بر مهندسی همزمان برای مدیریت تنوع محصول در زنجیرة تأمین صنعت پوشاک

با توجه به اهمیت تنوع و سفارشی­سازی محصول در دهه­های اخیر، شرکت­های بزرگ تولیدی الگوهای مدیریتی را جستجو می­کنند که با کمترین تغییرات و نوسان­های ساختاری و فرایندی در درون زنجیرة تأمین، آن­ها را قادر به تولید و عرضة محصولات بسیار متنوع کند. به عبارت دیگر، آن­ها به دنبال افزایش سطح تنوع و سفارشی­سازی محصولات به منظور توسعة توان رقابتی از یک سو، و حفظ کارایی زنجیرة تأمین از سوی دیگر، هستند. در ای...

متن کامل

ارایه یک مدل جدید چندهدفه فازی برای انتخاب تأمین کنندگان در زنجیرة تأمین

امروزه، تأمین منابع شرکت از بیرون، تبدیل به یک رویکرد تجاری مهم شده است. برای حل مسئله­ انتخاب تأمین­کننده، مدل­های زیادی توسعه داده شده­اند. در این میان، مدل­های تصمیم­گیری چندمعیاره (MCDM)، توسط نویسندگان زیادی مورد استفاده قرار گرفته­اند که به راه­حل­های خوبی نیز منجر گشته­اند. مروری بر ادبیات انتخاب تأمین­کننده نشان می­دهد که اگرچه موضوع انتخاب تأمین­کننده یک مسئله­ چندهدفه است، اما ماهیت چ...

متن کامل

استفاده از مدلهای تصمیمگیری چند شاخصهای در رتبهبندی سهام با استفاده از مدل کانسلیم

سرمایه گذاران فردی در مورد چگونگی سرمایه گذاری در دارایی های صندوق تصمیم گیری نمی-کنند، بلکه تنها صندوقی را با توجه به بازده، ریسک، هزینه ها و دیگر عوامل آن، انتخاب می¬کنند. از جمله شاخص های مدنظر سرمایه گذاران در انتخاب صندوق سرمایه گذاری، توجهبه بازدهی و عملکرد آن است. بنابراین سرمایه گذاران به دنبال ابزاری هستند تا با استفاده از آن، قادر به ارزیابی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری باشند. هدف مق...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 11  شماره 54

صفحات  71- 92

تاریخ انتشار 2019-06-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022