رتبه‌بندی معیارهای مدل گوردن با استفاده از فرایند تحلیل شبکه(ANP) در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

چکیده مقاله:

براساس چشم‌انداز مدل Gorden و به‌کارگیری ضوابط و معیاهای متعدد تصمیم‌گیری، در این پژوهش برآنیم تا عوامل بانفوذ و میزان سود سهام و نیز نرخ کاهشی و نرخ رشد آن را بررسی کنیم. هدف و منظور ما، بنانهادن یک مدل تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاری و نیز مهیاکردن یک مدل مناسب انتخاب سهام برایِ به‌دست‌آوردن بیشترین سود است. دراین پژوهش برای سنجش رابطۀ متقابل میان متغیرهای مدل تصمیم‌گیری از روش(ANP) و یا پروسۀ تحلیلی شبکه استفاده کردیم و چهار صنعت برتر در بورس، ازمیان صنعت‌های موجود در سال‌های 90 و 91 را بررسی کردیم. در ادامه، برای رتبه‌بندی جامعۀ مورد بررسی که شامل صنعت خودروسازی، شیمیایی، مؤسسات مالی و مخابرات است، از تکنیک تاپسیس استفاده کردیم. یافته‌ها نشان می‌دهد، از میان معیارهای اصلی گوردن، نرخ کاهشی و سود سهام پرداختی، به ترتیب، بیشترین رتبه را به خود اختصاص داده است. نرخ کاهشی تحت‌تأثیر بتای بازار و سود سهام تحت‌تأثیر نرخ رشد درآمد قرار دارد. به‌علاوه، براساس این ادبیات، نرخ کاهشی دارای یک رابطۀ خودتأثیری است. در میان هشت معیار و ضابطۀ تحلیلی، نرخ ریسک و بتای بازار مهم‌ترین عامل تأثیرگذار بر تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری است. در تحلیل سهام شرکت‌های صنعت شیمیایی نسبت به سایر صنایع، سرمایه‌گذاری بهتری را نشان می‌دهد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

رتبه بندی معیارهای مدل گوردن با استفاده از فرایند تحلیل شبکه(anp) در بورس اوراق بهادار تهران

براساس چشم انداز مدل gorden و به کارگیری ضوابط و معیاهای متعدد تصمیم گیری، در این پژوهش برآنیم تا عوامل بانفوذ و میزان سود سهام و نیز نرخ کاهشی و نرخ رشد آن را بررسی کنیم. هدف و منظور ما، بنانهادن یک مدل تصمیم گیری سرمایه گذاری و نیز مهیاکردن یک مدل مناسب انتخاب سهام برایِ به دست آوردن بیشترین سود است. دراین پژوهش برای سنجش رابطۀ متقابل میان متغیرهای مدل تصمیم گیری از روش(anp) و یا پروسۀ تحلیلی ...

متن کامل

تعیین معیارهای ارزیابی متوازن و رتبهبندی آنها با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

هدف اصلی این تحقیق، تعیین معیارهای کلیدی ارزیابی عملکرد، مربوط به هر یک از منظرهای ارزیابیمتوازن ) BSC (، در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به تفکیک نوع فعالیت و بر اساسطبقهبندی گروه صنایع میباشد. پس از تعیین، معیارهای به دست آمده بر اساس الگوی "فرآیند تحلیل سلسلهمراتبی") AHP (، توسط آزمودنیها رتبهبندی میشوند. پس از بکارگیری AHP ، بین رتبههای موجود قبل ازاستفاده از این الگو، مقا...

متن کامل

پیش بینی بازده با استفاده از معیارهای مختلف ریسک؛ براساس شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

بیشینه کردن ثروت، یا به عبارت بهتر بیشینه کردن مطلوبیت انتظاری در پایان دوره، هدف اصلی سرمایه گذاران میباشد. اما باید توجه داشت که ویژگی ناپایداری قیمت ها در بازار، سرمایه گذاران را در دستیابی به اهداف خود با دامنه ای از نااطمینانی مواجه میسازد و گریز از ریسک حاصل از این نااطمینانی ها تنها با تحمل هزینه صرف نظر کردن از سود مورد انتظار بیشتر امکان پذیر است. معیارهای متعددی جهت تخمین ریسک تدوین ش...

متن کامل

ارزش گذاری عرضه های اولیه بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل گوردن فازی

مدل تنزیل جریان نقدی مدلی با مبانی و اصول ریاضیات کلاسیک میباشد. بدیهی است که جمعآوری اطلاعات و دادههای دقیق برای توصیف رفتار سیستمهای واقعی کاری بسیار مشکل است. با افزایش پیچیدگی سیستمها دقت مدل ریاضی کاهش مییابد. محاسبات فازی پاسخی برای مسائل پیچیده امروز است. حاصل بسیاری از اندازهگیریها را نمیتوان با اعداد مطلق بیان کرد. در چنین شرایطی اعداد کلاسیک نمیتوانند عدم قطعیت حاصل از اندازهگیری را ب...

پیش بینی بازده با استفاده از معیارهای مختلف ریسک؛ براساس شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

بیشینه کردن ثروت، یا به عبارت بهتر بیشینه کردن مطلوبیت انتظاری در پایان دوره، هدف اصلی سرمایه گذاران میباشد. اما باید توجه داشت که ویژگی ناپایداری قیمت ها در بازار، سرمایه گذاران را در دستیابی به اهداف خود با دامنه ای از نااطمینانی مواجه میسازد و گریز از ریسک حاصل از این نااطمینانی ها تنها با تحمل هزینه صرف نظر کردن از سود مورد انتظار بیشتر امکان پذیر است. معیارهای متعددی جهت تخمین ریسک تدوین ش...

متن کامل

پیش‌بینی شاخص بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از انفیس

هدف اصلی این تحقیق بررسی پیش‌بینی پذیری شاخص قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران به کمک انفیس و یافتن مدل مناسب برای پیش‌بینی شاخص بورس اوراق بهادار تهران (تدپیکس) بوده است. بدین منظور، نخست سه متغیر کلان اقتصادی به همراه مقادیر تاریخی شاخص تدپیکس به عنوان ورودی‌های مدل انتخاب شدند؛ سپس ساختارهای گوناگون انفیس و شبکه عصبی مصنوعی پس‌انتشار خطا برای بررسی پیش‌بینی پذیری و شناسایی مدل مناسب ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 6  شماره 10

صفحات  57- 70

تاریخ انتشار 2015-03-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023