رتبه بندی موانع پیاده سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات و بررسی میزان آمادگی مدیریت اکتشاف

نویسندگان

  • فاطمه رضاسلطانی کارشناس‎ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه پیام نور تهران غرب، ایران
چکیده

امروزه، اطلاعات نقش سرمایۀ یک سازمان را ایفا می‌کند و حفاظت از اطلاعات سازمان یکی از ارکان مهم بقای آن است. سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS)، حفاظت از اطلاعات را در سه مفهوم خاص محرمانه‎بودن اطلاعات، صحت اطلاعات و در دسترس‎بودن اطلاعات تعریف می‎کند. بسیاری از شکست‌های پیاده‌سازی ISMS ریشه در مسائل سازمانی و بی‎توجهی به وضعیت آمادگی سازمان قبل از پیاده‌سازی دارد. در این پژوهش تلاش شده است موانع پیاده‌سازی ISMS برحسب میزان اهمیت، به روش تحلیل سلسله‎مراتبی رتبه‌بندی شود و میزان آمادگی سازمان در پیاده‌سازی ISMS به‎کمک ابزار پرسشنامه مشخص شود. پژوهش به روش توصیفی ـ پیمایشی انجام گرفته و از نظر هدف، کاربردی است. نتایج پژوهش مهم‎ترین مانع در راه پیاده‎سازی ISMS را ناهمخوانی ساختار سازمانی با نیازهای ISMS می‎داند و ترس کارکنان از سخت‎شدن فرایندهای کار با اجرای ISMS را کم‎اهمیت‌ترین مانع معرفی کرده است؛ ضمن آنکه میزان آمادگی مدیریت اکتشاف در پیاده‌سازی ISMS پایین‎تر از حد متوسط است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

رتبه بندی موانع پیاده سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات و بررسی میزان آمادگی مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران در پیاده سازی این سیستم

امروزه اطلاعات نقش سرمایه یک سازمان را ایفا می کند و حفاظت از اطلاعات سازمان یکی از ارکان مهم بقای آن است. سیستم مدیریت امنیت اطلاعات حفاظت از اطلاعات را در سه مفهوم خاص محرمانه بودن اطلاعات، صحت اطلاعات و در دسترس بودن اطلاعات تعریف می نماید. بسیاری از شکست های پیاده سازی isms ریشه در مسائل سازمانی، عدم توجه کافی به موانع سر راه و وضعیت آمادگی سازمان قبل از پیاده سازی است. روش تحقیق حاضر، توصی...

15 صفحه اول

بررسی چالشهای مدیریت اطلاعات در شرکت های ساختمانی و ارائه راهبردهای پیاده سازی یک سیستم اطلاعات مدیریت پروژه

پروژه های ساختمانی به دلیل ماهیت خود، همواره مولد حجم زیادی از اطلاعات توسط منابع بسیارو در سطح بالایی از پراکندگی و جزئیات هستند. از طرفی مدیران پروژه برای تصمیم گیری های خودنیاز به دریافت اطلاعات صحیح، به موقع و مفید دارند. هرگونه نارسایی در ورود اطلاعات، پردازش وجریان آن، منجر به ایجاد مشکلاتی چون تأخیرات پروژه، افزایش هزینه، کاهش کیفیت و بروز ادعاها وتعارضات خواهد شد. این در حالی است که رون...

متن کامل

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر پیاده سازی مدیریت دانش با استفاده از روش فراترکیب

هدف: سازمان‌‌ها به منظور ادامه فعالیت‌‌های خود و پایداری و پیشرفت در چرخه رقابتی خود نیازمند مدیریت دانش هستند. یکی از مشکلات سازمان‌‌ها و مدیران پیاده سازی مدیریت دانش است، در نظر گرفتن عوامل تأثیرگذار بر پیاده سازی مدیریت دانش نقش مه‌می‌در موفقیت و پیشرفت سازمان دارد. در این میان، عوامل تأثیرگذار بر پیاده سازی مدیریت دانش، تعیین میزان اهمیت هریک از عوامل و ارائه چارچوبی مناسب برای به کارگیری ...

متن کامل

بررسی و رتبه بندی موانع پیاده سازی حسابداری منابع انسانی (مطالعه موردی: مجتمع مس سرچشمه)

امروزه پیشرفت سریع فن آوری، تغییرات بنیادی اقتصاد تولیدی و افزایش رقابت جهانی، موجب گردیده تا نیاز به اطلاعات مالی شفاف و با کیفیت مطلوب به منظور انجام تصمیم گیری‌های بهینه اقتصادی ضروری گردد.  هدف از این پژوهش بررسی و رتبه بندی موانع پیاده سازی سیستم حسابداری منابع انسانی در مجتمع مس سرچشمه (به عنوان یکی از شرکت‌های پیشرو در استفاده از سیستم  ERP در ایران) می‌باشد. در راستای این هدف میزان شناخ...

متن کامل

شناسایی موانع پیاده سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (isms) در شرکت های ایرانی

پژوهش حاضر در رابطه با شناسایی موانع پیاده سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (isms) در سازمان های ایرانی است. سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (isms)، مجموعه ای از سیاست های مرتبط با مدیریت امنیت اطلاعات می باشد. مفهوم کلیدی isms برای سازمان، طراحی، پیاده سازی و نگهداری مجموعه ای منسجم از فرآیندها و سیستم ها به منظور مدیریت کردن دستیابی پذیری اطلاعات بطور موثر می باشد. در دنیای کنونی، مباحث مرتبط با ام...

15 صفحه اول

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 6  شماره 4

صفحات  551- 566

تاریخ انتشار 2015-01-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022