رده بندی آمفیبول های کانسار سنگ آهن ناحیه سنگان خواف

نویسنده

  • مظاهری, سید احمد دانشگاه فردوسی مشهد
چکیده

oeeuring in the Sangan arca was fonned within two different rock groups· graitoids and skarns. Based on the new amphibole classification and nomenclature, the general fonnula of amphibols IS (AB2C,T,O"OH),. Amphibole of granitoids is a ferroedenite in which Si = 6.87 - 7.75, CaR> 1.5, (Na+K)A > 0.5 and Ti < 0.5. Skarn amphiboles are mostly developed within amphibole skarns and gamet-pyroxene skarns during retrograde stage of skarn evolution. High-temperature amphiboles are rich in Al while low-temperature amphiboles are poor in AI. Skarn amphiboles are classified in two groups: (a) hastingsite in which Si = 5.99 - 6.08, CaB> 1.5, (Na+K)A > 0.5, Ca < 0.5 and Al < Fe+] (b) ferroactinolite in which Si = 7.61 - 7.90, CaB>1.5, (Na+K)A < 0.5 and CaA < 0.5. Amphibole in (a) is AI-rich while amphibole in (b) is AI-poor.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارزیابی اثرات زیست محیطی در معدن روباز سنگ آهن سنگان خواف

 توسعه پایدار، ایجاد تعادل میان توسعه و محیط‌زیست است و از سه اصل مهم محیط‌زیست، اجتماع و اقتصاد تشکیل شده است. هر سه این پارامترها در ارتباط با یکدیگر بوده و عدم تعادل در هر یک، موجب بر هم خوردن تعادل در سایر بخش‌ها خواهد شد. صنایع معدنی از مهم‌ترین ابزارهای رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی در بسیاری از کشورها است. در عین حال، آثار زیست‌محیطی بسیار از قبیل تاًثیر بر منابع آب، فرسایش خا...

متن کامل

تحلیل ساختاری آنومالی c جنوبی معدن سنگ آهن سنگان خواف

معادن سنگ آهن سنگان خواف در شهرستان تربت حیدریه از توابع استان خراسان رضوی واقع شده است. این معادن درون خرد قاره ایران مرکزی در حاشیه شمالی بلوک لوت قرار گرفته است.در این پژوهش شکستگی های محدوده آنومالی c جنوبی از بخش غربی معدن، جهت پی بردن به نحوه تشکیل و متعاقبا توسعه آن مورد مطالعه قرار گرفت. در محدوده مورد مطالعه بعد از پردازش تصاویر ماهواره ای وانجام مطالعات صحرایی مشخص شد که شکستگی ها در ...

15 صفحه اول

کانی‎شناسی، زمین گرماسنجی و ژنز کانسار سنگ آهن سم‎آهنی (آنومالی شرقی معدن آهن سنگان- جنوب شرقی منطقه خواف)

اندیس معدنی سم‎آهنی از جمله آنومالی‎های شرقی معدن آهن سنگان جزئی از کمربند ولکانو-پولوتونیک خواف- کاشمر- بردسکن است و از دیدگاه زون‎های ساختاری رسوبی ایران در زون ایران مرکزی و شمال شرق زیر پهنه بلوک لوت قرار گرفته است. در این مطالعه به بررسی کانی‎شناسی، زمین‎گرماسنجی و ژنز اندیس سم‎آهنی پرداخته شده است. نتایج این بررسی‎ها نشان داد توده‎ی نفوذی سرنوسر با ترکیب گرانیت- مونزونیت، با نفوذ به درون ...

ژئوشیمی و کانی شناسی کانسار سنگ اهن سنگان خراسان

The Sangan Iron orc deposit is locatCd 2~R km 'IIUl1 caSI of Ma ~ hhad . The magnetilc ore hotly is 4.2km long and : to Jt)(J meter witle. The mlnerahl.allon is hos lcd hy carhonate of upper Juras!'>ic-iowcr Crctat:cClu .... Magncllte and a:-.suciaH;d mlnera" MC analYl.ctl hy elcctron mlcro'cope. The Ti. Mn. Ni, Cr. P and Mg cnnlcnt of magnetitc arc very lnw. The MgO con tent of magnctJlc ...

متن کامل

ژئوشیمی و کانی شناسی زونهای اسکارنی و سنگ‌شناسی سنگ منشأ کانسار آهن سنگان خراسان رضوی

کانسار آهن سنگان خواف در حدود 300 کیلومتری جنوب خاوری مشهد واقع است. این معدن به دلیل عیار بالای آهن، پایین بودن میزان فسفر و ذخیره زیاد، از  مهم‌ترین ذخایر آهن ایران است. کانی­سازی از نوع اسکارن مگنتیتی است. این ذخیره در تقسیم­بندی جدید نیز جزو ذخایر مگنتیت (اکسید آهن)  قرار گرفته است. براساس رخنمون سطحی، اسکارن در بخش باختری از نوع همبری با ترکیب کلسیمی و به سمت خاور به‌تدریج به نوع حاشیه­ای ...

متن کامل

کانی‌شناسی و شیمی کانی‌های سیلیکاته در کانسار اسکارن آهن دردوی (ناحیه معدنی آهن سنگان، شمال شرق ایران)

The Dardvey iron deposit, central part of the Sangan mining area, is located in 300 Km southeast of Mashhad and structural zone of eastern Iran. The Dardvey ore deposit is a typical magnetite-rich skarn developed along the contact of Sarnowsar granite with high magnesium carbonate. Skarn zones of Dardvey deposit comprises of exoskarn, endoskarn and ore zones. The exoskarn zone includes, sub-zon...

متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

عنوان ژورنال:

دوره 10  شماره 1

صفحات  67- 80

تاریخ انتشار 2002-04

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی
پست های جدید