× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

ررسی ارتباط پلی‌مورفیسم تک نوکلئوتیدی rs 10853728 در ناحیه‌ی پروموتر ژن IL-28B در بیماران ایرانی مبتلا به هپاتیت C تحت درمان با داروهای پگ اینترفرون آلفا و ریباورین

نویسندگان

  • اسعدی طهرانی, گلناز دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
  • بینشیان, فرحناز دانشگاه علوم پزشکی سمنان
  • زمانیان, مهسا دانشگاه علوم پزشکی زنجان
  • سلیمانی, سعیده دانشگاه آزاد واحد تهران
  • شریفی, زهره انتقال خون تهران
  • فردوسیان, فرشته دانشگاه تربیت مدرس
  • پاز, زهرا دانشگاه آزاد واحد تنکابن

چکیده

Background and Objective: Genetic factors greatly impact the response to treatment in patients. Recent studies on rs10853728 single nucleotide polymorphisms in the promoter area, determined the IL-28B gene as a host factor affecting the treatment of hepatitis C infection. The aim of this study was to evaluate this polymorphism among Iranian patients Materials and Methods: This cross-sectional study was performed on 53 blood samples of patients with hepatitis C (49 patients were sensitive and 4 patients resistant to treatment) and 30 healthy controls. After DNA extraction from buffy coat samples, the frequency of polymorphisms was determined. Finally, the PCR products were detected on agarose gel electrophoresis. For statistical analysis of the data, the chi-square method was used. Results: About 30 healthy controls (negative for HCV Ab ELISA test) participated in this survey. Of the 53 patients tested, none of them were homozygous CC (Wild Type) and only 2 (%3.8) were homozygous GG, one of which was sensitive to treatment. Of the 51 remaining patients, 48 (%96.2) were heterozygous CG and sensitive to treatment with peg interferon and ribavirin while 3 of the patients were resistant to treatment. Conclusion: Statistical analysis showed that patients with the G allele had significantly higher sustained viralogic response (SVR) rate than those with the C allele. This data suggest that genotype detection of rs10853728  single nucleotide polymorphism may be useful as an important predictive biomarker for SVR in patients infected with HCV. However, further studies with more samples will lead to more valid results.

جستجوی کلمه کلیدی

None

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

Background and purpose: The standard of care treatment for infected patients with HCV is based on a combination of pegylated interferon alpha and ribavirin. Recently, the rs12979860 SNP polymorphism, located upstream of the interleukin 28B gene, was shown to be strongly associated with response to anti-HCV therapy. This study investigated the distribution of the (C/T) polymorphism with sust...

زمینه و هدف: ژنتیک میزبان از عواملی است که تا حد زیادی بر روی چگونگی پاسخ دهی به درمان تاثیر گذار است. مطالعات اخیر وجود پلی مورفیسم تک نوکلئوییدی  rs 10853728در ناحیه ی پروموتر ژن il-28b را به عنوان یک فاکتور موثر میزبان در درمان عفونت هپاتیت ویروسی  c(hcv) معرفی نموده است. هدف مطالعه ی حاضر، بررسی این پلی مورفیسم در بیماران ایرانی بود. روش بررسی: این مطالعه ی مقطعی بر روی 53 نمونه خون بیمار م...

شامل تجویز دارویی پگ اینترفرون و ریباورین م ی باشد. ژنتیک hcv سابقه و هدف : درمان استاندارد برای عف ونت میزبان از عواملی است که تا حد زیادی بر روی چگونگی پاسخ دهی به درمان تاثیر گذار است . مطالعات اخیر وجود را ب ه عنوان یک فاکتور میزبانی م ؤثر در در مان عفونت معرفی il28b در ناحیه پروموتر ژن rs پلی مورفیسم 12979860 نموده است. لذا هدف مطالعه حاضر، بررسی ارتباط این پلی مورفیسم با نحوه پاسخ به درما...

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

Introdution: Recent studies identified the 15q14/15q25 chromosomal region as a susceptibility locus to lung cancer. This region includes CHRNA3, CHRNA5 and CHRNB4, genes, which coding for nicotinic acetylcholine receptor subunits in lungs and brain. The relationship between several polymorphisms in this locus and lung cancer risk has been widely investigated. The aim of this study was to survey...

سابقه و هدف: فاکتور نکروزدهنده تومور آلفا (TNF-α) سایتوکاینی پیش التهابی و چند ظرفیتی است که نقش مهمی در بروز پاسخ ایمنی میزبان نسبت به ویروس هپاتیت B (HBV) ایفا می‌کند. هدف از این مطالعه بررسی همبستگی پلی‌مورفیسم تک نوکلئوتیدی جایگاه 308- پروموتر ژن TNF-α با استعداد ابتلا به عفونت مزمن هپاتیت B می‌باشد.مواد و روش‌ها: در این مطالعه مورد-شاهدی، DNA ژنومیک نمونه‌های خون محیطی 119 فرد مبتلا به عفو...