رشد و بررسی خواص تک بلورهای KTiOPO4 از فلاکس KPb2(PO3)5.2K2O

ثبت نشده
چکیده

در این تحقق بلورهای KTiOPO4 (KTP) به روش هسته‌سازی خودبه‌خودی با استفاده از فلاکس KPb2(PO3)5.2K2Oبا کیفیت بالا رشد داده شد. میزان فراریت و گرانروی و حلالیت فلاکس KPb2(PO3)5.2K2O اندازه‌گیری شد و با مقادیر مربوط به فلاکسK6P4O13، مشهورترین فلاکس برای رشد بلورهای KTP مقایسه شد. با انجام آنالیزهای پراش اشعه ایکس(XRD)، طیف سنجی نور مرئی (UV-VIS)و آنالیز شیمیایی(ICP)، کیفیت بالای بلورهای رشد داده شده با فلاکس KPb2(PO3)5.2K2O تایید شد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

رشد و بررسی خواص تک بلورهای ktiopo۴ از فلاکس kpb۲(po۳)۵.۲k۲o

در این تحقق بلورهای ktiopo4 (ktp) به روش هسته سازی خودبه خودی با استفاده از فلاکس kpb2(po3)5.2k2oبا کیفیت بالا رشد داده شد. میزان فراریت و گرانروی و حلالیت فلاکس kpb2(po3)5.2k2o اندازه گیری شد و با مقادیر مربوط به فلاکسk6p4o13، مشهورترین فلاکس برای رشد بلورهای ktp مقایسه شد. با انجام آنالیزهای پراش اشعه ایکس(xrd)، طیف سنجی نور مرئی (uv-vis)و آنالیز شیمیایی(icp)، کیفیت بالای بلورهای رشد داده شده...

متن کامل

رشد تک بلورهای ktiopo4 به روش فلاکس و بررسی خواص آنها

این پایان نامه به مطالعه رشد تک بلورهای پتاسیم تیتانیل فسفات با فرمول شیمیایی ktiopo4(ktp) به روش فلاکس و بررسی خواص آنها می پردازد . فصل اول پایان نامه به معرفی بلورها به عنوان گروهی از جامدات، اهمیت، کاربرد و روش های متداول در رشد آنها می پردازد . فصل دوم به بررسی اهمیت بلورهایktp و معرفی روش های رشد آن اختصاص یافته است . در فصل سوم روش رشد از فلاکس به طور کامل معرفی گردیده است . در فصل چهارم...

بهینه سازی فرایند رشد تک بلورهای ktp در محیط فلاکس

از آنجا که بلورهای ktp یکی از بهترین بلورهای غیر خطی برای تولید هماهنگ دوم برای کاربردهای نظامی، پزشکی، صنعتی و مخایراتی است رشد این بلورها با کیفیتی خوب دارای اهمیت است و این امر فقط با بهینه سازی پارامترهای موثر در فرایند رشد این بلورها امکان پذیر است. در این پژوهش ما از روش رشد خودبخودی استفاده کردیم و با بهینه کردن پارامترهایی چون شکل بوته، گرادیان دمایی در طول بوته، آهنگ سرد کردن کوره(محلو...

15 صفحه اول

بررسی خواص فیزیکی وشیمیایی تک بلورهای ktiopo4

این پایان نامه به بررسی خواص فیزیکی و شیمیایی تک بلورهای ktiopo4 رشد یافته از فلاکس توسط روش های مختلف و تحت شرایط متفاوت می پردازد. در فصل اول اپتیک غیر خطی و اهمیت بلور های دارای خواص اپتیکی غیر خطی بررسی گردیده است. در فصل دوم به ساختار بلورهای ktiopo4و کاربردهای آن می پردازیم. ریخت شناسی سطحی بلورها و ریخت شناسی بلور ktp در فصل سوم معرفی گردیده است. روش های متعدد رشد بلور ktiopo4 در فصل چها...

15 صفحه اول

بررسی خواص اپتیکی خطی و غیرخطی تک بلورهای ktiopo4

در چند دهه ی اخیر گام های بزرگی جهت دستیابی به بلورهای با کیفیت با انگیزه برآوردن نیاز صنایع اپتیک و لیزر برداشته شده است؛ در این راستا، این پایان نامه به بررسی خواص اپتیکی غیرخطی و به ویژه خواص اپتیکی خطی تک بلورهای ktp (از جمله شفافیت، عبوردهی نوری، گاف انرژی و رسانایی) می پردازد. در فصل اول علاوه بر ساختار های مختلف مواد جامد به بیان روش های رشد بلور و توضیح مختصر روش مورد استفاده برای رشد ...

15 صفحه اول

بررسی خواص تک بلورهای zno رشد یافته به روش cvt

این پایان نامه به مطالعه ی خواص تک بلورهای zno رشد یافته به روش انتقال شیمیایی بخار می پردازد. فصل اول این پایان نامه به معرفی بلورها به عنوان گروهی از جامدات، اهمیت، کاربرد و روش های متداول در رشد آن ها می پردازد. فصل دوم به بررسی اهمیت بلورهای گروهii-vi جدول تناوبی و معرفی روش انتقال شیمیایی بخار(cvt) اختصاص یافته است. فصل سوم به معرفی اکسید روی ، اهمیت، کاربرد و روش های متداول در رشد آن می پ...

15 صفحه اول

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 1  شماره 1

صفحات  32- 36

تاریخ انتشار 2015-11-01

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021