× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

رفلکس تریژمینوکاردیاک در جراحی اعصاب کف جمجمه: گزارش موردی

نویسندگان

  • اعتضادی, فرهاد بیمارستان سینا دانشگاه علوم پزشکی تهران
  • اورندی , امیر علی بیمارستان سینا دانشگاه علوم پزشکی تهران
  • خاجوی, محمدرضا بیمارستان سینا دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده

Background: The Trigemino-cardiac reflex (TCR) has been studied as a phenomenon including bradycardia, arterial hypotension, apnea and gastric hypermotility during manipulation of the peripheral or central parts of the trigeminal nerve.Case presentation: We report a case of a 26-year-old man undergoing surgery for a skull base extra axial tumor in right petrous bone suspected to metastasis of a previous renal cell carcinoma which had been treated four years ago. The patient presented with continuous and unilateral headache and difficulty in swallowing, sensory neural hearing loss, nasal speech and tongue deviation to left side. He underwent general anesthesia with standard monitoring and total intravenous anesthetic technique. The first episode of sudden onset bradycardia and hypotension related to surgical manipulation was detected intraoperatively in which the heart rate spontaneously returned to normal level once the surgical manipulation stopped. However, it repeated several times by beginning of tumor resection and manipulation in the region of trigeminal nerve. The intensity of bradycardia in subsequent episodes of TCR was relatively crescendo and had no fatigability. Finally, it was treated by administration of a single dose of atropine (0.5mg/IV) and did not happen again.Conclusion: The risk of TCR should be considered in any neurosurgical intervention involving trigeminal nerve and its branches, especially at the skull base surgeries. The vigilance of the medical team and continuous intraoperative hemodynamic monitoring alerts the surgeons to interrupt surgical maneuvers upon the TCR occurrence, immediately.

جستجوی کلمه کلیدی

None

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

هدف: بررسی میزان بروز رفلکس اکولوکاردیاک در بیماران هنگام جراحی استرابیسم و عوامل موثر بر آن، طی سال‌های 1390 تا 1392. روش پژوهش: طی مدت دو سال تمامی بیماران مبتلا به استرابیسم که کاندید جراحی بودند، پس از اخذ رضایت از بیمار یا والدین بیمار وارد مطالعه شدند. قبل از شروع جراحی، علایم حیاتی پایه ثبت شد و در شرایطی که عمق بیهوشی با دستگاه (BIS) Bispectral Index تحت کنترل بود ضربان قلب قبل از گر...

Carotid body tumors may present with variable clinical symptoms and endocrine dysfunction. E. N. T, vascular and Neuro surgeons are intresting to management of these tumors. Four cases that we describe had palpable neck mass and disocomfort, dysphagia and dizziness. Neuroimaging tests include CT scan, angiography that showed a medium to large size vascular tumor in neck. The mainstay of t...

شاید لیزر یکی از پیچیده ترین وسایل موجود جهت بریدن وتبخیر بافت باشد که سالهاست که در جراحی بویژه جراحی اعصاب مورد توجه قرار گرفته و در این مدت مطالعات فیزیکی، بیوفیزیکی، تحقیقاتی و تجربه های بالینی متعددی بر روی آن به عمل آمده است. در این وسیله شعاع نور متمرکز با توجه به طول موجهای مختلف، اثرات متفاوتی را در بافت بیولوژیک بوجود می آورد که این اثرات بافتی به عوامل متعددی ارتباط دارد. با وجود بحث...

    Background and Aim: Surgical site infection (SSI) is one of the most common complications in patients undergoing surgery, increasing the mortality and morbidity rates in surgical wards. This prospective study aimed to determine the incidence and the main risk factors of SSI after neurosurgical procedures in patients on antibiotic prophylaxis in a teaching hospital at Tehran, Iran.Patients a...

زمینه و هدف : یکی از آسیب‌های متداول در مفصل زانو، پارگی لیگامان صلیبی قدامی می‌باشد. این مطالعه به منظور تعیین اثر جراحی بازسازی بر رفلکس همسترینگ در بیماران مبتلا به پارگی لیگامان صلیبی قدامی انجام شد. روش بررسی : این مطالعه شبه‌تجربی روی 30 بیمار مبتلا به پارگی لیگامان صلیبی قدامی شامل 16 مرد و 14 زن با میانگین سنی 8.72±26.52 سال در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی طی سال 1385 انجام شد. ب...