رنگبری رنگزای کاتیونی بازیک قرمز46 از محلول‌های آبی با استفاده از کامپوزیت سوپر جاذب زئولیت / اسید اکریلیک: بررسی ایزوترم و سینتیک جذب

نویسندگان

  • آرش الماسیان گروه پژوهشی رنگ و محیط زیست، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش
چکیده

در این پژوهش قابلیت رنگبری یک رنگزای کاتیونی از پساب‌های رنگی نساجی با استفاده از کامپوزیت سوپر جاذب زئولیت / اسید اکریلیک مورد مطالعه قرار گرفت. رنگزای بازیک قرمز 46 (BR46) به عنوان رنگزای مدل انتخاب شد. خصوصیات سطحی کامپوزیت‌ها با استفاده از آزمون تبدیل فوریه زیر قرمز و میکروسکوپ الکترونی روبشی ارزیابی گردید. تاثیر متغیرهای موثر بر فرآیند رنگبری مانند مقدار جاذب، غلظت اولیه رنگزا و pH بررسی شد. ایزوترم (لانگمیور و فروندلیش) و سینتیک جذب (مرتبه اول و دوم) برای ارزیابی داده مطالعه گردید. نتایج نشان دادند که جذب رنگزای بازیک قرمز 46 برروی کامپوزیت سوپر جاذب زئولیت / اسید اکریلیک از ایزوترم لانگمیور پیروی می‌کند. همچنین سینتیک جذب رنگزا روی جاذب‌ها از سینتیک مرتبه دوم تبعیت می‌نماید. نتایج نشان دادند که کامپوزیت‌های سوپر جاذب زئولیت / اسید اکریلیک می‌توانند به عنوان یک جاذب مناسب به منظور حذف رنگزای بازیک قرمز 46 از پساب‌های رنگی مورد استفاده قرار گیرند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

رنگبری پساب رنگی نساجی با جاذب طبیعی پوسته تمرهندی: بررسی ایزوترم و سینتیک جذب

در این تحقیق، قابلیت رنگبری رنگزای کاتیونی از پساب‌های رنگی نساجی با استفاده از جاذب طبیعی پوسته‌ تمرهندی مورد مطالعه قرار گرفت. رنگزای بازیک آبی 41 به عنوان رنگزای مدل انتخاب شد. خصوصیات سطحی پوسته تمرهندی با استفاده از تبدیل فوریه مادون قرمز و میکروسکوپ الکترونی پویشی ارزیابی گردید. تأثیر متغیرهای مؤثر بر فرآیند رنگبری مانند مقدار جاذب، غلظت اولیه‌ رنگزا و pH بررسی شد. ایزوترم‌ (لانگمویر و فر...

متن کامل

حذف ماده رنگزای کاتیونی بازیک بنفش16 (BV16) از محلول‌های آبی با استفاده از دندریمر پلی‌آمیدوآمین نسل 2 (PAMAM-G2)

در این مطالعه دندریمر پلی‌آمیدوآمین نسل 2 (PAMAM-G2) به عنوان جاذب برای رنگبری پساب حاوی ماده رنگزای بازیک بنفش 16 ((BV16 استفاده شد. به منظور مطالعه ویژگی‌های رنگبری جاذب، عوامل موثر بر فرآیند رنگبری همچون pH، مقدار جاذب، غلظت ماده رنگزا و زمان تماس بررسی گردید. با افزایش pH ، زمان تماس و غلظت اولیه ماده رنگزا، ظرفیت جذب qe نیز افزایش یافت. در حالی که مقدار جاذب، با ظرفیت جذب رابطه معکوس داشت ...

متن کامل

رنگبری ازپساب حاوی یک ماده رنگزای کاتیونی با استفاده از جاذب ارزان قیمت کائولن

در این تحقیق، امکان استفاده از یک نمونه پودر معدنی ارزان قیمت (کائولن ایرانی) برای رنگبری از پساب حاوی رنگزای بازیک زرد 28 (BY28) مورد مطالعه قرار گرفت. کائولن توسط روش‌های آنالیز دستگاهی توزیع اندازه ذرات PSA، میکروسکوپ الکترونی پویشی، پراش اشعه X (XRD)، اسپکتروسکوپی فلوروسنس اشعه X (XRF) مورد مطالعه قرار گرفت. تأثیر عوامل مختلف بر فرآیند جذب از جمله مقدار جاذب، غلظت ماده رنگزا در محلول، زمان ...

متن کامل

حذف رنگزای آنیونی مستقیم قرمز B12 از محلول‌های آبی با استفاده از جاذب کاه گندم: مطالعات ایزوترمی، سینتیکی و ترمودینامیکی

این مطالعه با هدف امکان‌سنجی استفاده از جاذب ارزان قیمت کاه گندم به عنوان جاذب در حذف رنگزای مستقم قرمز B 12 از پساب‌های رنگی انجام شد. اهداف جزئی مطالعه شامل تعیین سینتیک و ایزوترم جذب، تأثیر غلظت اولیه رنگ، تأثیر زمان تماس و اثر pH در ظرفیت جذب رنگ با کاه گندم بود. حداکثر حذف رنگزا مستقم قرمز B 12 در 2,5=pH و با استفاده 0,25 گرم جاذب برابر با 99% در دمای اتاق می‌باشد. اثر متغیرهای مختلف ازجمل...

متن کامل

حذف سریع فنل از محلول‌های آبی با استفاده از نانو کامپوزیت کربن فعال مغناطیسی: بررسی سینتیک و ایزوترم جذب

Background and purpose: Phenol and its derivatives are used as raw material in many chemical, pharmaceutical and petrochemical industries. It is classified as priority pollutant, due to its high toxicity. In this study, the magnetic activated carbon nano-composite was used for quick removal of phenol. Materials and methods: The activated carbon was modified by magnetic nano-particles....

متن کامل

کارایی زئولیت طبیعی کلینوپتیلولایت جهت جذب فلز سرب از محلول‌های آبی و تعیین ایزوترم و سینتیک جذب

استفاده از جاذب‌های ارزان قیمت برای حذف فلزات سنگین از جمله سرب در سال‌های اخیر توسط پژوهشگران مورد توجه قرار گرفته است. در این تحقیق حذف فلز سرب توسط زئولیت طبیعی کلینوپتیلولایت مورد بررسی قرار گرفت. جذب سرب از محلول آبی به‌صورت ناپیوسته با استفاده از زئولیت طبیعی کلینوپتیلولایت انجام شد. برای تعیین ویژگی‌های زئولیت از میکروسکوپ الکترونی روبشی و دستگاه پراش نگار اشعه ا...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 7  شماره 3

صفحات  195- 203

تاریخ انتشار 2013-09-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021