رهبری آموزشی اسلامی؛ نقدی بر دیدگاه اروپایی

نویسندگان

چکیده مقاله:

Ethnocentric concepts, theories and practices in education, predominantly embedded in western philosophy and values, tend to ignore the growing multicultural nature of educational institutions. This article draws attention to the knowledge gap in mainstream literature regarding diverse perspectives of educational leadership. The authors endorse the need to move beyond ethnocentrisms and to work towards developing complex theoretical constructs to reconceptualize educational leadership, drawing from perspectives held by diverse ethnic groups – students and communities. How learners from diverse philosophical and ethnic backgrounds conceive and perceive educational leadership, and how they receive it, is bound to interact with their learning experience and performance. This article briefly introduces leadership as a concept formulated in context. It presents philosophical and theoretical underpinnings of these conceptualizations from an Islamic perspective, and highlights the interplay between knowledge and leadership. The article deliberates how these discourses interact to formulate 'educational leadership' in Muslim societies, and explores the implications of these constructions with a focus on the Europe context, where Muslims are in a minority, pointing to the significance of understanding philosophical diversity for embracing population diversity.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تحلیل و نقدی بر نظریه رهبری تحول‌آفرین

رهبری تحولی وقتی روی می‌دهد که رهبر و پیرو یکدیگر را به سطوح بالاتر ارزش‌ها و انگیزه‌ها ببرند و این محصول تأثیر تحولی متقابل رهبران و پیروان است. رهبری تحولی با قلب و ذهن دیگران سرو‌کار دارد. رهبر تحولی به همه مشارکت‌کنندگان کمک می‌کند تا رضایت و انگیزش و احساس موفقیت بالاتری داشته باشند. رهبری تحولی بیش از آنکه به کنترل مستقیم نیاز داشته باشد به اعتماد، توجه به دیگران و تسهیل کارها نیاز دارد. ...

متن کامل

نقدی بر کتاب وفاداری و رهبری در جامعه اوایل دوره اسلامی و ترجمه‌های آن

جامعه اسلامی در قرون سوم و چهارم هجری به علت تسلط آل بویه، حکومتگران ایرانی و شیعی بردستگاه خلافت عباسی سنی مذهب دارای اهمیت است و به همین علت مورد توجه ایران‌شناسان و اسلام شناسان قرار گرفته است. تحقیق در باره این دوره از تاریخ، نیاز به شناخت دقیق از جامعه اسلامی، جامعه ایرانی و همچنین دیدگاه‌های اهل تسنن و تشیع دارد. کتاب متحده با رویکردی به دو مولفه رهبری و وفاداری در جامعه اسلامی و با تاکید...

متن کامل

امکان سکولاریسم اسلامی؟ نقد کتاب سکولاریسم اسلامی: نقدی بر دیدگاه روشنفکران مسلمان

اگر چه بعد از دوره مشروطه، حال و هوای مدرنیزاسیون غربی، از جمله سکولاریسم، در ایران دمیدن گرفت، تا پیش از وقوع انقلاب اسلامی کمتر مساله اصلی روشنفکران در تمام ابعاد آن بود. این در حالی است که با تاسیس حکومت دینی عموم روشنفکران و صاحب­نظران به تصریح یا به تلویح و اشاره مفهوم سکولاریسم و ملزمات آن را در جامعه دینی ایران مورد پرسش و چالش قرار دادند. تا آن جا که برخی برای تلاش روشنفکران از نظریه­پر...

متن کامل

نقدی بر اینترنت به عنوان فناوری آموزشی با ابتناء برمفهوم اصالت از دیدگاه هایدگر

هدف این مقاله بررسی مفهوم اصالت اگزیستانسی از دیدگاه هایدگر و نقش اینترنت در اصالت دانشجویان است. به‌عبارتی، هدف این پژوهش پاسخ به این پرسش‌هاست: 1. مفهوم اصالت و انسان اصیل از دیدگاه هایدگر چیست؟ 2. نقش اینترنت به‌منزلة فناوری آموزشی در اصالت دانشجویان چیست؟ از نظر هایدگر، کنجکاوی، حرف‌های بی‌اساس، و جذب شدن در دیگران، که او «خودِ آن‌ها» یا «خود کسان» می‌خواند، از جمله مواردی است که باعث سقوط و...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 1  شماره 42

صفحات  109- 128

تاریخ انتشار 2010-09

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023