روشهای نوین ناحیه بندی در فضاهای جغرافیایی

نویسنده

  • نسرین آذرباد استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
چکیده

      روش­های نوین ناحیه­بندی فضاهای جغرافیایی با هدف شفاف­سازی زوایای پنهان در برنامه­ریزی توسعه ناحیه­ای صورت گرفت. تحلیل فضایی با  لحاظ  دیدگاه غالب مطالعات ناحیه­ای در همگونی، فشردگی و برابری درونی و تمایز برون ناحیه­ای امکان­پذیر می­شود. به طور معمول ناحیه بندی به واسطه شاخص­های متعدد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی صورت گرفته است. اما در این مقاله  عوامل ارزشی و  هنجاری برای تعیین درجه توسعه یافتگی ناحیه در اولویت قرار گرفتند. بازاندیشی، تفکر و خلاقیت از ویژگی­های پارادایم ارزشی- هنجاری از مکتب آرمان باوری است. در این روش­ها از اصول میان رشته­ای نظیر اصول مثلثات و قوانین علمی محیط­زیست استفاده شده است. روش تحقیق نیز ترکیبی از روش های بنیادی و میان رشته­ای است. بر اساس نتایج تحقیق، سه روش نوین قطب بندی فضای ارزشی- هنجاری، جبهه بندی فضا و ناحیه بندی مثلثاتی فضا کشف شدند. در این روش­ها بر رویکردهای عمده «بیشینه­سازی عوامل مثبت، سازنده و پیشرو»، «کمینه­سازی عوامل منفی، مخرب و بازدارنده» و «میانه­گرایی» تأکید شد. همچنین چهار منطقه و هشت ناحیه طراحی شدند. منطقه І (1و 5) با سطوح پیشرو- سازنده حائز درجه مطلوبیت و توسعه یافتگی است. منطقه П ( 2و6) با سطوح سازنده – بازدارنده بر توقف توسعه و امکان تحول دلالت دارد. منطقه Ш (3و 7) با سطوح بازدارنده – مخرب حائز درجه نامطلوب و توسعه نیافته است. منطقه IV (4 و 8) د رکشاکش با سطوح مخرب- پیشرو بر رکود و سکنی در فضاهای جغرافیایی دلالت دارد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

روشهای نوین

Background: In the recent years, new medical technologies and their probable misusing have emerged public concerns about medical ethics. Medical ethics is a practical discipline that provides a structured approach for identifying, analyzing, and resolving ethical issues in clinical medicine. Methods: In this study we reviewed some new methods of teaching medical ethics in other countries by s...

متن کامل

روشهای نوین جراحی جنین

The field of prenatal diagnosis of congenital anomalies has had great advances in recent years. Today we are able to diagnose different fetal anomalies in early developmental stages, and correct some of them, through prenatal fetal surgery. In this paper, we begin by describing the advances in surgical treatment of some fetal diseases such as, diaphragmatic hernia, lung sequestration, pleural e...

متن کامل

روشهای نوین دانشجو محور در آموزش مهندسی

دانشجویان به‌ شیوه‌های مختلفی مطالب درسی را یاد می‌گیرند. روشهای آموزش و تدریس نیز متنوع است. یادگیری دانشجویان در کلاس، در کنار عوامل دیگر، به ‌تطابق بین سبک یادگیری ترجیحی دانشجویان و سبک آموزش استاد بستگی دارد. در روش سنتی آموزش دانشگاهی بیشتر وقت کلاس به‌ سخنرانی استاد و نگاه کردن و گوش دادن دانشجویان می‌گذرد. دانشجویان به‌ تنهایی تکالیف را انجام می‌دهند و کارگروهی تشویق نمی‌شود. در مقابل، ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 3  شماره شماره 12

صفحات  93- 102

تاریخ انتشار 2014-02-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021