روشی برای محاسبه دترمینان ماتریس سه قطری

نویسنده

چکیده

در این نوشته ابتدا روشی بازگشتی و سپس دو الگوریتم را برای پیدا کردن دترمینان حالت خاصی از ماتریس سه قطری ‎n*n توضیح داده ایم‏‏، به گونه ای که توسط آنها بتوان بدون محاسبه دترمینان به شیوه معمول آن را به دست آورد و در مواردی، محاسبات دترمینان بسی ساده تر صورت گیرد. در روش اول به کمک دترمینان ماتریسهای سه قطری از اندازه کوچکتر، از نوع همان ماتریس به صورتی بازگشتی محاسبه دترمینان انجام می شود. در الگوریتم اول به کمک خود ماتریس و با قرار دادن یک سری بلوک های ‎2*2در طی مراحلی و با شیوه ای که در طول مقاله توضیح داده شده است روی قطر اصلی ماتریس، دترمینان را به دست می آوریم و در الگوریتم دوم به کمک دو جدول که عناصر واقع در خانه های هر کدام از جدول ها با الگوریتم خاصی به دست می آیند‏، دترمینان ماتریس را محاسبه می کنیم.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

در این پایان نامه معکوس ماتریس های سه قطری را برای حل مسایل مختلف کاربردی بدست می آوریم. ابتدا از چندین روش کران های بالا و پایین برای معکوس عناصر ماتریس های سه قطری قطر غالب بدست می آوریم. سپس کران ها را با توجه به علامت عناصر ماتریس بدست آوردهو خطای این دو کران بدست آمده را در جداولی با هم مقایسه می کنیم و نتیجه می گیریم که نتایج عددی حاصله از کران جدید با در نظر گرفتن علامت از روش های قبل به...

در این پایان نامه به بررسی و محاسبه ماتریس هایی خواهیم پرداخت که درایه های آنها به جز درایه های واقع در سطر اول و ستون اول در یک رابطه بازگشتی همگن (گاهی اوقات نا همگن) صدق می کنند. در حقیقت سطر و ستون اول را دنباله هایی مشخص در نظر گرفته (مقادیر اولیه)، سپس سایر درایه ها را از طریق یک رابطه بازگشتی معین به دست می آوریم. سرانجام به محاسبه و بررسی دنباله متشکل از کهادهای اصلی این ماتریس می پرداز...

در این پایان نامه ما به مطالعه برخی از ماتریس های خاص اما بسیار مهم و کاربردی از جمله ماتریس های سه قطری و ماتریس های حاشیه ای - قطری و ماتریس های x-شکل می بردازیم. همچنین خواص اصلی ان ها یعنی تجزیه lu, معکوس این ماتریس ها, مقادیر و بردارهای ویژه, مسئله مقدار ویژه معکوس و مسئله مقدار تکین معکوس آن ها نیز مورد بررسی قرار گرفته است. برخی از کاربردهای آن ها را مطرح نموده و در آخر برنامه های کامپیو...

نتایج به دست آمده در مرجع (6) روی محاسبه ی دترمینان ها، با استفاده از توابع مولد روی رده ی کلی تری از ماتریس های پیچشی هستند، در (13) توسیع یافته است. در این پایان نامه به شرح کامل این نتایج می پردازیم. به عنوان یک کاربرد فوری از یافته های جدید، روش یافتن نمایش دترمینانی یک دنباله ی معروف را گسترش خواهیم داد. با ایجاد نمایش های دترمینانی چندجمله ای های چپیچف از نوع اول و نیز اعداد استرلینگ از ن...

در محاسبات علمی مسائل بسیاری منجر به حل دستگاه خطی ax=b می شود. گاهی از روش های مستقیم برای حل دستگاه های معادلات خطی استفاده می کنند.هدف این پایان نامه, ارائه الگوریتم هایی برای حل مستقیم یک دستگاه معادلات خطی است. در این نوشتار علاوه بر معرفی یک روش تجزیه جدید برای حل دستگاه های معادلات خطی با ماتریس ضرایب معین مثبت , چند روش موثر نیز برای حل دستگاه های معادلات خطی سه قطری , پنج قطری با محاسب...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود