روشی نو برای حذف پژواک آکوستیکی استریو با استفاده از ساختار مبتنی بر الگوریتم وفقی با ورودی برش یافته

نویسندگان

  • بکرانی, مهدی
  • لطفی زاد, مجتبی
چکیده

Stereophonic acoustic echo cancellation is one of the expanding areas in the field of the speech/multimedia communication systems. In a conventional stereophonic acoustic echo canceller, working in a stereo communication system, the existence of the strong cross-correlation between the input signals to the two channels has the problem of the low convergence speed of the weights of the adaptive filters. In this paper, an algorithm is proposed for reducing the cross correlation of the input signals to adaptive filters that utilizes a special technique for clipping the input signals. The proposed algorithm has the flexibility in the determination of the desirable clipping level with respect to the position of the human-speaker relative to the position of microphones in the transmission section. The simulation results show an improvement in the convergence behavior of the adaptive filters utilizing the proposed scheme.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

راهکارهایی نوین برای بهبود عملکرد حذف کننده وفقی پژواک آکوستیکی استریو

امروزه کاربردهای نوین ارتباطی بسیاری وجود دارد که برای فراهم ساختن ارتباط صوتی طبیعی تر و شفافتر، می توان از صوت استریو و چندکاناله در آنها استفاده کرد. چنین کاربردهایی عموماً نیاز به حل مشکل پژواک آکوستیکی دو یا چندکاناله دارند. اگرچه حذف کننده های وفقی پژواک آکوستیکی، امروزه کاملاً متداول هستند، لیکن پیچیدگیهای غیرمنتظره ای در صوت چندکاناله وجود دارد که حذف پژواک حاصله را به مراتب دشوارتر از حذ...

15 صفحه اول

حذف نویز صوتی مبتنی بر یک الگوریتم وفقی نوین

چکیده: الگوریتم وفقی کمینه میانگین مربعـات (LMS) بـه­صـورت گستـرده در سناریـوی حـذف نـویز صوتی مورداستفاده قرار گرفته است. سیگنال­های صوتی مانند گفتار معمولاً شامل تغییرات ناگهانی هستند که با نویز ضربه­ای مدل می­شوند. از طرف دیگر، کانال­های صوتی در عالم واقعیت دارای پاسخ ضربه تنک هستند. نویز ضربه­ای و کانال صوتی تنک، دو چالش مهم در سنـاریوی حـذف نـویز صوتی هستند که اخیراً هرکدام به­طور جداگانه مو...

متن کامل

معرفی الگوریتم CLMS برای فیلتر FIR وفقی براساس توابع همبستگی

از فیلترهای دیجیتالی وفقی FIR بطور وسیعی برای کاربردهایی نظیر شناسایی سیستم،متعادل کننده ها،حذف نویز فعال،حذف پژواک آکوستیکی،رمز سیگنال صحبت،... استفاده می گردد. در کاربردهایی که نویز اندازه گیری یا تداخل شدید است ، استفاده از الگوریتم هایی مانند در RLS,NLMS,LMS،... ]1[ ]2[ ]3[ ]4[ در حوزه زمان و FBAF,FDAF،...]5[ حوزه فرکانس با مشکل عدم همگرایی ضرایب روبرو می گردد. در این مقاله الگوریتم جدیدی ب...

متن کامل

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

حذف نویز صوتی مبتنی بر یک الگوریتم وفقی نوین

چکیده: الگوریتم وفقی کمینه میانگین مربعـات (lms) بـه­صـورت گستـرده در سناریـوی حـذف نـویز صوتی مورداستفاده قرار گرفته است. سیگنال­های صوتی مانند گفتار معمولاً شامل تغییرات ناگهانی هستند که با نویز ضربه­ای مدل می­شوند. از طرف دیگر، کانال­های صوتی در عالم واقعیت دارای پاسخ ضربه تنک هستند. نویز ضربه­ای و کانال صوتی تنک، دو چالش مهم در سنـاریوی حـذف نـویز صوتی هستند که اخیراً هرکدام به­طور جداگانه مو...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 6  شماره 2

صفحات  25- 39

تاریخ انتشار 2009-10

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

copyright © 2015-2021