روش شبیه سازی مونت کارلو در گرانش کوانتومی (دکتر امید جلیلی )

ثبت نشده
چکیده

انتشارگر گرانش کوانتومی در صورتبندی انتگرال مسیر فاینمن، با چرخش ویک(‏Wick‏) در محور زمان، به تابع افراز(پارش) ‏در مکانیک آماری شبیه میشود. برای محاسبه تابع پارش طبیعی ترین ابزار روش مونت کارلو است. بنابراین با به کار بردن ‏روش مونت کارلو به محاسبه غیر اختلالی انتشارگر نائل میشویم. برای اعمال روش مونت کارلو، لازم است فضای ‏انتگرالگیری را گسسته کنیم و با اعمال الگوریتم مناسب، "منطقه مهم" شناسایی شود. درمورد گرانش کوانتومی، متغییر ‏دینامیکی مورد نظر، یک میدان است(متریک). از این رو لازم است فضا زمان گسسته شود. به تکه های فضا زمانی سیمپلکس ‏چهاربعدی میگویند و الگوریتم خاصی برای ساختن سیمپلکس‎ ‎های ترکیبی موجود است که به آن حساب رگ(‏Regge‏ ‏‏)گویند. به روش حساب رگ عبارتی برای تابع پارش و سپس با روش مونت کارلو دینامیک حجم بسلای فضا ‏زمانی(سیمپلکس‎ ‎های ترکیبی ساده) برآورد میشود. در انجام این محاسبات، ثابتهای نظریه( ثابت گرانش و ثابت کیهان شناختی) ‏متغییر فرض میشود. خواهیم دید فقط در نواحی مشخصی از فضای فاز این ثوابت، نظریه پایدار است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

کاربرد شبیه سازی مونت کارلو و فرایند قدم زدن تصادفی

کمّیت بخشی به عدم¬اطمینان یکی از مهمترین موضوعات در مباحث مالی می¬باشد، به¬طوریکه امروزه هر فعالیت مالی و سرمایه¬گذاری مستلزم ارزیابی و مدیریت ریسک است.یکی از مفاهیم کلیدی در مدیریت ریسک دارایی¬های مالی مفهوم «ارزش در معرض ریسک» می¬باشد. طی سالهای اخیر روشهای متنوعی به منظور اندازه¬گیری معیار مذکور توسط محققان ارائه گردیده که بکارگیری هر کدام از آنها به علت در نظر گرفتن فروض و مقدمات غیر مشابه، ...

متن کامل

شبیه سازی سطح (100) شبکه fcc پلاتین و طلا به روش مونت-کارلو

  In this work, the (100) surface of Au and Pts face centered cubic lattice, has been simulated in Monte-Carlo method, using a 486-DX2 computer. The potential equation that was used for the interaction among atoms in the metal surfaces is called Sutton and Chen potential. This potential is introduced for the interaction of floating nuclei in the electron sea, and attractive term is a many body ...

متن کامل

مقدمه ای بر روش شبیه سازی مونت کارلو

روش مونت کارلو چیست و چگونه می توان از آن برای شبیه سازی فرایندها استفاده کرد؟ چه نوع مسائلی را می توان به کمک این روش حل کرد؟ آیا اصولا روش مونت کارلو مفید است و مزیت آن بر سایر روش ها چیست؟ این ها و پرسش هایی از این قبیل در ذهن بسیاری از دانشجویان یا پژوهشگران در زمینه های علوم و مهندسی شیمی و پلیمر نقش بسته و همه به دنبال پاسخی برای آن هستند. به نظر می آید، مهم ترین زمینه کنجکاوی در این باره...

متن کامل

شبیه سازی قله‌های ترمولومینسانس نانوذراتLiF:Mg,Cu,P با استفاده از روش مونت کارلو

The thermoluminescence (TL) glow peaks of nanoparticles was simulated by a the Monte Carlo method in which all the ordinary as well as anomalous transitions between the nanoparticle clusters are taken into account. The adjustable parameters are activation energy and frequency factor of the trap, both   radiative and nonradiative recombination, direct recombination from trap to recombi...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 8  شماره 30

صفحات  49- 51

تاریخ انتشار 2017-06-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021