روش های ارتقاء آموزش درس انگل شناسی و قارچ شناسی از دیدگاه دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل

نویسندگان

  • خانی, افشین دانشگاه علوم پزشکی بابل
  • کلانتری, نرگس مرکز تحقیقات بیولوژی سلولی و مولکولی
  • شیخ, زهرا دانشگاه علوم پزشکی بابل
چکیده

سابقه و هدف: یادگیری مطلوب درس انگل شناسی و قارچ شناسی همواره از معضلات پیش روی دانشجویان پزشکی بوده است. توجه به دیدگاه های دانشجویان به عنوان گروه هدف آموزشی می تواند در حل این مشکل راهگشا باشد. هدف این مطالعه، بررسی دیدگاه دانشجویان پزشکی در مورد روش های ارتقاء آموزش درس انگل شناسی و قارچ شناسی است. مواد و روش ها: این مطالعه مقطعی در پاییز 1389با یک پرسشنامه خودایفا شامل اطلاعات دموگرافیک و سئوالاتی در حیطه های برنامه ریزی تدریس، روش تدریس، زمان تدریس، ارزشیابی انجام شد.جامعه پژوهش دانشجویان پزشکی ورودی سال های85، 86 و 87 بوده که درس مذکور را گذرانده، به روش آسان ودر دسترس انتخاب شدند. روایی پرسشنامه توسط کارشناسان و پایایی آن با آلفا کرونباخ 7/0 تائید شده بود. آنالیز داده ها بوسیله آزمون کای اسکوئر انجام شد. یافته ها: در مجموع 91نفر به پرسشنامه پاسخ دادند(درصد بازگشت پاسخ= 76%) که از این تعداد 57 نفر (6/62 درصد) دختر و 34 نفر (4/37 درصد)پسر؛ و میانگین سن شرکت کنندگان 38/1±66/21 سال بود.به نظر آن ها،ارائه فیلم های آموزشی بیشترین اثر را در یادگیری داشته؛ بهبود کیفیت همه جانبه کلاس ها و تفکیک این درس به واحدهای جزئی تر به ترتیب در کوتاه مدت و دراز مدت باعث ارتقای آموزش می شود. ارتباط معنی داری در دیدگاه های دانشجویان در مورد سوالات از جهت جنس و مقطع تحصیلی مشاهده نشد. نتیجه گیری: ضمن تجدید نظر در نحوه ارائه این درس، استفاده از امکانات کمک آموزشی نظیر فیلم های آموزشی و فن آوری های جدید و بهره برداری از اینترنت پیشنهاد می شود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

روش شناسی تدریس و ارزشیابی درس اخلاق پزشکی از دیدگاه مدرسین دانشگاه های علوم پزشکی شیراز و جهرم

سابقه و هدف: درس اخلاق پزشکی یکی از دروسی است که در چند سال اخیر وارد دوره درسی پزشکی عمومی شده است. طبیعت تجربه ای بودن این درس ایجاب می کند که روش آموزش و ارزشیابی ویژه خود داشته باشد. در این راستا استفاده از نظرات اساتید این درس نقش برجسته ای می تواند داشته باشد. این مطالعه با هدف تعیین دیدگاه مدرسین درس اخلاق پزشکی در مورد روش تدریس و ارزشیابی این درس در دانشگاه های علوم پزشکی شیراز و جهرم ...

متن کامل

دیدگاه دانشجویان اینترن دانشگاه علوم پزشکی بابل بر نقش درس بیوشیمی در دستیابی به اهداف بالینی

Background and Objective: Evaluation of biochemistry course contents from viewpoints of interns may identify the weaknesses of course contents and provide the opportunity for their improvement. The main objective of this study is to evaluate the biochemistry course contents from viewpoints of the medical students to meet their clinical requirements. Material and Methods: This descriptive study ...

متن کامل

بررسی دیدگاه دانشجویان پرستاری از وضعیت آموزش بالینی در دانشگاه علوم پزشکی بابل

سابقه و هدف: برنامه ریزان آموزش پرستاری، اصلی ترین بخش در آموزش پرستاری را آموزش بالینی می دانند و معتقدند که دانشجویان پرستاری می توانند دانش نظری خود را با انجام کار در محیط کارآموزی توسعه بخشند. این مطالعه با هدف تعیین وضعیت آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان دانشکده های پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی بابل انجام شده است. مواد و روشها: این پژوهش از نوع توصیفی- مقطعی است که درنیم سال اول س...

متن کامل

روش شناسی تدریس و ارزشیابی درس اخلاق پزشکی از دیدگاه مدرسین دانشگاه های علوم پزشکی شیراز و جهرم

سابقه و هدف: درس اخلاق پزشکی یکی از دروسی است که در چند سال اخیر وارد دوره درسی پزشکی عمومی شده است. طبیعت تجربه ای بودن این درس ایجاب می کند که روش آموزش و ارزشیابی ویژه خود داشته باشد. در این راستا استفاده از نظرات اساتید این درس نقش برجسته ای می تواند داشته باشد. این مطالعه با هدف تعیین دیدگاه مدرسین درس اخلاق پزشکی در مورد روش تدریس و ارزشیابی این درس در دانشگاه های علوم پزشکی شیراز و جهرم ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 2  شماره None

صفحات  47- 52

تاریخ انتشار 2014-03

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022