روند تغییرات غلظت کلسیم در پوست میوه و تأثیر محلول‌پاشی نیترات کلسیم بر عملکرد و کیفیت پرتقال تامسون ناول

نویسندگان

  • علی اسدی اسدی کنگرشاهی استادیار بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مازندران؛ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ساری، ایران
  • نگین اخلاقی امیری استادیار بخش تحقیقات گیاهان زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مازندران؛ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ساری، ایران
چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش تعیین غلظت کلسیم در پوست میوه مرکبات و اندام‌های مختلف رشد، روند تغییرات کلسیم در پوست میوه در طول فصل رشد و نقش مصرف آن در مراحل کلیدی فنولوژی رشد میوه پرتقال تامسون ناول در افزایش نسبی عملکرد و کیفیت میوه بود. غلظت کلسیم در پوست میوه­های داخل و خارج تاج، و نیز در برگ‌ها، سرشاخه‌ها و ریشه‌های درختان تعیین شد. همچنین تأثیر محلول‌پاشی نیترات کلسیم پس از تشکیل میوه، قبل از ریزش فیزیولوژیک و در اواخر فاز دوم رشد میوه در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با چهار تیمار و چهار تکرار مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که میانگین قطر میوه­های داخل تاج بیشتر از میانگین قطر میوه­های خارج تاج است اما غلظت کلسیم در پوست میوه­های درون تاج (با میانگین 43/0 درصد) کمتر از کلسیم پوست میوه­های بیرون تاج (با میانگین 52/0درصد) بود. روند تغییرات غلظت کلسیم پوست میوه­های داخل تاج در طول دوره رشد از نوسان بیشتری برخوردار بود. بیشترین عملکرد، قطر میوه، وزن میوه و غلظت کلسیم در پوست میوه از محلول‌پاشی کلسیم پس از تشکیل میوه و قبل از ریزش فیزیولوژیک میوه حاصل شد. با توجه به نتایج مزبور، مناسب­ترین زمان محلول­پاشی کلسیم برای افزایش غلظت کلسیم در میوه پرتقال تامسون ناول، از پس از تشکیل میوه تا شروع ریزش فیزیولوژیک ( فاز اول رشد میوه) است. بنابراین محلول‌پاشی نیترات کلسیم پس از تشکیل میوه و قبل از ریزش فیزیولوژیک تابستانه قویا توصیه می‌شود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثر دما و کلرور کلسیم در کاهش سرمازدگی میوه پرتقال تامسون ناول و نارنگی ساتسوما

چناچه میوه بیشتر ارقام مرکبات در معرض دماهای پایین ولی بالاتر ازنقطه انجماد قرار گیرند، علایم سرمازدگی از خود نشان می دهند . در این بررسی اثر دما به تنهایی یا در ترکیب با کلرورکلسیم، روی القای تحمل به سرمازدگی در میوه پرتقال تامسون ناول و نارنگی ساتسوما مورد آزمایش قرارگرفت . همچنین اثر تیمارهای فوق روی نشت یونی پوست، میزان پوسیدگی، سفتی بافت، اسیدیته قابل تیتراس یون و مواد جامد محلول میوه ...

متن کامل

اثر دما و کلرور کلسیم در کاهش سرمازدگی میوه پرتقال تامسون ناول و نارنگی ساتسوما

چناچه میوه بیشتر ارقام مرکبات در معرض دماهای پایین ولی بالاتر ازنقطه انجماد قرار گیرند، علایم سرمازدگی از خود نشان می دهند . در این بررسی اثر دما به تنهایی یا در ترکیب با کلرورکلسیم، روی القای تحمل به سرمازدگی در میوه پرتقال تامسون ناول و نارنگی ساتسوما مورد آزمایش قرارگرفت . همچنین اثر تیمارهای فوق روی نشت یونی پوست، میزان پوسیدگی، سفتی بافت، اسیدیته قابل تیتراس یون و مواد جامد محلول میوه ...

متن کامل

اثر زمان محلول‌پاشی اوره بر عملکرد و کیفیت میوه درختان پرتقال تامسون‏ ناول

تحقیق حاضر با هدف تعیین مناسبترین زمان محلول‌پاشی اوره جهت بهبود کمیت و کیفیت میوه (درصد تشکیل میوه، عملکرد، اندازه میوه، ضخامت پوست میوه، اسید قابل‏تیتراسیون و مواد جامد محلول) پرتقال ’‌تامسون‏ناول‘ (Citrus sinensis L. Osbeck.) طی دو سال اجرا شد. بدین منظور اوره با غلظت 5/0 درصد بر تاج درختان 20 ساله در سه زمان‏ جداگانه شامل دی، اسفند و تیر محلول‌پاشی شد. علاوه براین، یک تیمار محلول‌پاشی با آب...

متن کامل

تأثیر عامل‌های اقلیمی بر برخی ویژگی‌های کیفی میوۀ پرتقال تامسون ناول در استان مازندران

در این پژوهش داده­های اقلیمی سال 1389 از ایستگاه­های هواشناسی ساری، آمل، قراخیل، بابلسر و گلوگاه شامل فراسنجه‌­های اقلیمی دما، بارش، رطوبت نسبی، بیشینه سرعت باد، شمار ساعت‌های آفتابی و روز­های یخبندان گرد­آوری شد. برخی داده­های کیفیت میوه شامل وزن، حجم، اسیدیته و غیره نیز در آزمایشگاه اندازه­گیری شد. بررسی ویژگی‌های کیفی میوه در ایستگاه­های مورد بررسی نشان داد، ویژگی‌های اندازه­گیری‌شده تحت تأث...

متن کامل

بررسی دفعات کودآبیاری کود نیتروژنه در بهبود کمی وکیفی میوه پرتقال تامسون ناول

To compare the effects of various nitrogen (N) fertigation frequencies on yield and fruit quality of Thomson navel orange, a field study was carried out in a randomized complete blocks design with five treatments and four replications during three years. Treatments included a subsoil N fertilizer placement (with drip irrigation) and four N fertigation frequencies (2, 4, 6 and 8 applications per...

متن کامل

اثر محلول پاشی با اوره بر خصوصیات پرتقال تامسون ناول

محلول پاشی ازت از مهمترین برنامه های کودی مرکبات در ایران به شمار می رود و نتیجه آن کاهش شستشوی نیترات می باشد. هدف از این تحقیق، تعیین بهترین غلظت محلول پاشی کود اوره روی درختان پرتقال تامسون ناول جهت رسیدن به حداکثر محصول در واحد سطح می باشد. محلول پاشی در سه غلظت ?/?، ?/? و ?/?درصد در طی دو مرحله با توجه به مقدار نیتروژن در کود اوره انجام شد. مرحله اول در فروردین ماه (??/?،?/?و ??/?درصد) و م...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 32  شماره 1

صفحات  57- 71

تاریخ انتشار 2018-05-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023