روند ژنتیکی صفات تولیدی گاوهای هلشتاین حاصل از اسپرم‌های وارداتی استان فارس

نویسندگان

  • جمال فیاضی دانشیار، عضو هیئت علمی گروه علوم دامی دانشگاه رامین خوزستان
  • عاطفه کاوسی دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم دامی گرایش ژنتیک و اصلاح نژاد دام
  • مرتضی مموئی دانشیار، عضو هیئت علمی گروه علوم دامی دانشگاه رامین خوزستان
  • هدایت اله روشنفکر دانشیار، عضو هیئت علمی گروه علوم دامی دانشگاه رامین خوزستان
چکیده مقاله:

در این تحقیق از رکوردهای 305 روز صفات تولیدی مربوط به دوره اول شیردهی 13601 رأس گاو هلشتاین استان فارس به منظور برآورد پارامتر‌های ژنتیکی و روند ژنتیکی صفات تولیدی گاوهای هلشتاین حاصل از اسپرم‌های وارداتی استفاده شد. این داده‌ها طی سال‌های 1392-1379 توسط مرکز اصلاح نژاد دام کشور از 218 گله جمع آوری شده‌اند. برای بررسی اثرات ثابت ( اثر گله، نوع اسپرم، سال، ماه زایش ) و سن زایش به عنوان متغییر کمکی از روش GLM نرم افزار SAS, 9.1 استفاده شد. اجزای واریانس و کوریانس فنوتیپی و ژنتیکی صفات تولید شیر، درصد چربی و درصد پروتئین با استفاده از روش درستنمایی محدود شده و مدل حیوانی تک صفتی ودو صفتی با نرم افزار Wombat برآورد شدند. وراثت‌پذیری تولید شیر، درصد چربی و درصد پروتئین به ترتیب (007/0±23/0، 01/0±46/0 و 021/0±52/0 ) برآورد شدند. همبستگی ژنتیکی بین تولید شیر- درصد چربی شیر، تولید شیر- درصد پروتئین و درصد چربی- درصد پروتئین به ترتیب (021/0±30/0-، 017/0±42/0- و 001/0±16/0) برآورد شد. در مقایسه روند ژنتیکی (کیلوگرم در سال) صفات تولید شیر، درصد چربی و درصد پروتئین بین دختران حاصل از اسپرم‌های آمریکایی، ایرانی و کانادایی اختلاف معنی داری ملاحظه شد (05/0>p). بیشترین میانگین ارزش اصلاحی برای صفات تولید شیر، درصد چربی و درصد پروتئین اسپرم‌های وارداتی به ترتیب مربوط به اسپرم‌های آمریکایی، کانادایی و کمترین میانگین ارزش اصلاحی برای صفات ذکر شده مربوط به اسپرم‌های ایرانی برآورد شدند. اسپرم‌های آمریکایی توانسته اند با شرایط اقلیمی استان فارس سازگار شده و عملکرد خوبی داشته باشند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 31 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

روند ژنتیکی صفات تولیدی گاوهای هلشتاین حاصل از اسپرم های وارداتی استان فارس

در این تحقیق از رکوردهای 305 روز صفات تولیدی مربوط به دوره اول شیردهی 13601 رأس گاو هلشتاین استان فارس به منظور برآورد پارامتر های ژنتیکی و روند ژنتیکی صفات تولیدی گاوهای هلشتاین حاصل از اسپرم های وارداتی استفاده شد. این داده ها طی سال های 1392-1379 توسط مرکز اصلاح نژاد دام کشور از 218 گله جمع آوری شده اند. برای بررسی اثرات ثابت ( اثر گله، نوع اسپرم، سال، ماه زایش ) و سن زایش به عنوان متغییر کم...

متن کامل

مقایسه روند ژنتیکی صفات تولیدی در گاوهای شیری حاصل از اسپرم‌های ایرانی و وارداتی (مطالعه موردی: استان مرکزی)

یکی از روش‌های بهبود صفات شیر استفاده از اسپرم‌ها با منشأ خارجی و داخلی است. بنابراین بررسی اثر آن‌ها بر صفات اقتصادی، امری ضروری می‏باشد. در این مطالعه به منظور مقایسه اثر اسپرم‌های ایرانی و وارداتی بر صفات تولیدی گاوهای هلشتاین استان مرکزی، 16384 رکورد تولید مربوط به 74 گله گاو هلشتاین در طی سال‌های 1392-1380 که توسط مرکز اصلاح نژاد و بهبود تولیدات دامی کشور، جمع آوری شده بود، استفاده گردید. ...

متن کامل

برآورد روند ژنتیکی صفات تولیدی گاوهای هلشتاین ایران

در این پژوهش، برای برآورد روند ژنتیکی و فنوتیپی صفات تولیدی جمعیت گاوهای هلشتاین ایران از اطلاعات موجود در مرکز اصلاح نژاد دام کشور که در طی سال‌های 1366 تا 1383 تهیه شده بود، استفاده شد. برآورد مؤلفه‌های (کو)واریانس و پارامترهای ژنتیکی با استفاده از رکوردهای دوره شیردهی اول و روش حداکثر درست نمایی محدود شده با الگوریتم AIREML صورت گرفت. ارزیابی ژنتیکی و پیش بینی ارزش‌های اصلاحی حیوانات با استف...

متن کامل

مقایسه روند ژنتیکی صفات تولیدی در گاوهای شیری حاصل از اسپرم های ایرانی و وارداتی (مطالعه موردی: استان مرکزی)

یکی از روش های بهبود صفات شیر استفاده از اسپرم ها با منشأ خارجی و داخلی است. بنابراین بررسی اثر آن ها بر صفات اقتصادی، امری ضروری می‏باشد. در این مطالعه به منظور مقایسه اثر اسپرم های ایرانی و وارداتی بر صفات تولیدی گاوهای هلشتاین استان مرکزی، 16384 رکورد تولید مربوط به 74 گله گاو هلشتاین در طی سال های 1392-1380 که توسط مرکز اصلاح نژاد و بهبود تولیدات دامی کشور، جمع آوری شده بود، استفاده گردید. ...

متن کامل

برآورد روند ژنتیکی صفات تولیدی گاوهای هلشتاین ایران

در این پژوهش، برای برآورد روند ژنتیکی و فنوتیپی صفات تولیدی جمعیت گاوهای هلشتاین ایران از اطلاعات موجود در مرکز اصلاح نژاد دام کشور که در طی سال های 1366 تا 1383 تهیه شده بود، استفاده شد. برآورد مؤلفه های (کو)واریانس و پارامترهای ژنتیکی با استفاده از رکوردهای دوره شیردهی اول و روش حداکثر درست نمایی محدود شده با الگوریتم aireml صورت گرفت. ارزیابی ژنتیکی و پیش بینی ارزش های اصلاحی حیوانات با استف...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال

دوره 29  شماره 111

صفحات  3- 14

تاریخ انتشار 2016-08-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023