رویکردی در تدریس ریاضیات عالی

نویسنده

چکیده

جستجوی کلمه کلیدی


برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

آیا یک مدرس می‌تواند دانشجویان را وادار به یادگیری ریاضی نماید؟ چگونه می توان دانشجویان را به مطالعه ریاضی تشویق کرد؟ برای تدریس ریاضیات، مدرس چه توانایی هایی باید داشته باشد؟ سازماندهی محتوای درس چگونه باید باشد؟ دستخط، لهجه و پوشش مدرس چه تاثیری بر کیفیت تدریس دارد؟ اینها سوالاتی هستند که همواره ذهن مدرسان دروس ریاضی را به خود مشغول می کند. این مقاله، که نویسنده آن ناشناس است، راهنمایی برای ت...

زمینه: ما هم اکنون در آستانة عصر شتابندگی تاریخ هستیم. ازاین‌رو، به‌کارگیری روش‌های تدریس خلاق از ضرورت‌های نظام آموزش عالی محسوب می‌شود. هدف: هدف اصلی این پژوهش بررسی فرهنگ تدریس خلاق در آموزش عالی است. روش پژوهش: روش اصلی این پژوهش رویکرد کیفی نظریة زمینه‌ای است. میدان تحقیق دانشکدة پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد و دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد است. ابزار اصلی پژ...

آیا یک مدرس می تواند دانشجویان را وادار به یادگیری ریاضی نماید؟ چگونه می توان دانشجویان را به مطالعه ریاضی تشویق کرد؟ برای تدریس ریاضیات، مدرس چه توانایی هایی باید داشته باشد؟ سازماندهی محتوای درس چگونه باید باشد؟ دستخط، لهجه و پوشش مدرس چه تاثیری بر کیفیت تدریس دارد؟ اینها سوالاتی هستند که همواره ذهن مدرسان دروس ریاضی را به خود مشغول می کند. این مقاله، که نویسنده آن ناشناس است، راهنمایی برای ت...

سابقه و هدف: یکی از روش های ارزیابی آموزش اثربخش در آموزش عالی، ارزیابی دانشجویان از عملکرد اعضای هیأت علمی در پایان هر ترم است. دانشجویان، منبع اصلی اطلاعات در باب کیفیت و اثربخشی آموزش محسوب می شوند. هدف از این تحقیق شناسایی عوامل مؤثر در آموزش اثربخش و ارائه پیشنهادهایی برای بهبود آن است. در این تحقیق شواهد پژوهشی در ارتباط با موضوع مورد بررسی قرار گرفته است. مواد و روش ها: ابزاری با 28 متغی...

آموزش ریاضیات به دانشجویان رشته های مهندسی، آنها را در حدی با ریاضیات آشنا می کند که برای تخصص آینده آنها کافی باشد. با پیشرفت سریع کامپیوترها شرایط کارخانه ها نیز به سرعت تغییر می کند و آموزش ریاضیات نیز ناگزیر باید تغییر یابد. دانشجویان یا مهندسان آینده به این سمت هدایت می شوند که ریاضیات را با نوشتن برنامه های ساده بر مبنای پیش فرضهای ریاضی درک کنند. هنگام حل یک مسئله، دانشجویان برنامه هایی ...

سابقه و هدف: یکی از روش‌های ارزیابی آموزش اثربخش در آموزش عالی، ارزیابی دانشجویان از عملکرد اعضای هیأت علمی در پایان هر ترم است. دانشجویان، منبع اصلی اطلاعات در باب کیفیت و اثربخشی آموزش محسوب می‌شوند. هدف از این تحقیق شناسایی عوامل مؤثر در آموزش اثربخش و ارائه پیشنهادهایی برای بهبود آن است. در این تحقیق شواهد پژوهشی در ارتباط با موضوع مورد بررسی قرار گرفته است. مواد و روش‌ها: ابزاری با 28 مت...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود