رویکرد شهروندان تهرانی نسبت به متکدیان

نویسنده

چکیده

تکدی‌گری یکی از آشکارترین نمادهای طرد اجتماعی در جامعه مدرن است که همواره عوامل مختلف دولت، مردم و متکدیان در تولید و بازتولید آن نقش دارند. در این تحقیق، بنا به نقش شهروندان در این امر، به بررسی رویکرد شهروندان تهرانی نسبت به فعل تکدی و سنخ متکدیان در سه بُعد نگرش، گرایش و کنش پرداخته شد. مطالعه حاضر با روش پیمایش و ابزار پرسش‌نامه در بین 600 نفر از شهروندان مرد و زن 15 تا 65 ساله در شهر تهران انجام گرفته است که با روش‌های نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای، تصادفی نظام‌مند و ساده انتخاب شده بودند،. یافته‌ها نشان داد که از حیث کمک شهروندان به متکدیان، چهار سنخ از شهروندان تهرانی شامل دستگیری‌کننده قهار، دستگیری‌کننده معمولی، دستگیری‌کننده خنثی و بی‌توجه، و غیردستگیری‌کننده قابل‌شناسایی‌اند که اکثریت نسبی شهروندان جزو دستگیری‌کننده معمولی هستند. همچنین، بین نگرش به کنش تکدی، گرایش به کمک به متکدی، اعتقاد به شیوع فقر در سطح جامعه، اعتقاد به نقش مردم در گسترش تکدی و احساس تکلیف نسبت به کمک به متکدی با کمک شهروندان به متکدی رابطه وجود دارد. یافته‌ها دلالت بر آن دارند که جریان کلی نگرش شهروندان تهرانی نسبت به کنش تکدی منفی است و آن را فعلی غیراخلاقی، غیرحرفه‌ای، ریشه در دلایل فردی، فاقد آثار مثبت برای کمک‌کنندگان به متکدی و... می‌دانند، اما رویکرد بخشی از شهروندان تهرانی نسبت به متکدیان پارادوکسیکال است. این گروه اخیر در‌عین‌حال که باور دارند کمک به متکدیان باعث گسترش و تعمیق آن در جامعه شده و در نهایت به فرد و جامعه آسیب می‌زند، اما همچنان معتقدند که متکدیان افرادی نیازمند ترحم و کمک‌اند و کمک به آنان یک تکلیف انسانی و مذهبی و در نتیجه امری واجب است.  

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

رویکرد شهروندان تهرانی به هنر نقاشی

تاریخ هنر شاهد حضور پُرقدرت هنر نقاشی در هم? جوامع بشری بوده است، و این حضور ضرورت شناخت کارکردهای جامعه شناختی هنر و تأثیرات اجتماعی آن بر مردم و بالعکس را گوشزد می کند. در کشور ایران شاهد عدم ارتباط و تعامل میان هنرمندان و مردم هستیم؛ و این عدم ارتباط از یکسو ضعف سواد بصری مردم و از سوی دیگر عدم موفقیت اقتصادی برای هنرمندان را دامن می زند، در این رساله تلاش شده تا با استفاده از پژوهشهای میدانی...

15 صفحه اول

بررسی رویکرد زیباشناسانه شهروندان تهرانی به ساختمان های بلند

منظر شهری را می توان در ابعاد عملکردی، هویتی و زیباشناسانه مورد بررسی قرار داد، بر همین اساس این نوشتار نیز به جنبه های زیبایی شناسی ساختمان های بلند در منظر شهری و با هدف تشخیص سلیقه مردم نسبت به ساختمان های بلند به بررسی این بناها با رویکرد زیبا شناسانه می پردازد. ابعاد زیبا شناسانه منظر شهری در دو بعد کالبدی و نمادین مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت بر اساس تحقیق انجام گرفته در این نوش...

متن کامل

واکاوی جامعه‌شناختی احساسات شهروندان تهرانی به محیط‌زیست

تعامل انسان با محیط‌زیست، همواره مورد توجه دانشمندان و متخصصان حیطه‌های گوناگون علمی بوده است. دهه‌های متمادی است که اثبات شده است بهبود رابطۀ انسان با محیط‌زیست در وجوه گوناگون، لزوماً متأثر از نگرش‌ها، احساسات و دیدگاه‌های آن‌ها به محیط‌زیست است، درحالی‌که بررسی احساسات زیست­محیطی به­صورت مجزا در ایران، سابقه­ای نداشته است. احساسات زیست‌محیطی که دارای دلالت‌های وظیفه­گرایی و تعلق­مندی هستند، ت...

متن کامل

نقش منابع اطلاعاتی در تغییر نگرش شهروندان تهرانی نسبت به محیط‌‌زیست سالم

هدف کلی این پژوهش کاربردی که با روش توصیفی، همبستگی انجام شده بررسی نقش منابع اطلاعاتی در تغییر بینش شهروندان تهرانی نسبت به محیط زیست سالم می‌‌‌‌باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه شهروندان تهرانی بود که در منطقه 14 شهرداری تهران در کلاس‌‌های آموزشی فضای سبز شرکت کرده بودند (873 نفر). از میان این تعداد شرکت کننده 211 نفر از آنان به عنوان نمونه، با استفاده از روش نمونه‌‌گیری طبقه‌‌ای- تناسبی انتخ...

متن کامل

نقش سامانه ارتباطی 137 در افزایش رضایت‌مندی شهروندان تهرانی نسبت به عملکرد شهرداری تهران

این تحقیق با هدف شناخت نقش سامانه ارتباطی 137 به عنوان یک رسانه نوین و پل ارتباطی میان شهروندان تهرانی و مسئولان شهرداری تهران در افزایش رضایت‌مندی شهروندان نسبت به عملکرد شهرداری تهران انجام شده است. روش این تحقیق پیمایش از نوع کاربردی است. جامعه آماری شامل تمام شهروندان مناطق 22 گانه شهر تهران می‌شود که بالای 20 سال سن دارند و حداقل یک مرتبه تمام مراحل برقراری ارتباط با سامانه 137 را تجربه کر...

متن کامل

تأثیر شورای اسلامی شهر تهران بر نگرش شهروندان تهرانی نسبت به مشارکت‌سیاسی

در دوران حاضر تشکیل شوراهای اسلامی‌ شهر و روستا نشان دهنده توزیع قدرت در جامعه مردم‌سالار دینی ایران و سیاست دموکراتیک کردن اداره‌ امور محلی از ناحیه‌ دولت است. انتظار آن است که با برخورداری از سازمان دمکراتیک محلی، شاهد گسترش نهادهای غیردولتی، افزایش مشارکت مردم در اداره‌ امور خود و پاسخگو نمودن نهاد مدیریت امور محلی باشیم و تا اندازه‌ زیادی به سمت توسعه‌یافتگی حرکت نمود. ایجاد شوراهای اسلامی ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 8  شماره 2

صفحات  29- 54

تاریخ انتشار 2018-02

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021