ریاضیات بدون بنیادها

نویسنده

چکیده

به نظر می رسد امروزه کمتر ریاضیدانی را می توان یافت که تصویری بنیادگرایانه از ریاضیات نداشته باشد. با این همه، فیلسوفانی هستند که تحقق ریاضیات بدون بنیادها را ممکن می دانند. یکی از ایسان هیلاری پاتنم است که معتقد است ریاضیات نه بنیادی دارد و نه نیازی به آن. در این مقاله سعی داریم تا به شرح دیدگاههای پاتنم در این زمینه بپردازیم و تاثیر این دیدگاهها را بر دیگر فلاسفه ریاضیات شرح دهیم.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

این سخنرانی مروری است بر کارهای نویسنده از نظریه هموتوپی و جبر همولوژی گرفته تا کتابهای جدید با تاکید بر نقشی که ایده های مختلف از بیولوژی در نظریه فاجعه ایفا می کند. دیدگاه اتخاذ شده دیدگاهی است انتقادی نسبت به انجام آزمایش بدون زمینه تئوریک و نیز نسبت به کاربرد نامناسب آمار به عنوان توجیه تفکر قیاسی در علم.

غیاث‌الدین جمشید کاشانی آخرین ریاضیدان دورۀ باشکوه تمدن اسلامی است که تأثیر زیادی بر‏ آموزش ریاضیات‏، ریاضیات محاسباتی و به‌خصوص ریاضیات معماری گذاشته است. در این مقاله، روش کاشانی در محاسبۀ سینوس °1، محاسبۀ عدد π، استخراج ریشۀ nام و مقایسۀ آن با روش استوین، مسائل مرتبط با ارث مطابق شرع مقدس اسلام و قضیۀ اعداد متحابه در نوشته‌های او مورد بررسی قرار گرفته است. مهم‌ترین نکتۀ مقاله، تأکید بر نقش پ...

در سالهای اخیر روابط روابط اسراییل- آذربایجان در منطقه خاورمیانه و قفقاز در مرکز توجه سیاسی قرار گرفته است. ماهیت روابط میان آذربایجان و اسراییل باید فراتر از دشمنی ایدئولوژیک و سیاسی با ایران یا ارمنستان و در جهت درک توازن قوا و موضوع نیازهای متقابل اقتصادی و امنیت انرژی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. اگر چه در ادبیات سیاسی موجود، به نقش فاکتورهای سیاسی و امنیتی  پرداخته شده است، اما به صورت چش...

در دنیای پرشتاب کنونی، شناخت انواع منابع اطلاعاتی و آشنایی با منابع الکترونیکی و ویژگی های آن ها برای متخصصین موضوعی به عنوان یک ضرورت مهم مطرح می باشد زیرا ویژگی بارز این منابع اطلاعاتی نو بودن دانش، اعتبار اطلاعات گردآوری شده و شناخت آخرین اطلاعات منتشر شده و آگاهی از حوزه های پژوهشی نوظهور است. علاوه براین امروزه، سیاست گذاران، برنامه ریزان و مدیران پژوهشی، بیش از هر زمان دیگری تمایل دارند ب...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود