ریزنشت لبه‌ای ترمیم‌های کلاس V کامپوزیتی قبل و بعد از کاربرد ژل APF

نویسندگان

  • داوری, عبدالرحیم دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی
  • مدبر, مریم دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی
  • کاظمی, علیرضا دانش دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی
چکیده

  Background and Aims: The most effective preventing tooth decay method is fluoride compounds applications. Some studies suggested that APF gels caused changes on the superficial physical properties of composite. Therefore, the purpose of this study was to evaluate the marginal microleakage of class V composite restorations before and after AFP gel application.   Materials and Methods: The class V cavities in buccal surfaces of 45 molar teeth were made in such a way that occlusal margin was placed in enamel and cervical margin in cement. In group 1, at first fluoride-therapy and then cavity preparation and restoration by composite resin was done. In group 2, at first the class V cavities were prepared and restored, then fluoride-therapy was carried out. In group 3, cavities were prepared and restored with no fluoride-therapy. The dye penetration rate in occlusal and cervical margins was examined by stereomicroscope. Data were statistically analyzed using Kruskal-Wallis and Mann-Whitney test.   Results: There was no statistically significant difference between groups ( P=0.975).   Conclusion: Fluoride-therapy using AFP gel before and after class V composite restorations, had no significant effect on the microleakage of dentin and enamel margins.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ریزنشت لبه ای ترمیم های کلاس v کامپوزیتی قبل و بعد از کاربرد ژل apf

زمینه و هدف: مؤثرترین راه های پیشگیری از پوسیدگی دندانی استفاده از ترکیبات فلوراید است. بعضی مطالعات بیان کرده اند که، ژل apf باعث تغییر خواص فیزیکی سطحی مواد کامپوزیتی می شوند. لذا هدف از این مطالعه بررسی تأثیر ژل apf قبل و بعد از ترمیم های کامپوزیت بر ریزنشت لبه ای بود.   روش بررسی: در سطوح باکال 45 دندان مولر، حفره های کلاس v طوری ایجاد شد که مارژین اکلوزالی در مینا و مارژین سرویکالی در سمان...

متن کامل

اثرات Nd:YAG پالسی بر میزان ریزنشت ترمیم‌های کلاس V کامپوزیتی

سابقه و هدف: هدف از این مطالعه بررسی اثر لیزر پالسی بر ریزنشت ترمیم‌های کلاس II کامپوزیتی می‌باشد (Invitro).مواد و روشها: به این منظور در 32 پرمولر سالم حفرات استاندارد کلاس V در سمت باکال و لینگوال تعبیه شد. حاشیه لثه حفرات 1 تا 2 میلیمتر زیر CEJ قرار داشت. دندانها بطور اتفاقی به دو گروه مورد و شاهد تقسیم شدند. لیزر Nd:YAG با انرژی 15 و 20 mJ/pulse در گروه‌های مورد قبل از عمل اچینگ، پاتوسیک و ...

متن کامل

بررسی تأثیر درمان با فلوراید موضعی قبل و بعد از ترمیم با کامپوزیت رزین و گلاس یونومر بر ریزنشت لبه‌ای

  بررسی تا ٔ ثیر درمان با فلوراید موضعی قبل و بعد از ترمیم با کامپوزیت رزین و گلاس یونومر بر ریزنشت لبه‌ای       دکتر حوریه موسوی1- دکتر محبوبه شب‌زنده‌دار2 - دکتر ویولت شیبانی3   1- استادیار گروه آموزشی ترمیمی دانشکده و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد   2- استادیار گروه آموزشی دندانپزشکی کودکان دانشکده و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد   3- دندانپزشک       چکیده ...

متن کامل

بررسی ریزنشت سه نوع باندینگ سلف اچ نسل 6 و 7 در حفرات کامپوزیتی کلاس V

Background and Aims: Microleakage is one of the most common problems in bonding systems, which cause different clinical shortcomings such as post operative sensitivity, marginal discoloration and pulp necrosis that can decrease those using bonding systems. The aim of this study was to compare the microleakage of three self etch bonding agents (generation 6 and 7) in class 5 composite cavities...

متن کامل

ریزنشت سیستم‌های ادهزیو توتال اچ و سلف اچ در حفرات کلاس V کامپوزیتی

Background and Aims: This ex vivo study was done to evaluate the effect of different adhesive systems on microleakage of class V composite restorations.Materials and Methods: Thirty extracted human third molar teeth were selected and class V cavities were prepared (3×3×1.5 mm) on buccal and lingual surfaces. Then, teeth were divided into 3 groups. Adhesives used in this study were Excite (Ivocl...

متن کامل

مقایسه ریزنشت ترمیم های کلاس V کامپوزیت و گلاس آینومر پس از کاربرد دستگاه جرمگیری اولتراسونیک

Ultrasonic scaling of class V composite or glass Ionomer restorations may cause destructive effects. The purpose of this study is to investigate the effects of ultrasonic scaling on the marginal leakage of composite and Glass Ionomer restorations. An in-vitro study was performed on thirty- two upper and lower premolar teeth, free of any kind of caries, cracks or facets. Class V cavities, with t...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 27  شماره None

صفحات  241- 246

تاریخ انتشار 2015-01

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022