ریشه‌یابی مشکلات مراتع از دیدگاه بهره‌برداران (مطالعه‌ی موردی: مراتع شمال شرق ایران)

نویسندگان

  • حسین بارانی عضور هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
  • عادل سپهری عضور هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

مراتع ایران مشکلات متعدد و متنوعی دارند. امروزه یکی از مهمترین موضوعات در نظام مدیریت مراتع، عدم وجود تصویری واضح و شفاف از مهمترین مشکلات مراتع ایران است. هدف از این مطالعه، بررسی جامع ریشه‌ی مشکلات مراتع ایران از دیدگاه بهره‌برداران است. بهره‌برداران (طبیعت نشینان) از جمله تأثیرگذاران مستقیم بر مراتع هستند که زندگی‌شان وابسته به آن است. آگاهی از دانش و نگرش بهره‌برداران به مشکلات و مدیریت مراتع مهم است. ابزار مورد استفاده برای تحقق هدف، پرسشنامه و مصاحبه است. برای این منظور، ابتدا نظام مرتعداری ایران در سه سطح به صورت سلسله مراتبی طراحی شد. اجزاء نظام مرتعداری در هر سطح با معیارهای سیاستی-اجتماعی، بوم شناختی و اقتصادی نسبت به هم به صورت زوجی مقایسه شدند. محاسبه‌ی وزن نسبی هر جزء با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی انجام شد. روایی و پایایی پرسشنامه با پنل متخصصان و آلفای کرونباخ (بالای 7/0) ارزیابی گردید. نتایج نشان داد ریشه‌های اصلی ناکارآمدی مراتع از دیدگاه بهره‌برداران، عرصه‌ی مرتعی به‌ویژه کمبود آب (با وزن نسبی 576/0)، مسائل برون سازمانی به ویژه گرانی (با وزن نسبی 385/0)، قوانین و مقررات (با وزن نسبی 293/0)، طرح و برنامه‌ریزی (با وزن نسبی 282/0) و مسائل حقوقی- مالکیتی (با وزن نسبی 384/0) است.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 9 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

مراتع ایران مشکلات متعدد و متنوعی دارند. امروزه یکی از مهمترین موضوعات در نظام مدیریت مراتع، عدم وجود تصویری واضح و شفاف از مهمترین مشکلات مراتع ایران است. هدف از این مطالعه، بررسی جامع ریشه ی مشکلات مراتع ایران از دیدگاه بهره برداران است. بهره برداران (طبیعت نشینان) از جمله تأثیرگذاران مستقیم بر مراتع هستند که زندگی شان وابسته به آن است. آگاهی از دانش و نگرش بهره برداران به مشکلات و مدیریت مرا...

آگروپاستورالیسم از سیستم‌های متداول تأمین معیشت در مناطق خشک و نیمه‌خشک است و حمله آفات و حشرات می‌تواند اثر زیادی در کاهش راندمان آن داشته باشد. ملخ‌ها به‌عنوان حشرات گیاهخوار در سراسر جهان مطرح هستند. با توجه به حملات مکرر ملخ‌ها در شمال استان گلستان، این تحقیق به بررسی اثرات هجوم ملخ‌ها در دو منطقه مراوه‌تپه و قره‌دونگ می‌پردازد. بااستفاده از داده‌های گردآوری شده از مصاحبه با بهره‌برداران مح...

بیش از یک قرن است که از حضور جدی دولت در اداره­ی منابع طبیعی به ویژه مراتع می­گذرد که همواره تأکید بر حفظ و احیای این عرصه­ها داشته است. حال پس از این دوران کارشناسان و دانشگاهیان سخن از مدیریت مراتع ایران به میان می­آورند. مروری بر مطالعات انجام شده حاکی از آن است که عوامل متعدد و چندجانبه­ایی در پیدایش مشکلات مراتع نقش دارند. در این تحقیق هدف اولویت بندی مشکلات عمده مراتع کشور با رویکرد جامع ...

‏اند که علاوه بر موارد ذکر شده، در خصوص اهمیت مراتع می‏توان ویژگی­های بسیارِ دیگری را برشمرد که مدیریت اصولی این اراضی را ضروری می‏سازد. بر همین اساس و در راستای طرح ملی ارزیابی مراتعِ  مناطق مختلف آب و هوایی کشور سایت‌های آسلمه، توکل باغ و ترنو شاه­جهان در شمال شرق ایران بر مبنای پوشش گیاهی آن که معرف بخشی از پوشش گیاهی مناطق کوهستانی شمال خراسان می‌باشد، انتخاب شدند. در طول دوره چهار سال (1386-...

‏اند که علاوه بر موارد ذکر شده، در خصوص اهمیت مراتع می‏توان ویژگی­های بسیارِ دیگری را برشمرد که مدیریت اصولی این اراضی را ضروری می‏سازد. بر همین اساس و در راستای طرح ملی ارزیابی مراتعِ  مناطق مختلف آب و هوایی کشور سایت های آسلمه، توکل باغ و ترنو شاه­جهان در شمال شرق ایران بر مبنای پوشش گیاهی آن که معرف بخشی از پوشش گیاهی مناطق کوهستانی شمال خراسان می باشد، انتخاب شدند. در طول دوره چهار سال (1386-...

در طی جمع‌آوری و شناسایی گیاهان استان خراسان شمالی در میان گیاهان جمع‌آوری شده ، نمونه‌ای از جنس گون مشاهده شده که به عنوان گونه‌ای جدید معرفی و شرح داده ‌می‌شود. این آرایه به نام  Astragalus razensis متعلق به بخش Ornithopodium  می‌باشد. شرح گونه به همراه تصویر و پراکنش جغرافیایی آن ارائه می‌شود. همچنین با نزدیکترین خویشاوند خود یعنی A. ornithopodioides مقایسه شده‌ است. نمونه تیپ این گونه در هر...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود