زمان‌بندی چندهدفه‌ پروژه با قابلیت فشرده‌سازی چندگانه‌ فعالیت‌های چندحالته و محدودیت منابع و حالت اجرای یکسان فعالیت‌های هم‌گروه

نویسندگان

  • سعدی پاینده کارشناس ارشد، گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
  • فرید عبدی دانشجوی دکتری، گروه مهندسی صنایع، ، دانشکده مهندسی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
  • هیوا فاروقی استادیار، گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
چکیده

هدف: هدف این پژوهش ارائه مدل و حل مسئله‌ زمان‌بندی پروژه با محدودیت منابع با اهداف چندگانه‌ قابلیت اطمینان، ریسک، زمان و هزینه پروژه در حالت گسسته، با لحاظ کردن قابلیت فشرده‌سازی چندگانه و همچنین حالت‌های اجرای یکسان زیرمجموعه فعالیت‌هاست. روش: با بررسی و مطالعه ادبیات موضوع، یک مدل برنامه‌ریزی ریاضی برای مسئله ارائه شد و به‌‌دلیل NP-hard بودن مسائل زمان‌بندی در حالت گسسته، برای حل مسئله، از الگوریتم‌های فراابتکاری NSGA-II، MODA و NSGA-III در ابعاد متفاوت، استفاده شده است. پس از ارائه‌ نتایج، عملکرد الگوریتم‌های ذکرشده با استفاده از تعدادی معیارهای عملکردی ارزیابی شده است. یافته‎ها: استفاده از مفاهیم فشرده‌سازی چندگانه و حالت‌های اجرای یکسان زیرمجموعه فعالیت‌ها و به‌تبع آن انتخاب بهترین حالت برای اجرای فعالیت‌ها در هر زیرمجموعه، با تعیین تعداد مناسب واحدهای زمانی فشرده‌سازی، سبب می‌شود در رابطه با اهداف پروژه به نتایج بسیار بهتری دست یافته و در نتیجه، قابلیت اطمینان پروژه حداکثر و ریسک، زمان و هزینه‌ تکمیل پروژه حداقل ‌شود. نتیجه‎گیری: در نظر گرفتن مفاهیم قابلیت اطمینان و ریسک پروژه تا حد بسیار زیادی می‌تواند در هرچه بهتر انجام شدن پروژه‌ها کمک کند، در حالی که در بیشتر تحقیقات انجام‌شده، صرفاً به زمان و هزینه به‌عنوان اهداف پروژه توجه می‌کنند. علاوه بر آن با لحاظ کردن قابلیت‌هایی همچون فشرده‌سازی چندگانه و حالت‌های اجرای یکسان زیرمجموعه فعالیت‌ها، علاوه بر نزدیک­ کردن مسئله به دنیای واقعی، می‌توان به جواب‌های بهتری نیز دست یافت.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

زمان‌بندی پروژه‌های ساخت با استفاده از ترکیب برنامه‌ریزی چندهدفه و بهینه‌سازی از طریق شبیه‌سازی

در مسأله برنامه‌ریزی پروژه با محدودیت منابع تک­حالت اجرا، فرض بر این است که هریک از فعالیت‌ها دارای زمان اجرای مشخص و مصرف منابع معلوم هستند و تنها به یک روش انجام می‌شوند؛ اما در عمل موارد بسیاری وجود دارد که در آن‌ها می‌توان با فراهم‌کردن منابع بیشتر، زمان فعالیت را کاهش داد. در این حالت، هر فعالیت می‌تواند به یکی از روش‌های اجرایی ممکن انجام شود و مسئلة حاصل، زمان‌بندی پروژه با محدودیت منابع...

متن کامل

حل مسائل زمان‌بندی پروژه با محدودیت منابع (RCPSP) با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری اصلاح‌شده (DICA)

مسئلۀ زمان‌بندی پروژه با محدودیت منابع (RCPSP) جزء مسائل غیرچندجمله‌ای سخت (NP-Hard) است که برای حل آن، روش‌های ابتکاری و فراابتکاری در مقایسه با راه‌حل‌های دقیق، کارایی بیشتری دارند. در این تحقیق از الگوریتم رقابت استعماری اصلاح‌شده برای حل مسئلۀ زمان‌بندی پروژه با محدودیت منابع در حالت تک‌حالته و همچنین از الگوریتم محاسبۀ جواب موجه ابتدایی برای افزایش سرعت الگوریتم رقابت استعماری اصلاح‌شده با...

متن کامل

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

ارائۀ یک الگوریتم رقابت استعماری کارآمد برای حل مسئلۀ زمان‌بندی پروژه با محدودیت منابع

در این مقاله، الگوریتم جدیدی براساس چارچوب الگوریتم رقابت استعماری برای حل مسئلۀ زمان‌بندی پروژه با محدودیت منابع ارائه می­شود. در این مسئله، فعالیت‌های پروژه با توجه به محدودیت‌های منابع و روابط پیش‌نیازی، به‌گونه‌ای زمان‌بندی می‌شوند که زمان پروژه حداقل شود. در الگوریتم پیشنهادی، به‌منظور مدل‌سازی عملگر جذب، از عملگر تقاطع یکنواخت استفاده شده و برای جلوگیری از همگرایی ناقص الگوریتم، دو عملگر ...

متن کامل

مدلسازی ریاضی مسأله زمان‌بندی پروژه با رویکرد محدودیت منابع و حل آن با استفاده از الگوریتم‌های فراابتکاری

مسئله زمان‌بندی پروژه با محدودیت منابع یکی از مسائل بسیار معروف و مطرح در زمینه تحقیق در عملیات و مدیریت پروژه است. در پژوهش حاضر، این مسئله با در نظر گرفتن اهداف مهمی  شامل کمینه‌کردن زمان اتمام پروژه و همچنین کمینه‌کردن حداکثر هزینه انجام پروژه در یک روز مدل‌سازی شده است. در این راستا، تمامی روابط پیش‌‌‌نیازی ممکن بین فعالیت‌های یک پروژه موردتوجه قرار گرفته است. مدل پیشنهادی برای سه پروژه واق...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 11  شماره 2

صفحات  351- 379

تاریخ انتشار 2019-08-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021