زمینه‌یابی امکان توسعه و ترویج کشاورزی ارگانیک در استان کرمانشاه از دیدگاه کارشناسان کشاورزی

نویسندگان

  • حسین مهدی‌زاده
  • زهرا آجودانی
چکیده مقاله:

این مقاله چکیده ندارد

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 31 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

چالش‌های توسعه کشاورزی ارگانیک استان ایلام از دیدگاه کارشناسان جهاد کشاورزی

تحقیق حاضر از نوع توصیفی _ پیمایشی بوده و به منظور بررسی چالش‌های توسعه کشاورزی ارگانیک از دیدگاه کارشناسان جهاد کشاورزی استان ایلام تهیه شده است. جامعه آماری تحقیق شامل کارشناسان جهاد کشاورزی استان ایلام به تعداد 264 نفر بودند. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان و تاکمن 150 نفر برآورد گردید. نمونه‌گیری نیز به روش طبقه‌ای تصادفی با انتساب متناسب انجام شد. ابزار جمع‌آوری داده‌ها، پرسشنامه‌ای مح...

متن کامل

چالش‌های توسعه کشاورزی ارگانیک استان ایلام از دیدگاه کارشناسان جهاد کشاورزی

تحقیق حاضر از نوع توصیفی _ پیمایشی بوده و به منظور بررسی چالش‌های توسعه کشاورزی ارگانیک از دیدگاه کارشناسان جهاد کشاورزی استان ایلام تهیه شده است. جامعه آماری تحقیق شامل کارشناسان جهاد کشاورزی استان ایلام به تعداد 264 نفر بودند. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان و تاکمن 150 نفر برآورد گردید. نمونه‌گیری نیز به روش طبقه‌ای تصادفی با انتساب متناسب انجام شد. ابزار جمع‌آوری داده‌ها، پرسشنامه‌ای مح...

متن کامل

نقش کشاورزی ارگانیک در امنیت غذایی از دیدگاه کارشناسان کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران

با توجه به اهمیت موضوع امنیت غذایی و خسارات جبران‌ناپذیر ناشی از استفاده‌ی بیش‌ازحد نهاده‌های شیمیایی کشاورزی بر محیط‌زیست و سلامت انسان‌ها، هدف کلی این تحقیق بررسی نقش قابلیت‌های کشاورزی ارگانیک در امنیت غذایی است. روش این تحقیق برحسب هدف کاربردی، ازنظر فرآیند اجرای پژوهش کمی، ازنظر منطق اجرای پژوهش قیاسی، به لحاظ زمان انجام پژوهش طولی گذشته‌نگر و برحسب روش تحقیق تحلیلی، غیرآزمایشی و به روش هم...

متن کامل

موانع توسعه کشاورزی شهری از دیدگاه کارشناسان ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان

در قرن اخیر، رشد جمعیت شهری، کاهش جمعیت روستایی و از بین رفتن زمین­های کشاورزی باعث مشکلات فراوانی در این جوامع شده است. انجام فعالیت‌های کشاورزی در شهر و پیرامون آن، موضوع نسبتاً جدیدی است که توسعه آن موجب افزایش پایداری شهرها می­گردد. هدف از این تحقیق شناسایی عوامل بازدارنده توسعه کشاورزی شهری بود. در این مطالعه از روش توصیفی-پیمایشی استفاده گردید و برای گردآوری داده­ها از پرسشنامه استفاده شد....

متن کامل

تحلیل مؤلفه‌های تأثیرگذار بر توسعه کشاورزی ارگانیک در استان سیستان و بلوچستان از دیدگاه کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی

این تحقیق با هدف بررسی و تحلیل مؤلفه‌های تأثیرگذار بر توسعه کشاورزی ارگانیک در استان سیستان و بلوچستان از دیدگاه کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی انجام شد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارشناسان ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان سیستان و بلوچستان به تعداد 82 نفر بودند که با استفاده از تمام­شماری برای تمامی افراد، پرسشنامه ارسال شد که از این تعداد 74 نفر از آن­ها پرسشنامه­ها را تکمیل و برگشت دادند. اب...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال

دوره 2  شماره زمستان ۱۳۸۸

صفحات  -

تاریخ انتشار 2013-05-06

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023