زنبورهای پارازیتویید آفات بذرخوار گلرنگ در ایران (مقاله انگلیسی)

نویسندگان

  • بابک قرالی بخش تحقیقات گیاه‌پزشکی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی قزوین
  • حسین لطفعلی زاده بخش تحقیقات گیاه‌پزشکی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی، تبریز
چکیده مقاله:

مگس‌های گلرنگ Acanthiophilus helianthi (Rossi)، Chaetorellia carthami Stackelberg، Terellia luteola (Wiedemann) و Urophora mauritanica Macquart متعلق به خانواده‌ی Tephritidae و زنبور گال‌زای گلرنگIsocolus tinctorius Melika & Gharali  از خانواده‌ی Cynipidae از آفات  مهم این محصول در مزارع گلرنگ ایران می‌باشند. در این بررسی 12 گونه زنبور پارازیتویید از روی این آفات پرورش داده شد و خصوصیات مورفولوژیک و بیولوژیک آنها ارایه گردید. این پارازیتوییدها متعلق به خانواده‌های Braconidae، Eulophidae، Eurytomidae، Ormyridae، Pteromalidae و Torymidae بودند. گونه‌های Pronotalia carlinarum (Szelényi & Erdös) از خانواده‌ی Eulophidaeو Pteromalus albipennis Walker از خانواده‌ی Pteromalidae برای نخستین بار از ایران گزارش می‌شوند. ارتباط بیولوژیک گونه‌های Bracon luteatorSpinola، Colotrechnus viridis (Masi)، Microdontomerus annulatus (Bouček)، Pronotalia carlinarumوPteromalus albipennisبا مگس‌های گلرنگ و ارتباط بیولوژیک زنبور پارازیتویید Ormyrus gratiusus (Förster)از خانوادهOrmyridaeبازنبور گال‌زای گلرنگ برای نخستین بار گزارش می‌شود. برای گونه‌های پرورش داده شده در این تحقیق کلید شناسایی مصور فراهم گردید.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 31 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

گزارش‌های جدید از زنبورهای بذرخوار و پارازیتویید خانواده Eurytomidae (Hymenoptera: Chalcidoidea) از ایران

17 گونه از 3 جنس Bruchophagus Ashmead, 1888، Eurytoma Illiger, 1807 و  Systole Walker, 1832 (Hym.: Eurytomidae) از بذور 25 گونه گیاه در مراتع استان قم طی سال­های 1389 تا 1396 پرورش داده شدند. این گیاهان متعلق به تیره­هایAsteraceae ، Apiaceae،Fabaceae  وLamiaceae  بودند. شش گونه B. desertus Zerova, 1994،B. hippocrepidis Zero...

متن کامل

زنبورهای پارازیتویید شب‌پره‌ی مینوز مرکبات در ایران

نوزده گونه زنبور از خانواده‌ی Eulophidae از نقاط مختلف ایران از روی لاروهای شب‌پره‌ی مینوز مرکبات،Stainton  Phyllocnistis citrella ، جمع‌آوری و شناسایی شد. فهرست گونه‌های شناسایی شده به شرح زیر است: Cirrospilus ingenuus Gahan, C. lyncus Walker, C. viticola (Rondani), C. staryi Bouček, Elachertus gallicus Erdös, Hyssopus geniculatus (Hartig), Pnigalio soemius (Walker), P. agraules populifoliell...

متن کامل

شناسایی زنبورهای پارازیتویید آفات انباری و دامنه میزبانی آنها در مشهد

هدف از انجام این تحقیق شناسایی، تعیین دامنه میزبانی و فراوانی زنبورهای پارازیتویید آفات انباری در مشهد بود. برنامه نمونه برداری به منظور جمع آوری آفات انباری و زنبورهای پارازیتویید آن ها در طول   ماه های تیر تا آذر 1385 در مشهد انجام شد. در طی این بررسی ها روی 15 نوع از محصولات کشاورزی انباری شامل برنج، ذرت، عدس، ماش، گندم، لپه، نخود، لوبیا، آرد گندم، آرد برنج، کشمش، بلغور گندم، انجیر خشک، بادا...

متن کامل

معرفی هفت گونه از زنبورهای پارازیتویید مرتبط با آفات انباری از استان گلستان

در بررسی که در سال 1389 در شرق استان گلستان به­ منظور بررسی زنبورهای پارازیتویید آفات انباری و پراکندگی میزبانی­شان انجام شد، در مجموع 7 گونه زنبور پارازیتویید متعلق به 5 خانواده روی 10 نوع محصول غذایی انبارشده به شرح ذیل جمع آوری و شناسایی شدند: Anisopteromalus calandrae (Howard, 1881) (Pteromalidae) Anisopteromalus mollis Ruschka, 1912 (Pteromalidae) Cephalonomia tarsalis (Ashmead, 1893) (...

متن کامل

شناسایی زنبورهای پارازیتویید آفات انباری و دامنه میزبانی آنها در مشهد

هدف از انجام این تحقیق شناسایی، تعیین دامنه میزبانی و فراوانی زنبورهای پارازیتویید آفات انباری در مشهد بود. برنامه نمونه برداری به منظور جمع آوری آفات انباری و زنبورهای پارازیتویید آن ها در طول   ماه های تیر تا آذر 1385 در مشهد انجام شد. در طی این بررسی ها روی 15 نوع از محصولات کشاورزی انباری شامل برنج، ذرت، عدس، ماش، گندم، لپه، نخود، لوبیا، آرد گندم، آرد برنج، کشمش، بلغور گندم، انجیر خشک، بادا...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال

دوره 82  شماره شماره 1

صفحات  1- 11

تاریخ انتشار 2014-08-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023