زنبورهای پارازیتویید بالتوریها ( Chrysopidae ) در شیراز

نویسنده

  • حسینعلی لطفعلی زاده .
چکیده مقاله:

این مقاله چکیده ندارد

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 31 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

زنبورهای پارازیتویید شب‌پره‌ی مینوز مرکبات در ایران

نوزده گونه زنبور از خانواده‌ی Eulophidae از نقاط مختلف ایران از روی لاروهای شب‌پره‌ی مینوز مرکبات،Stainton  Phyllocnistis citrella ، جمع‌آوری و شناسایی شد. فهرست گونه‌های شناسایی شده به شرح زیر است: Cirrospilus ingenuus Gahan, C. lyncus Walker, C. viticola (Rondani), C. staryi Bouček, Elachertus gallicus Erdös, Hyssopus geniculatus (Hartig), Pnigalio soemius (Walker), P. agraules populifoliell...

متن کامل

زنبورهای پارازیتویید آفات بذرخوار گلرنگ در ایران (مقاله انگلیسی)

مگس‌های گلرنگ Acanthiophilus helianthi (Rossi)، Chaetorellia carthami Stackelberg، Terellia luteola (Wiedemann) و Urophora mauritanica Macquart متعلق به خانواده‌ی Tephritidae و زنبور گال‌زای گلرنگIsocolus tinctorius Melika & Gharali  از خانواده‌ی Cynipidae از آفات  مهم این محصول در مزارع گلرنگ ایران می‌باشند. در این بررسی 12 گونه زنبور پارازیتویید از روی این آفات پرورش داده شد و خصوصیات مورفولو...

متن کامل

مطالعه دموگرافی زنبورهای پارازیتویید تخم سن گندم در استان قزوین

ترکیب گونه‌های زنبورهای پارازیتویید تخم سن گندم بستگی به بوم و منطقه مورد مطالعه دارد، اما اغلب در یک محدوده‌ی زمانی و مکانی مشخص، یک یا تعداد کمی از گونه‌ها، فراوان‌تر هستند. به منظور بررسی و مقایسه پارامترهای جدول زیستی زنبورهای پارازیتوئید تخم سن گندم، تخم های پارازیته آفت در طول دوره‌ی تخم‌ریزی سن گندم از مزارع غلات استان قزوین جمع آوری شده و به آزمایشگاه بخش تحقیقات سن گندم منتقل گردید. در...

متن کامل

مطالعه دموگرافی زنبورهای پارازیتویید تخم سن گندم در استان قزوین

ترکیب گونه های زنبورهای پارازیتویید تخم سن گندم بستگی به بوم و منطقه مورد مطالعه دارد، اما اغلب در یک محدوده ی زمانی و مکانی مشخص، یک یا تعداد کمی از گونه ها، فراوان تر هستند. به منظور بررسی و مقایسه پارامترهای جدول زیستی زنبورهای پارازیتوئید تخم سن گندم، تخم های پارازیته آفت در طول دوره ی تخم ریزی سن گندم از مزارع غلات استان قزوین جمع آوری شده و به آزمایشگاه بخش تحقیقات سن گندم منتقل گردید. در...

متن کامل

زنبورهای پارازیتویید شب پره ی مینوز مرکبات در ایران

نوزده گونه زنبور از خانواده ی eulophidae از نقاط مختلف ایران از روی لاروهای شب پره ی مینوز مرکبات،stainton  phyllocnistis citrella ، جمع آوری و شناسایی شد. فهرست گونه های شناسایی شده به شرح زیر است: cirrospilus ingenuus gahan, c. lyncus walker, c. viticola (rondani), c. staryi bouček, elachertus gallicus erdös, hyssopus geniculatus (hartig), pnigalio soemius (walker), p. agraules populifoliella...

متن کامل

زنبورهای پارازیتویید آفات بذرخوار گلرنگ در ایران (مقاله انگلیسی)

مگس های گلرنگ acanthiophilus helianthi (rossi)، chaetorellia carthami stackelberg، terellia luteola (wiedemann) و urophora mauritanica macquart متعلق به خانواده ی tephritidae و زنبور گال زای گلرنگisocolus tinctorius melika & gharali  از خانواده ی cynipidae از آفات  مهم این محصول در مزارع گلرنگ ایران می باشند. در این بررسی 12 گونه زنبور پارازیتویید از روی این آفات پرورش داده شد و خصوصیات مور...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال

دوره 19  شماره 1,2

صفحات  31- 44

تاریخ انتشار 2000-02-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023